كياسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كياسر

محمد فاضلى كياسرى

محمد فاضلى كياسرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى يادگارى

فاطمه احمدى يادگارى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/3/2023 1:45:49 AM
Menu