شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شيراز

فاطمه جعفرى

فاطمه جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
ستاره موذن

ستاره موذن

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ندا حسينى سارانى

ندا حسينى سارانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
سيدشاهين حسينى

سيدشاهين حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
پارسا محمدرحيم

پارسا محمدرحيم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
مائده حاتمى

مائده حاتمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نيوشا فخرى

نيوشا فخرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
عليرضا محمودى

عليرضا محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
زهرا معصومى

زهرا معصومى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ناديا رحيمى زاده

ناديا رحيمى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ياسمن محمدى

ياسمن محمدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
داريوش هوشيار

داريوش هوشيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فاطمه لطفى

فاطمه لطفى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سيده مهرناز سيادت

سيده مهرناز سيادت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سارا اسدى

سارا اسدى

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حميد افخمى

حميد افخمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صديقه سادات طباطبايى فر

صديقه سادات طباطبايى فر

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امير نامجو

امير نامجو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
امير رضا رييس كريميان

امير رضا رييس كريميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زهرا دادوند

زهرا دادوند

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمدحسين پيروزمندان

محمدحسين پيروزمندان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شيما صادقى نژاد

شيما صادقى نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فاطمه پيروزى مطلق

فاطمه پيروزى مطلق

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نجمه نعمت زاده

نجمه نعمت زاده

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رامين جوكارى

رامين جوكارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سيده مهرى مساوات

سيده مهرى مساوات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمد مجتبى فرازى

محمد مجتبى فرازى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمدحسين شيردره حقيقى

محمدحسين شيردره حقيقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مريم شرفيان اردكانى

مريم شرفيان اردكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اميرحسين زارع

اميرحسين زارع

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
يگانه فيجانى

يگانه فيجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زحل نصيرى

زحل نصيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بيتا روستا

بيتا روستا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سيما محمدى

سيما محمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شيوا قربانى كشكولى

شيوا قربانى كشكولى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عليرضا داور پناه

عليرضا داور پناه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ريحانه راحمى

ريحانه راحمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عليرضا آسمان رفعت

عليرضا آسمان رفعت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زهرا يدالهى

زهرا يدالهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدرضا نصيرى

احمدرضا نصيرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-نوبت دوم

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ساغر كيانى

ساغر كيانى

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امير صلاحى اردكانى

امير صلاحى اردكانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پريسا صالحى

پريسا صالحى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عرفان كهن سال

عرفان كهن سال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زهرا كاويان جهرمى

زهرا كاويان جهرمى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سحر مفتح

سحر مفتح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه گودرزى

فاطمه گودرزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا حسن شاهى

زهرا حسن شاهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

8سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عليرضا حسين پور

عليرضا حسين پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
الهه زارع

الهه زارع

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
انسيه الحورا بهاء الدينى

انسيه الحورا بهاء الدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نگين عبيرى جهرمى

نگين عبيرى جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سارا نيك منش

سارا نيك منش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمه زارعى

فاطمه زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مريم فلاحتى مطلق

مريم فلاحتى مطلق

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
راضيه طاهرى

راضيه طاهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد مهدى قيصرى

محمد مهدى قيصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سارا امجدى منش

سارا امجدى منش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رها جعفرپور

رها جعفرپور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيده سعيده عليزاده

سيده سعيده عليزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرداد خوبانى

فرداد خوبانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كيميا نصراله

كيميا نصراله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محسن زند

محسن زند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حانيه جعفرى

حانيه جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سيد مسعود شمس زاده

سيد مسعود شمس زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه بزرگى

فاطمه بزرگى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شيما باقرى سروستانى

شيما باقرى سروستانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضا عنايى

رضا عنايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرتضى خسروى

مرتضى خسروى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آرتا رهنماى

آرتا رهنماى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدسينا طبيعى

محمدسينا طبيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فاطمه لغوى

فاطمه لغوى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا زارع

زهرا زارع

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شيما محمدجعفرى

شيما محمدجعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فائزه برزگر

فائزه برزگر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسماء احمدى حقيقى

اسماء احمدى حقيقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سيده مژده موسوى فرد

سيده مژده موسوى فرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سميه جوانمردى

سميه جوانمردى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
الهام رفيعى كراچى

الهام رفيعى كراچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امير قائديان

امير قائديان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سيدمجيد عباسى

سيدمجيد عباسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباس يداللهى

عباس يداللهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسين فضيلت پور

حسين فضيلت پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرگل ايلامى

مهرگل ايلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى نيا

فاطمه محمدى نيا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه دهقانى

فاطمه دهقانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سارا مشكل گشااردكانى

سارا مشكل گشااردكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدحسن دهقانى

محمدحسن دهقانى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مولود يزدانى

مولود يزدانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدرضا اخترى

محمدرضا اخترى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پريسا بادپروا

پريسا بادپروا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دنيا خورشيدى

دنيا خورشيدى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ليلا بردبار

ليلا بردبار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پريا جميل زاده

پريا جميل زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيدجواد ميرى اسفندآبادى

سيدجواد ميرى اسفندآبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محسن جعفرى

محسن جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيد سروش جلالى

سيد سروش جلالى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهراد خيرالهى

بهراد خيرالهى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احسان صالحى

احسان صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد بيگلى

محمد بيگلى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مينا محمدى زاده

مينا محمدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ثمين شيعتى

ثمين شيعتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نرگس زارع

نرگس زارع

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرضيه سينا

مرضيه سينا

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرزانه اسماعيلى

فرزانه اسماعيلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محدثه كيانى

محدثه كيانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مريم گنجعلى

مريم گنجعلى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شكيلا بهجانى

شكيلا بهجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حامد روشن قياس

حامد روشن قياس

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كيميا غفارى

كيميا غفارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مريم فرشيديان زاده

مريم فرشيديان زاده

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه راجى اسد آبادى

فاطمه راجى اسد آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پوريا يوسفى

پوريا يوسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عاطفه سعادتى

عاطفه سعادتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ساغر صفرپور

ساغر صفرپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسين رحمانيان

حسين رحمانيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميثم ابوالوردى

ميثم ابوالوردى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه كشاف جهرمى

فاطمه كشاف جهرمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طناز سعدى پور

طناز سعدى پور

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ريحانه جهانگيرى

ريحانه جهانگيرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليرضا احمدخانى

عليرضا احمدخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهرزاد سپاهى اصفهانى

مهرزاد سپاهى اصفهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كيانا نجفى

كيانا نجفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا فرودى

زهرا فرودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ناديا حبيبى اردكانى

ناديا حبيبى اردكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آرزو شفيعى

آرزو شفيعى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حميد جهانگيرى

حميد جهانگيرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا چنارى

زهرا چنارى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا مريدى

زهرا مريدى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آرش صفرى

آرش صفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهسا يدملت

مهسا يدملت

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن اسلامى

محسن اسلامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهدى رنجبر

مهدى رنجبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عرفان هوشمند

عرفان هوشمند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حامد صابرى كيا

حامد صابرى كيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهره برزگر

زهره برزگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاضل نوروزى نيا

فاضل نوروزى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مينا مصلى نژاد

مينا مصلى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على نعمتى

على نعمتى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا چكاچاك

زهرا چكاچاك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه اطمينان

فاطمه اطمينان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيدعلى كشفى نژاد

سيدعلى كشفى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليرضا رئيسى

عليرضا رئيسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محدثه ناصحى پور

محدثه ناصحى پور

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترگل جوانمردى

ترگل جوانمردى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين سى سختى

حسين سى سختى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا قادرى

زهرا قادرى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على محسنى

على محسنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه شاهسونى

فاطمه شاهسونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا يقطين

زهرا يقطين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضا پرويزى

رضا پرويزى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا قنبرى مهارلو

زهرا قنبرى مهارلو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى

فاطمه حسينى

شيمي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدرضا رهنمافام

احمدرضا رهنمافام

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدامين ستوده منش

محمدامين ستوده منش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليرضا عباسى

عليرضا عباسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نازنين محمدى

نازنين محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيامك همراهى

سيامك همراهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حميدرضا كمالى

حميدرضا كمالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهه عباسى

الهه عباسى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حديث بازرگانى

حديث بازرگانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا ناصرى

زهرا ناصرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورا آرسته

نورا آرسته

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نگين كتيرائى

نگين كتيرائى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى رزمجويى

مهدى رزمجويى

شيمي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا انصارى

زهرا انصارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كيميا محمدى

كيميا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا كاتبى

رضا كاتبى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا بهبود

رضا بهبود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيلوفر سهرابى

نيلوفر سهرابى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدرضا جعفرى

محمدرضا جعفرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حميد دهقانى

حميد دهقانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نسرين قزلجه

نسرين قزلجه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الهه فرح بخت

الهه فرح بخت

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليرضا رجبيان

عليرضا رجبيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدحسن بناكار

محمدحسن بناكار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على دوانى

على دوانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيد احسان حسينى

سيد احسان حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على سبحانى

على سبحانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هانيه منصورآبادى

هانيه منصورآبادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه هوشمند كوچى

فاطمه هوشمند كوچى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نرجس شبانى

نرجس شبانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم مرادى

مريم مرادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هانيه نجف زاده

هانيه نجف زاده

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه توسلى اردكانى

فاطمه توسلى اردكانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليرضا نجابت ميمندى

عليرضا نجابت ميمندى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پگاه اخباريان

پگاه اخباريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سحر بچه سقا

سحر بچه سقا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدحسن حسن نژاد

محمدحسن حسن نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدرضا فتحى

احمدرضا فتحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم همافر

مريم همافر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سحر تسليمى

سحر تسليمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهره روحانى

زهره روحانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عارفه سليم پور

عارفه سليم پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احسان غفورى

احسان غفورى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تنديس ضرغامى

تنديس ضرغامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيد على حجازى حسينى

سيد على حجازى حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كوروش پرهيزگار

كوروش پرهيزگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على رزمى

على رزمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه رستمى نژاد

فاطمه رستمى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مازيار فخر آور

مازيار فخر آور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيده نسرين محمدى

سيده نسرين محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا شيرمرد

زهرا شيرمرد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
روژان امام رضا

روژان امام رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدحسين ساسانى

محمدحسين ساسانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على غلام نژاد

على غلام نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه ريحانى

فاطمه ريحانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سجاد نگهدارى

سجاد نگهدارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيده ساره حسينى مقدم

سيده ساره حسينى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا همتى سروستانى

زهرا همتى سروستانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
راضيه جاويدى آلسعدى

راضيه جاويدى آلسعدى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على جعفريان لارى

على جعفريان لارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مارال صبورى

مارال صبورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زينب خلج

زينب خلج

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حامد منشى

حامد منشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا مهرپويا

زهرا مهرپويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا رحيميان

زهرا رحيميان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد زارعى

محمد زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روژان جواهرى

روژان جواهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم محمدى نيا

مريم محمدى نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا زارع

زهرا زارع

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا ايستاده

زهرا ايستاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آرش مرزبان

آرش مرزبان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نگار برادرى

نگار برادرى

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميلاد فلاح زاده ابرقوئى

ميلاد فلاح زاده ابرقوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيلوفر اوجى

نيلوفر اوجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد رئيسى

محمد رئيسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدامين عفيفى

محمدامين عفيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيميا حشمتى

كيميا حشمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاله پويان

هاله پويان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيوشا حسينى

نيوشا حسينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدرضا ترابى

محمدرضا ترابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهناز رضائى شيرازى

بهناز رضائى شيرازى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرور مشكسار

سرور مشكسار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيا ارجمندزاده

نيا ارجمندزاده

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرور بحرينى

سرور بحرينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه سركارى

فاطمه سركارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا يگانه

زهرا يگانه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ياسمن جعفر رضايى

ياسمن جعفر رضايى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زينب سنچولى

زينب سنچولى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
برسام محموديان

برسام محموديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ياسمن طاهرى

ياسمن طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه زارعى

فاطمه زارعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدجواد نجف زاده

محمدجواد نجف زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سارا آثارى

سارا آثارى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميررضا على دوست

اميررضا على دوست

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ارمغان فريدونى سروستانى

ارمغان فريدونى سروستانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميرمسعود شيدايى

اميرمسعود شيدايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين مرادى

حسين مرادى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم حق پرست

مريم حق پرست

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فائزه لطيف

فائزه لطيف

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه نوروزى خطيرى

فاطمه نوروزى خطيرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
الهام هاديان

الهام هاديان

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه انصارى

فاطمه انصارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيد پرنيان قريشى

سيد پرنيان قريشى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه ايزدى

فاطمه ايزدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معصومه بهمه

معصومه بهمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سميه بلارك

سميه بلارك

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على خادمى

على خادمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امين صيادى

امين صيادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سارا بنافى

سارا بنافى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرجان اسماعيلى

مرجان اسماعيلى

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مژده فرجمند

مژده فرجمند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محدثه معمارى فيروزآبادى

محدثه معمارى فيروزآبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الهام ابراهيمى

الهام ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طناز اسماعيلى

طناز اسماعيلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيلوفر مرادى بيرگانى

نيلوفر مرادى بيرگانى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پيمان حسينى

پيمان حسينى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه خشتى

فاطمه خشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا خورشيدى اصل

زهرا خورشيدى اصل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مريم على نژاد منفرد

مريم على نژاد منفرد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيد عارف نجيبى

سيد عارف نجيبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدرضا ميرزايى

محمدرضا ميرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدعلى زارعى

محمدعلى زارعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فيروزه قوامى

فيروزه قوامى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پويا شيبانى مقدم

پويا شيبانى مقدم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آيدا بستانيان

آيدا بستانيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيدايمان قطميرى

سيدايمان قطميرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهار رنجبر

بهار رنجبر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا دهقان دشتكى

زهرا دهقان دشتكى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ريحانه الماسى

ريحانه الماسى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سينا شكيبافرد

سينا شكيبافرد

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
روژان بيگيان كوجرى

روژان بيگيان كوجرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيلوفر فخرآور

نيلوفر فخرآور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هانيه حشمتى

هانيه حشمتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه زبرجد

فاطمه زبرجد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه زارع محمدخانى

فاطمه زارع محمدخانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا ظهيرى

زهرا ظهيرى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد جمالى

محمد جمالى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعيد كاشى زاده

سعيد كاشى زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهره بوذرجمهرى زاده

زهره بوذرجمهرى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مينا موغلى

مينا موغلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نرگس پريزاد

نرگس پريزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سارا اولادى نژادرودبالى

سارا اولادى نژادرودبالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عارف انديشگر

عارف انديشگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مريم بهمنى جهرمى

مريم بهمنى جهرمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ماندانا معرف

ماندانا معرف

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عاطفه حسين زاده مفرد

عاطفه حسين زاده مفرد

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ايمان زارعى

ايمان زارعى

اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سينا كنعان نژاد

سينا كنعان نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رامينا طيران

رامينا طيران

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد خوش روى

محمد خوش روى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه رجب پور

فاطمه رجب پور

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدى كريمى جعفربيگلو

مهدى كريمى جعفربيگلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
راضيه بانشى

راضيه بانشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پريا ناصرى پور

پريا ناصرى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيده فاطمه بلادى فرد ده بزرگ

سيده فاطمه بلادى فرد ده بزرگ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه خانى

فاطمه خانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
روزبه فرخى نسب

روزبه فرخى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
درنا بهادرى

درنا بهادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوشين گودرزى

نوشين گودرزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الناز صادقى بوگر

الناز صادقى بوگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد عسكرى

محمد عسكرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهرناز شاهسونى

مهرناز شاهسونى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ياسمن پارسا

ياسمن پارسا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سارا خدارحيمى

سارا خدارحيمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه دشت بشى پودنك

فاطمه دشت بشى پودنك

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا جهان ديده

زهرا جهان ديده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آيدا ابوالحسن بيگى

آيدا ابوالحسن بيگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرناز شعله

فرناز شعله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حانيه حجرى

حانيه حجرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدحسين پورحمزه جعفربيگلو

محمدحسين پورحمزه جعفربيگلو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدرضا رضايى

محمدرضا رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهتاب ذبيحى

مهتاب ذبيحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه رستم پور

فاطمه رستم پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهه جعفرى

الهه جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا خسروى گشتاسب

زهرا خسروى گشتاسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرناز فخرزاد

مهرناز فخرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زينب حسينى

زينب حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صبا ابراهيم پور

صبا ابراهيم پور

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حميدرضا روزگار

حميدرضا روزگار

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درسا نيك اقبال

درسا نيك اقبال

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدامين كريمى

محمدامين كريمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعيد نعمتى

سعيد نعمتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فائزه رستمى

فائزه رستمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهره هاشمى

طاهره هاشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى عباسى كوشكى

مهدى عباسى كوشكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرضيه كشاورزى

مرضيه كشاورزى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ياشار سياوشى فرد

ياشار سياوشى فرد

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عماد فرزانگان

عماد فرزانگان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه كيانى

فاطمه كيانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى

فاطمه رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حميدرضا محمدى

حميدرضا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زينب آذرنيوه

زينب آذرنيوه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميلاد على زاده حقيقى

ميلاد على زاده حقيقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدمهدى فلاحى

محمدمهدى فلاحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نسرين نكوئيان

نسرين نكوئيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مجيد حيدرى

مجيد حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهه كاردان

الهه كاردان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه دل آوركازار

فاطمه دل آوركازار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا كريمى بيرگانى

زهرا كريمى بيرگانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد تاجدار

محمد تاجدار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليرضا قدوم پاريزى

عليرضا قدوم پاريزى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على كشاورز

على كشاورز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيد محمد افضلى

سيد محمد افضلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرعلى ابراهيم بابائى

اميرعلى ابراهيم بابائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احسان دهقانيان

احسان دهقانيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيده زهرا اعتماد

سيده زهرا اعتماد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هدى به جو

هدى به جو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيميا فلامرزى

كيميا فلامرزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على رستگار كشكولى

على رستگار كشكولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يلدا اهتمام

يلدا اهتمام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدرضا احمدخانى

محمدرضا احمدخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مينا حسينى

مينا حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرنوش مسعودزاده

فرنوش مسعودزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدجواد استوار تل گرى

محمدجواد استوار تل گرى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على صادقى

على صادقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على فيروزبختيان

على فيروزبختيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مريم حق شناس

مريم حق شناس

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدامين آسمانى

محمدامين آسمانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا قلى پور

زهرا قلى پور

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرعباس توكلى

اميرعباس توكلى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين هاشمى شيرى

حسين هاشمى شيرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا قاسمى

زهرا قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معصومه احمدى

معصومه احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سميرا ستارى

سميرا ستارى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه درويشى ديوانمراد

فاطمه درويشى ديوانمراد

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غزال يزدان پناه

غزال يزدان پناه

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نفيسه حقيقت جهرمى

نفيسه حقيقت جهرمى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدسعيد صالحى زاده

محمدسعيد صالحى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيده ضامنى كيا

سعيده ضامنى كيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيلوفر امين نثار

نيلوفر امين نثار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرداد فتحى كازرونى

مهرداد فتحى كازرونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرعلى خسروى

اميرعلى خسروى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين اسدى

حسين اسدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه مخبرى

مرضيه مخبرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا ملك منصورى

زهرا ملك منصورى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ريحانه باصرى

ريحانه باصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وحيد جعفرى

وحيد جعفرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدمهدى صبورى

محمدمهدى صبورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سپيده نيك نژاد

سپيده نيك نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضا سهراب نژاد

محمدرضا سهراب نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدمهدى سحرخيزان

محمدمهدى سحرخيزان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على دهقان بهرغانى

على دهقان بهرغانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پارميدا پاك شير

پارميدا پاك شير

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا رسولى لب حسينى

زهرا رسولى لب حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شادى فروتن

شادى فروتن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پويا رحمانيان

پويا رحمانيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على قوى پنجه

على قوى پنجه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
روشنك روح پرور

روشنك روح پرور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيره هاشمى

نيره هاشمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حميد شريفى بهلولى

حميد شريفى بهلولى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهسا مفتاح

مهسا مفتاح

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شقايق رضايى

شقايق رضايى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آرزو رضائى

آرزو رضائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيد مهكويى

سعيد مهكويى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى رياحى

مهدى رياحى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهرزاد رضائيان

شهرزاد رضائيان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرشاد هاديان فرد

فرشاد هاديان فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسفنديار اسفنديارى

اسفنديار اسفنديارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرضيه بخشنده

مرضيه بخشنده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مريم اكبرپور

مريم اكبرپور

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليرضا رحيمى

عليرضا رحيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماء رهبر

اسماء رهبر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيد على شهيدى

سيد على شهيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شايان احمديان

شايان احمديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه نجفى تيره شبانكاره

فاطمه نجفى تيره شبانكاره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى يادكورى

فاطمه رحيمى يادكورى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه منصور ابادى

فاطمه منصور ابادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد فرهادى

محمد فرهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غزال قزلباش

غزال قزلباش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا پرى خواه زرمهر

زهرا پرى خواه زرمهر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيوشا يقطين

نيوشا يقطين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه رفيعى

فاطمه رفيعى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مريم زارع

مريم زارع

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ياسين افراسيابى

ياسين افراسيابى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مناسادات حسينى نژاد

مناسادات حسينى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسن استخرى

حسن استخرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيده هانيه دهقانى

سيده هانيه دهقانى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيوا اكبرى

شيوا اكبرى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجمه رخشن نژاد

نجمه رخشن نژاد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه اسديان

فاطمه اسديان

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نرگس اوجى

نرگس اوجى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على خليفه

على خليفه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رامين نوروزى

رامين نوروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضا عادل منش

رضا عادل منش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين مصطفوى

حسين مصطفوى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى كريم آقايى

مهدى كريم آقايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيد سينا شريفيان

سيد سينا شريفيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شايان مجيدى

شايان مجيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هانيه كارگر

هانيه كارگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهتاب بهارى زاده

مهتاب بهارى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نگين حجرى فرد

نگين حجرى فرد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه سركارى

فاطمه سركارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماء فهندژسعدى

اسماء فهندژسعدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميد مجرد

اميد مجرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا فروغى بهرغانى

زهرا فروغى بهرغانى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه پوررمضان

فاطمه پوررمضان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليرضا ايزدپناه

عليرضا ايزدپناه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پريسا رحيمى ششده

پريسا رحيمى ششده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين مژده

حسين مژده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يگانه صادقى

يگانه صادقى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پدرام كشميرى پور

پدرام كشميرى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين مطلبى

حسين مطلبى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدرضا مرادى مهرآبادى

محمدرضا مرادى مهرآبادى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه شكورخرم مكانى

فاطمه شكورخرم مكانى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ياسمن هاديان

ياسمن هاديان

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده زهرا دهقانى محمودآبادى

سيده زهرا دهقانى محمودآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده آنيتا رحيمى فرد

سيده آنيتا رحيمى فرد

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هادى رضايى

هادى رضايى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مريم زارع شيبانى

مريم زارع شيبانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده صفورا هاشمى

سيده صفورا هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غزل نجار

غزل نجار

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن طاهرى كهواره

حسن طاهرى كهواره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صبا سهامى

صبا سهامى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده مرجان عصايى

سيده مرجان عصايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه شريفى

فاطمه شريفى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيما سهمدينى كشكولى

شيما سهمدينى كشكولى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرين شيرى

شيرين شيرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدرضا كيانيانى

محمدرضا كيانيانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد هوشمندى

محمد هوشمندى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درنا كريمى

درنا كريمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيل تقى پور

اسماعيل تقى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مجيد رضايى

مجيد رضايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياسمن دهقانيان

ياسمن دهقانيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا حيدرى

رضا حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا بصيرى

عليرضا بصيرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه ترابى

فاطمه ترابى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيما اميدوار

نيما اميدوار

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهاره راستى ميمندى

بهاره راستى ميمندى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا سبحانى پور

زهرا سبحانى پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه كرم نژاد

فاطمه كرم نژاد

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم شهيد پور

مريم شهيد پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روژين مالمير

روژين مالمير

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رويا اعظمى

رويا اعظمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد سخاوت

محمد سخاوت

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پژمان دهقانى

پژمان دهقانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيمان جمالى دشتكى

پيمان جمالى دشتكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسعود زارعى

مسعود زارعى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه دهقانى باينانى

فاطمه دهقانى باينانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا همتيان

زهرا همتيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هانيه فرهمند

هانيه فرهمند

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم سلطانى

مريم سلطانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفان موسى پور

عرفان موسى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مژده دهقانى

مژده دهقانى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيتا نورمحمدى

بيتا نورمحمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لادن رضاييان

لادن رضاييان

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پريسا كاظمى

پريسا كاظمى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه جفاجور

فاطمه جفاجور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب قاسمى

زينب قاسمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيده زهرا موسوى نژاد

سيده زهرا موسوى نژاد

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارا مرتضوى

سارا مرتضوى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريماه جهان انديش

فريماه جهان انديش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا رجبى دالينى

محمدرضا رجبى دالينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمان موصلى

ايمان موصلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرنيا كامياب

پرنيا كامياب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا اميرى

زهرا اميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرفان قنبرى

عرفان قنبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرضيه فرجام

مرضيه فرجام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه ورع

فاطمه ورع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد معصومى

محمد معصومى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيميا دريس

كيميا دريس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پويا فلك دين

پويا فلك دين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا نعمانى

مهسا نعمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاطره مردانى

خاطره مردانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه كرمى

فاطمه كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيد زارع خفرى

مجيد زارع خفرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا مياحى

مهسا مياحى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمد حسينى

سيدمحمد حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه شمسى

فاطمه شمسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساناز ژاله

ساناز ژاله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا نعمتى

زهرا نعمتى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ساينا سيف زاده

ساينا سيف زاده

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شهاب نظرى

شهاب نظرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سميرا بذرافشان

سميرا بذرافشان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راضيه قانعى

راضيه قانعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا كيانى مقدم

زهرا كيانى مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غزاله نيك منش

غزاله نيك منش

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرضيه مژده

مرضيه مژده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رويا عسچرى

رويا عسچرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده سارا جعفرى

سيده سارا جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب دهقان

زينب دهقان

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسما دبيرى

اسما دبيرى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا صادقيان

سارا صادقيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا صحرايى

زهرا صحرايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريناز مسعودنيا

پريناز مسعودنيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهره عزيزى

زهره عزيزى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامد جعفرى كوچى

حامد جعفرى كوچى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم امامى

مريم امامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا اكبرى

پريسا اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشيد روزى طلب

جمشيد روزى طلب

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صغرى قاسمى

صغرى قاسمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريا بردبار

پريا بردبار

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم رسول نژاد

مريم رسول نژاد

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده الناز مرتضوى

سيده الناز مرتضوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مينا ملك زاده

مينا ملك زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرجس سادات مويدى

نرجس سادات مويدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده زهرا موسوى

سيده زهرا موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا گرگين

مهسا گرگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا باقرى

سارا باقرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهديه السادات سيدى

مهديه السادات سيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على ميرزايى

على ميرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجمه بازيارنزاد

نجمه بازيارنزاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميلاد گلستانى

ميلاد گلستانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينب السادات ترابى

زينب السادات ترابى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مليكا هوشمندى

مليكا هوشمندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرسالار شكرخوار

اميرسالار شكرخوار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينا سادات داربوى

مينا سادات داربوى

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا احمدى طالب بيگى

زهرا احمدى طالب بيگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى على نژاد

مهدى على نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپيده پوزش

سپيده پوزش

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى مساواتى

مهدى مساواتى

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرمين عليزاده شيرازى نژاد

آرمين عليزاده شيرازى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين نوروزى

حسين نوروزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا جهرمى تادوانى

زهرا جهرمى تادوانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ريحانه بزرگى

ريحانه بزرگى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسول بهمنى

رسول بهمنى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر مرادى

سحر مرادى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارسلان پهلوساى

ارسلان پهلوساى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجتبى ارزانش

مجتبى ارزانش

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطيه سادات حسينى

عطيه سادات حسينى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدحسين موثر

محمدحسين موثر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم نامجوى

مريم نامجوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساغر رستمى

ساغر رستمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرضيه صالحى

مرضيه صالحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محدثه گلابيان

محدثه گلابيان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انسيه چهرازى

انسيه چهرازى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا زارع

زهرا زارع

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميد رضايى

اميد رضايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زكيه معين

زكيه معين

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا قاسم خانى

زهرا قاسم خانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهره شكرى

زهره شكرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتانه غلامى

فتانه غلامى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهره رنجبر

زهره رنجبر

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا طاهرى

زهرا طاهرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه وفائى

ريحانه وفائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على اكبر يارمحمودى

على اكبر يارمحمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرفان دهقانى

عرفان دهقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ارشيا ارجمندى

ارشيا ارجمندى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسين سرحدى

محمدحسين سرحدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابك ميرشكارى

بابك ميرشكارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ركسانا سوخك لارى

ركسانا سوخك لارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاميار كيامرزى

كاميار كيامرزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد عبدالهى

سعيد عبدالهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرناز اباذرى نژاد

مهرناز اباذرى نژاد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر رزم آور

نيلوفر رزم آور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رومينا زايرمحمدى رى شهرى

رومينا زايرمحمدى رى شهرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه زارع

ريحانه زارع

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سميه صالحى

سميه صالحى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر شهسوارى

نيلوفر شهسوارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا احمدى حقيقى

زهرا احمدى حقيقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين سعادت پور

حسين سعادت پور

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين رحيمى

اميرحسين رحيمى

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهره سبزلون سبزلون

زهره سبزلون سبزلون

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده مرضيه موسوى خواه

سيده مرضيه موسوى خواه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى گويمى

فاطمه حسينى گويمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدامين شجاعى فرد

محمدامين شجاعى فرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده هانيه سام زرگر

سيده هانيه سام زرگر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيما رنجبر

شيما رنجبر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدرضا زيبايى فرد

محمدرضا زيبايى فرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ستاره كمالى

ستاره كمالى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا كشاورز

زهرا كشاورز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر حسينى

سحر حسينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آرزو برزگر

آرزو برزگر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرزاد صلحى

فرزاد صلحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يكتا حقيقت

يكتا حقيقت

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وحيد شعله

وحيد شعله

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا خادم احمدى

زهرا خادم احمدى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مليكا صداقت

مليكا صداقت

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا نوروز مكارى

زهرا نوروز مكارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا حميدى

زهرا حميدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فريده سادات تقويان سادات

فريده سادات تقويان سادات

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدرضا مختارى

محمدرضا مختارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه پرند

فاطمه پرند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم تذروى فرد شيرازى

مريم تذروى فرد شيرازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا غلام حيدرى

زهرا غلام حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غزال داور

غزال داور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على قهرمانى ارخلو

على قهرمانى ارخلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدسعيد كشفى

محمدسعيد كشفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا رسول زاده حقيقى

زهرا رسول زاده حقيقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا رفيعى

زهرا رفيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مليكا عاشورى نژاد

مليكا عاشورى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آلا محقق زاده

آلا محقق زاده

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الناز طالعى

الناز طالعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدعلى هادوى

سيدعلى هادوى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد خادم الحسينى

محمد خادم الحسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مازيار ريسمانى

مازيار ريسمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على حيدرنژاد كريمى

على حيدرنژاد كريمى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گلرخ نيكنام

گلرخ نيكنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صديقه نصيرى

صديقه نصيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرين پورامين

آرين پورامين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس اردشيرى

عباس اردشيرى

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرضيه شيروانى

مرضيه شيروانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ديدبان اردكانى

فاطمه ديدبان اردكانى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارينا اقبال فر

سارينا اقبال فر

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شايان توانا

شايان توانا

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينب توانا

زينب توانا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه قربانى

فاطمه قربانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا صفرى

زهرا صفرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهام قاسمى

الهام قاسمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا آريا

زهرا آريا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غزل نيك آئين

غزل نيك آئين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدجواد وزيرى

محمدجواد وزيرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ميرازيى

فاطمه ميرازيى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجيد طاهرى

مجيد طاهرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجتبى ابراهيمى

مجتبى ابراهيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايمان صفرى

ايمان صفرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سمانه پرنگ

سمانه پرنگ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا دهدارى

زهرا دهدارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهه رئيسى

الهه رئيسى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه پاشازاده

فاطمه پاشازاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدعلى زارع

محمدعلى زارع

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين احمدى

حسين احمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينب شيرزادى جهرمى

زينب شيرزادى جهرمى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيد نيك سيرت

سعيد نيك سيرت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نسرين كشاورزى

نسرين كشاورزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا صفركرمى

زهرا صفركرمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجمه نامور

نجمه نامور

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده مريم موسوى

سيده مريم موسوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سمن سرمدى

سمن سرمدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم صادقيان

مريم صادقيان

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساناز ترابى

ساناز ترابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سميه ابلاغى

سميه ابلاغى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم شيروانى

مريم شيروانى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ندا جوانمردى

ندا جوانمردى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پگاه نكوئى زاده

پگاه نكوئى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه كاويانى راد

فاطمه كاويانى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شبنم ذوالقدر اصلى

شبنم ذوالقدر اصلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيميا قبادى آزاد

كيميا قبادى آزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرزانه كارگزار وقت شناس

فرزانه كارگزار وقت شناس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مانا حيدرى

مانا حيدرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طناز عالم رهنما

طناز عالم رهنما

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيلوفر بهمئى

نيلوفر بهمئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن فروغى بهرغانى

محسن فروغى بهرغانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاطفه عزيزى

عاطفه عزيزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدمهدى پژمان

محمدمهدى پژمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پدرام سيفى

پدرام سيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آرزو رجائى

آرزو رجائى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آرمان كاوه

آرمان كاوه

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم شهسوارى

مريم شهسوارى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم اميدى خانكمهدانى

مريم اميدى خانكمهدانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سينا قيطاسى

سينا قيطاسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا آبسالان

زهرا آبسالان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرضيه بهروزى

مرضيه بهروزى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شميم موحدى

شميم موحدى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرناز حسينى

فرناز حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فروغ مختارى

فروغ مختارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزايى

فاطمه ميرزايى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه غضنفرى

فاطمه غضنفرى

شيمي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحسين شايان فرد

اميرحسين شايان فرد

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا سويد

زهرا سويد

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الگا سالم

الگا سالم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الميرا سالم

الميرا سالم

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيميا ممتحن

كيميا ممتحن

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الناز فضلى زاده

الناز فضلى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا جوكار

زهرا جوكار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم سادات ميرزامصطفى

مريم سادات ميرزامصطفى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مانا مقدمى

مانا مقدمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهاره حسنى

بهاره حسنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيروزه نسيمى

فيروزه نسيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرمهر خرمى

فرمهر خرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شميم تشكرى جهرمى

شميم تشكرى جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده كيميا زمرديان

سيده كيميا زمرديان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا شاهچراغى

زهرا شاهچراغى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرشته جعفرى

فرشته جعفرى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده سمانه سپهرتاج

سيده سمانه سپهرتاج

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ماهرخ ميرزايى

ماهرخ ميرزايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرجان بلندگرامى

مرجان بلندگرامى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدمحمد به بين

سيدمحمد به بين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معصومه حيدرى

معصومه حيدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم قريب بور

مريم قريب بور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا سلمانپور

زهرا سلمانپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا مختارى

زهرا مختارى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيتا احمدى

بيتا احمدى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رقيه شهشهانى

رقيه شهشهانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يلدا يزدانى

يلدا يزدانى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هستى فضلى

هستى فضلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجيد دبيرى

مجيد دبيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدجواد لطفى

محمدجواد لطفى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجمه رنجبر

نجمه رنجبر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فريبا ويسى

فريبا ويسى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نگين نورگستر

نگين نورگستر

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايمان پورحسينعلى

ايمان پورحسينعلى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرين شهريارى

شيرين شهريارى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا غلامى

زهرا غلامى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پارسا هارونيان

پارسا هارونيان

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساناز چنارى

ساناز چنارى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مليكا اسدپور

مليكا اسدپور

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم روشن قياس

مريم روشن قياس

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روژينا اسدى

روژينا اسدى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى دهقانى

مهدى دهقانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين نعمتى

امين نعمتى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ليلا جوكار

ليلا جوكار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيوشا تسليم پور

نيوشا تسليم پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاجر هوشيار

هاجر هوشيار

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساحل عظمت

ساحل عظمت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه سادات پزشكيان

فاطمه سادات پزشكيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محدثه شكرايى

محدثه شكرايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نونا حسين نژاد

نونا حسين نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى مرادى كوشك ميدانى

مهدى مرادى كوشك ميدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا دهقانى

سارا دهقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضا شريفى

رضا شريفى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پويا اميران

پويا اميران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سپيده شيروانى

سپيده شيروانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده مهرناز بردبار

سيده مهرناز بردبار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا سرمديان

زهرا سرمديان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مليكا شيخ على خانى

مليكا شيخ على خانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيوا قاسمى

شيوا قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضا شيرى زاده

رضا شيرى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد رضايى

محمد رضايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيد عباس سعادت

سيد عباس سعادت

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غزاله مبارك آبادى

غزاله مبارك آبادى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهام عارف

الهام عارف

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه جعفرى

فاطمه جعفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا حمزوى

زهرا حمزوى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه احرارى

فاطمه احرارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ياسمن مفخمى

ياسمن مفخمى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده عذرا شرافت

سيده عذرا شرافت

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميدرضا زارع

حميدرضا زارع

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرش خادمى

آرش خادمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حديث تيرانداز

حديث تيرانداز

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرديس بخشى

پرديس بخشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهام رفيعى

الهام رفيعى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهشيد رضايى

مهشيد رضايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نرگس ميرى

نرگس ميرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه شريف

فاطمه شريف

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راضيه پروانه

راضيه پروانه

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيژن فردقلاتى

بيژن فردقلاتى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سايه كرمى

سايه كرمى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيمان مرادى

پيمان مرادى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه سادات عطايى

فاطمه سادات عطايى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا دلاورى

زهرا دلاورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد محمدى

محمد محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهانگير كمال پور

جهانگير كمال پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ليلا قهرمانى

ليلا قهرمانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زينب همت

زينب همت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريماه شهروان

پريماه شهروان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيده كوثر سخائى

سيده كوثر سخائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ليلى قهرمانى

ليلى قهرمانى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهام دهقانى

الهام دهقانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آيلار شهبازى

آيلار شهبازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه صيادى پور

فاطمه صيادى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهسا شفيعى

مهسا شفيعى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا كهزادى

زهرا كهزادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرشته كوثرى

فرشته كوثرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حوريه قشلاقى رحيمى

حوريه قشلاقى رحيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زينب جاويد

زينب جاويد

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا صلاح

زهرا صلاح

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سوگل چهل گردى سامانى

سوگل چهل گردى سامانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه سادات جعفرى

فاطمه سادات جعفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا كاوسى فر

زهرا كاوسى فر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معير رجبى

معير رجبى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدهادى حقيقى

محمدهادى حقيقى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهام غلامى

الهام غلامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم فريبرز

مريم فريبرز

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميد اژدرى

اميد اژدرى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سميه سلمانى

سميه سلمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه رمضانى قدسى فرد

فاطمه رمضانى قدسى فرد

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعيل طيبى خواه

اسماعيل طيبى خواه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الناز بصيرى

الناز بصيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نرگس حسام پور

نرگس حسام پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه خليلى

فاطمه خليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شايان رستمى پورفرد

شايان رستمى پورفرد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيميا مداحى

كيميا مداحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مينا كيانى پور

مينا كيانى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه طهماسبى

فاطمه طهماسبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيلوفر زارع

نيلوفر زارع

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ريحانه راجع

ريحانه راجع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عماد جوهرى شيرازى

عماد جوهرى شيرازى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ماندانا هوشيار

ماندانا هوشيار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مريم دهقان

مريم دهقان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ياسمن شير دره حقيقى

ياسمن شير دره حقيقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدجواد مفتون آزاد

محمدجواد مفتون آزاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهين مهدوى

مهين مهدوى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فائزه احمدى

فائزه احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عرفانه نورى اصطهباناتى

عرفانه نورى اصطهباناتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غزاله شرافتى

غزاله شرافتى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسماعيل نظرى

اسماعيل نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على كيانى

على كيانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سروش عوضى

سروش عوضى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيد حسينى مهكويه

سعيد حسينى مهكويه

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرضيه كاكائى

مرضيه كاكائى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پگاه مهرپرور

پگاه مهرپرور

حسابداري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيما فرهادى

نيما فرهادى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا محمدى زاده فرد

زهرا محمدى زاده فرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه فلاح زاده

فاطمه فلاح زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى دشتى پور

مهدى دشتى پور

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه قيصرانى

فاطمه قيصرانى

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى حبيبى

مهدى حبيبى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اميرحسين توابى

اميرحسين توابى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرضا آرام

محمدرضا آرام

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محيا آقارخ

محيا آقارخ

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سامان ربيعى

سامان ربيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امين احمدى

امين احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا دامن افشان

زهرا دامن افشان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى تاج آبادى

فاطمه رحيمى تاج آبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نگين روشن

نگين روشن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نفيسه نيكنام

نفيسه نيكنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نگار زارعى

نگار زارعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احسان اردشيرى

احسان اردشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا بمانى

مهسا بمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيده حورا سعادت

سيده حورا سعادت

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رومينا تنيده

رومينا تنيده

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تهمينه ماحوزى

تهمينه ماحوزى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مريم مقتدرى

مريم مقتدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سپيده بورنجان شيرازى

سپيده بورنجان شيرازى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كيميا صادقى

كيميا صادقى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على اكبر تيمورى فر

على اكبر تيمورى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا زارعى

زهرا زارعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على چخماق ساز

على چخماق ساز

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محدثه بوستانى

محدثه بوستانى

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا سرائى

زهرا سرائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرزانه احديان

فرزانه احديان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ارمغان ميرابى

ارمغان ميرابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محدثه مردانى

محدثه مردانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سروش مرادى

سروش مرادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدحسين ضيغمى

محمدحسين ضيغمى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عليرضا تذكر

عليرضا تذكر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى خسروى شيرى

مهدى خسروى شيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
برديا نصيرى قرقانى

برديا نصيرى قرقانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا اكبرى

زهرا اكبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احسان رفيعى رودبالى

احسان رفيعى رودبالى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هانيه دربان

هانيه دربان

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيوا محمدى سامانى

شيوا محمدى سامانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مرضيه رونقى

مرضيه رونقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شيدا آبيار

شيدا آبيار

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه آتشى

فاطمه آتشى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليرضا ابراهيمى

عليرضا ابراهيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دانيال هنرور

دانيال هنرور

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهراالسادات فرش نشانى

زهراالسادات فرش نشانى

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهدى افسرى ايگدر

مهدى افسرى ايگدر

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيدمحمدعلى موسوى

سيدمحمدعلى موسوى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سينا شيخى

سينا شيخى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ياسمن مهرافسر

ياسمن مهرافسر

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه على مردانى

فاطمه على مردانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيوشاد روان شاد

نيوشاد روان شاد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معصومه بهبهانى

معصومه بهبهانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سجاد صفدرى

سجاد صفدرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آرش كاظمى

آرش كاظمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محنا كريمى

محنا كريمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خاطره محمدى

خاطره محمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا بوذرجمهرى زاده

زهرا بوذرجمهرى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پرديس حبيبى

پرديس حبيبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شايسته شاكرمى

شايسته شاكرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرنوش پارسى

فرنوش پارسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا صفار

زهرا صفار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليرضا صادقى مادوانى

عليرضا صادقى مادوانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نسترن صميمى

نسترن صميمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شيلا سادات جهادى حسينى

شيلا سادات جهادى حسينى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهتاب سياوش پور

مهتاب سياوش پور

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آيسان غضنفرى جهرمى

آيسان غضنفرى جهرمى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدتقى رستمى

محمدتقى رستمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سارا ساجدى نيا

سارا ساجدى نيا

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسين ابوالحسن زاده

حسين ابوالحسن زاده

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسين كاظمى ابنوى

حسين كاظمى ابنوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيما پاكدل

نيما پاكدل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ژاله شهريور

ژاله شهريور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهرى حسينى

مهرى حسينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسما چمن

اسما چمن

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرا اجاقى

زهرا اجاقى

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم محبى پور

مريم محبى پور

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرضيه وكيلى

مرضيه وكيلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدرضا ميرزائى مقدم

محمدرضا ميرزائى مقدم

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسين حاتمى

حسين حاتمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيده مريم موسوى

سيده مريم موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غزل حيدرى عليا

غزل حيدرى عليا

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آيناز آقايى

آيناز آقايى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم عبدالهى

مريم عبدالهى

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدحسن زارعى

محمدحسن زارعى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گلنوش فرزين نيا

گلنوش فرزين نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شكيبا رعيت

شكيبا رعيت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ارش رنجبر

ارش رنجبر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كيميا رعيت

كيميا رعيت

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيده سارا يوسفى

سيده سارا يوسفى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كيميا انصارى نژاد

كيميا انصارى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زينب عامريانى

زينب عامريانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيده مهشيد هاشميان

سيده مهشيد هاشميان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صدف رفاهيت

صدف رفاهيت

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سها نحاس فرمانيه

سها نحاس فرمانيه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا كوهگرد

زهرا كوهگرد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كيميا شجرى

كيميا شجرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سيده سمانه نقيب الحسينى

سيده سمانه نقيب الحسينى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على رضا صفرى رنجبر

على رضا صفرى رنجبر

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهسا كاويانى

مهسا كاويانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نرگس گلستانيان

نرگس گلستانيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رامين سعادت خلق

رامين سعادت خلق

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/11/2023 1:48:32 AM
Menu