سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سرايان

ميثم يوسفى

ميثم يوسفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
فاطمه ذبيحى

فاطمه ذبيحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمه سادات مهدوى

فاطمه سادات مهدوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مريم صبورى

مريم صبورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرضيه هادوى

مرضيه هادوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه بنى اسدى

فاطمه بنى اسدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى

فاطمه كاظمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهدى خاكسارى مقدم

مهدى خاكسارى مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدجواد صفائى

محمدجواد صفائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمد ترابى

احمد ترابى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمد امين عربى آيسك

محمد امين عربى آيسك

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عاطفه زهرايى

عاطفه زهرايى

فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جليل نظافت

جليل نظافت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على رضا خاكسارى مقدم

على رضا خاكسارى مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عاطفه يعقوبى

عاطفه يعقوبى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زهرا برزو

زهرا برزو

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرتضى آقائى

مرتضى آقائى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فائزه على اكبرزاده

فائزه على اكبرزاده

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
مليحه مهدوى

مليحه مهدوى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سميه محمد آبادى

سميه محمد آبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهرا صادقى

زهرا صادقى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد مهدى علمدار

محمد مهدى علمدار

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محبوبه ترشيزى

محبوبه ترشيزى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا ايزدى

زهرا ايزدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى تيغاب

فاطمه صادقى تيغاب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمد طيبى نژاد

محمد طيبى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فائزه علمدار آيسك

فائزه علمدار آيسك

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا بنى اسدى

زهرا بنى اسدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفى غفرانى

مصطفى غفرانى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاطمه فريدى

فاطمه فريدى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محبوبه طاهرى

محبوبه طاهرى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا صميمى راد

زهرا صميمى راد

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هادى ثقفى

هادى ثقفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معصومه اصلانى فريمان

معصومه اصلانى فريمان

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سميه قربان زاده

سميه قربان زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريحانه ميرزا قلى

ريحانه ميرزا قلى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حانيه عرب

حانيه عرب

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاطفه سادات قمرى

عاطفه سادات قمرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه برمكى

فاطمه برمكى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه عرب

فاطمه عرب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب عليزاده

زينب عليزاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامد عربى

حامد عربى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حامد احمدى

حامد احمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فهيمه يگانه

فهيمه يگانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد برزگرى

محمد برزگرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين آشورى

حسين آشورى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سجاد مالكى

سجاد مالكى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مريم عقبايى

مريم عقبايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عارف اسفنديارى

عارف اسفنديارى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيد مصطفى مهرداد

سيد مصطفى مهرداد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هادى عربى آيسك

هادى عربى آيسك

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمد على زيورى آيسك

احمد على زيورى آيسك

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد علمدار

محمد علمدار

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عاطفه عباسى

عاطفه عباسى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادق باستانى

صادق باستانى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيد سليمانى

سعيد سليمانى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين نصير نيا

حسين نصير نيا

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه سادات رفعتى

فاطمه سادات رفعتى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سعيد دهقانى فردوس

سعيد دهقانى فردوس

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محدثه كريمى

محدثه كريمى

باستانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
عاطفه سالارى

عاطفه سالارى

اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سجاد صادقى

سجاد صادقى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ساجده اكبرى

ساجده اكبرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اكرم سادات كوهستانى

اكرم سادات كوهستانى

باستان شناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
معصومه نامى كرقند

معصومه نامى كرقند

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 1:33:17 AM
Menu