اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اميركلا

جواد رضاتبار

جواد رضاتبار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
سجاد فلاح نفت چالى

سجاد فلاح نفت چالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بهروز ذبيح نيا قمى

بهروز ذبيح نيا قمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مرتضى خدابنده اميرى

مرتضى خدابنده اميرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
الهه خوشخو اميرى

الهه خوشخو اميرى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نگين حسين نژاد

نگين حسين نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباس مجازى اميرى

عباس مجازى اميرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سيده زهرا حسين نژادمقرى

سيده زهرا حسين نژادمقرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه كيانى مجد

فاطمه كيانى مجد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مجتبى علويان

مجتبى علويان

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
على گل آقائى درزى

على گل آقائى درزى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فاطمه عابدين پور اميرى

فاطمه عابدين پور اميرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه هدايتى

فاطمه هدايتى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نرجس رمضانى

نرجس رمضانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ليلا پورمحمديان اميرى

ليلا پورمحمديان اميرى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمد دباغيان اميرى

محمد دباغيان اميرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سپيده باقريان

سپيده باقريان

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حديثه پورعلى آقامحلى

حديثه پورعلى آقامحلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه زهرا اسدپور كردى

فاطمه زهرا اسدپور كردى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميد رخيده

اميد رخيده

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نيكى سليمانى اميرى

نيكى سليمانى اميرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
الهه زارع

الهه زارع

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نيما خان بابائى مقرى

نيما خان بابائى مقرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدى ابراهيم زاده ديوكلائى

مهدى ابراهيم زاده ديوكلائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مليكا احمدنتاج آهنگرى

مليكا احمدنتاج آهنگرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ترانه عباسپور

ترانه عباسپور

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين كريمى

حسين كريمى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
امير محمد رافتى

امير محمد رافتى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الهه شامخى اميرى

الهه شامخى اميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احسان ذبيح اله نژاد بيشه

احسان ذبيح اله نژاد بيشه

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيد على جعفريان اميرى

سيد على جعفريان اميرى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خديجه ايزدشناس اميرى

خديجه ايزدشناس اميرى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وجيهه آقاگل زاده

وجيهه آقاگل زاده

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيده فاطمه پيغمبرزاده

سيده فاطمه پيغمبرزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه مهرآور فيروزآباد

فاطمه مهرآور فيروزآباد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منا ربيع تبار ديوكلايى

منا ربيع تبار ديوكلايى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده حورا ذاكرى تبار

سيده حورا ذاكرى تبار

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معصومه غلامپور مرزونى

معصومه غلامپور مرزونى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرتضى منتظرى كردى

مرتضى منتظرى كردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدحسين يوسف نيا

محمدحسين يوسف نيا

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه سيف زاده اميرى

فاطمه سيف زاده اميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكوفه صديقى اميرى

شكوفه صديقى اميرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مريم پورحسن درزى

مريم پورحسن درزى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كوثر شريعتمدارى

كوثر شريعتمدارى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوثر طلائى فيروزجائى

كوثر طلائى فيروزجائى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا مهرائى حمزه كلائى

زهرا مهرائى حمزه كلائى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
پويان امامقلى پورآهنگر

پويان امامقلى پورآهنگر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صابر حسنجانى ديوكلائى

صابر حسنجانى ديوكلائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا آقاگل زاده گروى

زهرا آقاگل زاده گروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مبين عليجانزاده كاشى

مبين عليجانزاده كاشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيد مصطفى قريشى اميرى

سيد مصطفى قريشى اميرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
الهام امامقلى زاده بابلى

الهام امامقلى زاده بابلى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آزاده عسكريان اميرى

آزاده عسكريان اميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فهيمه تبارجعفرقلى بيشه

فهيمه تبارجعفرقلى بيشه

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد حسين وثوقى

محمد حسين وثوقى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرحسين جليل نتاج

اميرحسين جليل نتاج

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زينب حاجى اسماعيلى اميرى

زينب حاجى اسماعيلى اميرى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فائقه آمالى اميرى

فائقه آمالى اميرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرحسين عبدى

اميرحسين عبدى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سيده نوريه جعفريان اميرى

سيده نوريه جعفريان اميرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 1:48:32 AM
Menu