ارسك

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ارسك

سيد محسن آذرى

سيد محسن آذرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمد رمضانى مالدار

احمد رمضانى مالدار

شيمي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مريم روح بخش

مريم روح بخش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدجواد عزيزى

محمدجواد عزيزى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمد حمزه

احمد حمزه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماء زراعتكار

اسماء زراعتكار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/3/2023 6:23:23 PM
Menu