فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فردوس

سيد رضا سربازى

سيد رضا سربازى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
اميد ثنايى

اميد ثنايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرزاده

فاطمه حيدرزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
محمد آرام

محمد آرام

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
زهرا قلى نيا

زهرا قلى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
احمد رضا استاد

احمد رضا استاد

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
آمنه وطن پرست

آمنه وطن پرست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سيما شجاع

سيما شجاع

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
وحيد عربى آيسك

وحيد عربى آيسك

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زينب ناظرى

زينب ناظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نادره محمد شاهى

نادره محمد شاهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سيد ناصر سيدى محبوب

سيد ناصر سيدى محبوب

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
على ابراهيمى

على ابراهيمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زهره اسماعيلى

زهره اسماعيلى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
معصومه ميرزاده

معصومه ميرزاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زهرا فاتحى

زهرا فاتحى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عاطفه دهقان برون

عاطفه دهقان برون

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ميثم محب راد

ميثم محب راد

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
على فروزان

على فروزان

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
الهام تسامحى

الهام تسامحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زكيه مايلى

زكيه مايلى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هما حسينى پور

هما حسينى پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا حسينى نسب

زهرا حسينى نسب

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مينا بهرامى

مينا بهرامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
على سليمى

على سليمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيد مهدى وفائى

سيد مهدى وفائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محسن گمنام

محسن گمنام

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهشيد طهماسبى

مهشيد طهماسبى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرزانه آگاهى

فرزانه آگاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دانيال بنان

دانيال بنان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا رضايى زال

زهرا رضايى زال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهدى طالب زاده

مهدى طالب زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فائزه سادات ميررضوى

فائزه سادات ميررضوى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مجتبى خيرى

مجتبى خيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حانيه بخشى

حانيه بخشى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ناهيد داشگر

ناهيد داشگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سميه كلائى

سميه كلائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرضيه سادات معينى

مرضيه سادات معينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهناز افراه

بهناز افراه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا عزتى

زهرا عزتى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم قاضى

مريم قاضى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيدجواد ميررضوى

سيدجواد ميررضوى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا زنده دل

زهرا زنده دل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجيد مجيدى

مجيد مجيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه خسروى طالبى

فاطمه خسروى طالبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هادى خليل پور

هادى خليل پور

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عليرضا رستم زاده

عليرضا رستم زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه رافعى

فاطمه رافعى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيد حجت جليلى

سيد حجت جليلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سجاد شجاع

سجاد شجاع

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيد مصطفى كمال محبى

سيد مصطفى كمال محبى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على عيشى

على عيشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابوالفضل روستانژاد

ابوالفضل روستانژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عاطفه سادات اكبرى مقدم

عاطفه سادات اكبرى مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميثم بيابانى

ميثم بيابانى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بهاره ربانى

بهاره ربانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عادله سادات پروانه جليلى

عادله سادات پروانه جليلى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سجاد حقيقيان

سجاد حقيقيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الهام حبيبى

الهام حبيبى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه ميرزاى قلى

فاطمه ميرزاى قلى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدامين ابراهيم زاده ميرزائى

محمدامين ابراهيم زاده ميرزائى

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهه بخشى خانكوك

الهه بخشى خانكوك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه شيخى

محدثه شيخى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى اكبرى

مهدى اكبرى

حقوق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احسان صفرى

احسان صفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابوالفضل مستمند

ابوالفضل مستمند

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد جواد كافى

محمد جواد كافى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على اخترى مصعبى

على اخترى مصعبى

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدرضا ابراهيم زاده ميرزائى

محمدرضا ابراهيم زاده ميرزائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احسان افخمى راد

احسان افخمى راد

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فائزه محمدى بيدسكان

فائزه محمدى بيدسكان

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه عربى

فاطمه عربى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايمان اكبرى

ايمان اكبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد هاشمى

محمد هاشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه ارغا

فاطمه ارغا

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدرضا يگانه

محمدرضا يگانه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى ولى زاده

مهدى ولى زاده

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انسيه مهميز

انسيه مهميز

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مطهره شكرگزار

مطهره شكرگزار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميثم رشيدى

ميثم رشيدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه ناصرى

فاطمه ناصرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه مرادى

فائزه مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد محمد سجاد شكورى

سيد محمد سجاد شكورى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن اكبرى

حسن اكبرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجيد مسعودى

مجيد مسعودى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مريم ثابت

مريم ثابت

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدمهدى هاشمى

سيدمهدى هاشمى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داوود گلستانى فراز

داوود گلستانى فراز

علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرفان دادرس

عرفان دادرس

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على رحيمى

على رحيمى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مجتبى وحدتى محبوب

مجتبى وحدتى محبوب

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حديثه حدادى راد

حديثه حدادى راد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
على خاكپورخانيكى

على خاكپورخانيكى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاطفه سادات اسدنژاد

عاطفه سادات اسدنژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهه يزدانى

الهه يزدانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايمان صالحى

ايمان صالحى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهناز بهرام پور

مهناز بهرام پور

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
منصوره صابرى

منصوره صابرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زينب سادات وحيد

زينب سادات وحيد

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/9/2023 1:30:15 AM
Menu