بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بجنورد

جواد سليمانى

جواد سليمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
پرستو فخرفاطمى ينگه قلعه

پرستو فخرفاطمى ينگه قلعه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
عادله رحيمى

عادله رحيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
سميرا محمدزاده

سميرا محمدزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
الهام شيروانى

الهام شيروانى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
غزاله احسانى

غزاله احسانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
مهديس بهروز

مهديس بهروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مهسا پولادى خراشا

مهسا پولادى خراشا

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
ندا كمالى

ندا كمالى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
على فيضى

على فيضى

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

7سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
ميلاد مكرمى

ميلاد مكرمى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ندا نورى

ندا نورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زهرا باقرى

زهرا باقرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
رقيه معمرى

رقيه معمرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
محمد تمدنى

محمد تمدنى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

7سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فاطمه پناهى

فاطمه پناهى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حميد رهنما

حميد رهنما

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صادق برزگر

صادق برزگر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مهرداد فيض پور

مهرداد فيض پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محبوبه شيردل

محبوبه شيردل

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهدى ولى پور

مهدى ولى پور

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مهشاد محمددوست شيرى

مهشاد محمددوست شيرى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فاطمه رشيدى

فاطمه رشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فائزه وحيدى مطلق

فائزه وحيدى مطلق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سارا شرافتى

سارا شرافتى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مليحه سليمانى

مليحه سليمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
احمد حكيمى زاده

احمد حكيمى زاده

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
فاطمه ولى نيا

فاطمه ولى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهنوش پاكزاد

بهنوش پاكزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سحر كلهرى

سحر كلهرى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ناهيد درتومى

ناهيد درتومى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سيده پريا صفوى مومنى

سيده پريا صفوى مومنى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضا خراشاهى

رضا خراشاهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
آرش اخوان

آرش اخوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فهيمه رحيمى

فهيمه رحيمى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا پولادى خراشا

زهرا پولادى خراشا

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فاطمه رزمگه

فاطمه رزمگه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
شيما على نياى مطلق

شيما على نياى مطلق

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سيدطاها پاك مهر

سيدطاها پاك مهر

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نسترن شارعى

نسترن شارعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سعيده تيمورزاده

سعيده تيمورزاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سيده فاطمه سيدى

سيده فاطمه سيدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
الناز ريحانى

الناز ريحانى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرا جعفرى

زهرا جعفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه شرافتى

فاطمه شرافتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ريحانه خراسانيان

ريحانه خراسانيان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
راحله قاسمى

راحله قاسمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاطمه اكبرى

فاطمه اكبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عاطفه نصيرى

عاطفه نصيرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نيكتا عزيزى

نيكتا عزيزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نگار كنعانى

نگار كنعانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محسن طالب زاده

محسن طالب زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شكوفه عبدل آبادى

شكوفه عبدل آبادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمد طلائى فر

محمد طلائى فر

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ايمان مينائى

ايمان مينائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميرمحمد كمالى

اميرمحمد كمالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعيد وحدانى

سعيد وحدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محسن شيردل

محسن شيردل

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محدثه خواجوى

محدثه خواجوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيدحسين نظم بجنوردى

سيدحسين نظم بجنوردى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مهيار قوى

مهيار قوى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
على اكبر سالاريان

على اكبر سالاريان

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رضا خان محمدى اكباتان

رضا خان محمدى اكباتان

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سينا نمديان

سينا نمديان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اكرم آرايش

اكرم آرايش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رويا آزمون

رويا آزمون

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فاطمه آهنى

فاطمه آهنى

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
آلاله اعزازى بجنوردى

آلاله اعزازى بجنوردى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مريم قاسم پور

مريم قاسم پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
امين مرتضوى

امين مرتضوى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
الهه حصارى

الهه حصارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه ايزدفر

فاطمه ايزدفر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فائزه رحيمى

فائزه رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عماد جعفرزاده

عماد جعفرزاده

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهزاد كمالى

مهزاد كمالى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
راضيه ذاكرى

راضيه ذاكرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مريم صباغى

مريم صباغى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محسن جاهدى

محسن جاهدى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
على صانعى حمزانلوئى

على صانعى حمزانلوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن طهماسبى

حسن طهماسبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اميررضا رمضانى

اميررضا رمضانى

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مائده ظفرى

مائده ظفرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فائزه عراقى

فائزه عراقى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عاطفه محمدى

عاطفه محمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا هدايتى

زهرا هدايتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه رحمتى

فاطمه رحمتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زينب نظرى

زينب نظرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عاطفه هرسيج

عاطفه هرسيج

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سهيلا شاكرى

سهيلا شاكرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امير كاظميان

امير كاظميان

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
احمد يوسفى

احمد يوسفى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سيده ريحانه داودى

سيده ريحانه داودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غزاله مكرمى

غزاله مكرمى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شايان رحمانى

شايان رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امين تاتار

امين تاتار

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پدرام پورعرب

پدرام پورعرب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيدجلال علوى

سيدجلال علوى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيدمحمد حسينى خبوشان

سيدمحمد حسينى خبوشان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آريا رغيب مطلق

آريا رغيب مطلق

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حديث هماى رضوى

حديث هماى رضوى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آرمان شيروانى

آرمان شيروانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه دهقان

فاطمه دهقان

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهار بروشكى

بهار بروشكى

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سارا اسفنديارى

سارا اسفنديارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد زيارتى

محمد زيارتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيمين يزدانى

سيمين يزدانى

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مسعود نيازى

مسعود نيازى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فوزيه خانى

فوزيه خانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على رضا ايزانلو

على رضا ايزانلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد الهى حمزانلوئى

محمد الهى حمزانلوئى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نازيلا ربانى

نازيلا ربانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا نوروزى يامى

زهرا نوروزى يامى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا سليمى

زهرا سليمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زكيه على آبادى

زكيه على آبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نگين فيروزيان

نگين فيروزيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فائزه معتمدى

فائزه معتمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سلمان برات زاده رفوگر

سلمان برات زاده رفوگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرزين صالح آبادى

فرزين صالح آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سميه ظهيرنژاد

سميه ظهيرنژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهران معزز

مهران معزز

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
على شجاعى

على شجاعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرتضى خواجوى

مرتضى خواجوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هما رستمى

هما رستمى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيدمرتضى ميرى وحيد

سيدمرتضى ميرى وحيد

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پونه پوراصغر

پونه پوراصغر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سهيل فرجى

سهيل فرجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسن غفورى فر

حسن غفورى فر

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مهدى رمضانى

مهدى رمضانى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پوريا منفردى راز

پوريا منفردى راز

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيده فائزه ذاكريان

سيده فائزه ذاكريان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيده ضحى مهدى پور

سيده ضحى مهدى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امير سليمان پور

امير سليمان پور

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سهيل رجبى

سهيل رجبى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شروين دخت ابراهيمى

شروين دخت ابراهيمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نرجس روشندل حصارى

نرجس روشندل حصارى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه دليريان

فاطمه دليريان

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدزاده

فاطمه محمدزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرتضى جاهدى

مرتضى جاهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسين قربانى

حسين قربانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پريسا انصارى فرد

پريسا انصارى فرد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على سعيدى

على سعيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پريا صادقى راشد

پريا صادقى راشد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهنام بيداريان

بهنام بيداريان

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احسان اركى

احسان اركى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدامين ولى نژادفاروجى

محمدامين ولى نژادفاروجى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا ملائى

زهرا ملائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رقيه محزون

رقيه محزون

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فائزه صادقى

فائزه صادقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهسا حسين زاده

مهسا حسين زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مينا رحمانى

مينا رحمانى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عاطفه عوض زاده

عاطفه عوض زاده

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد توسليان

محمد توسليان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ريحانه شاكرى

ريحانه شاكرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على درخشانى

على درخشانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سينا كمالى

سينا كمالى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هادى وكيلى

هادى وكيلى

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
على جلايريان

على جلايريان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
على نظرى

على نظرى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سعيد محمودى

سعيد محمودى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بيتا مقدم پور

بيتا مقدم پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضا رحمانى

رضا رحمانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كميل سرورى

كميل سرورى

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نيلوفر عرب زاده

نيلوفر عرب زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سجاد گودرزى

سجاد گودرزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امين يوسفى كيكانلو

امين يوسفى كيكانلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معصومه شهركى

معصومه شهركى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سميه قره باشلوئى

سميه قره باشلوئى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ندا نعمانى ينگه قلعه

ندا نعمانى ينگه قلعه

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد نظرى

محمد نظرى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيده زهرا موسوى جراحى

سيده زهرا موسوى جراحى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حديثه رحمانى

حديثه رحمانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احسان خدادوست

احسان خدادوست

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه منصورى

فاطمه منصورى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ساجده ايزدى

ساجده ايزدى

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى گريوانى

مهدى گريوانى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى محمدزاده

مهدى محمدزاده

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فائزه تونى

فائزه تونى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فتانه رجب نيا

فتانه رجب نيا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مائده شيردل

مائده شيردل

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيدمجتبى مهاجريان مقدم

سيدمجتبى مهاجريان مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شقايق ميلانلوئى

شقايق ميلانلوئى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسين ناصرى

حسين ناصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على بيگى

على بيگى

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيده سپيده هاشمى

سيده سپيده هاشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه ايزدنيا

فاطمه ايزدنيا

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پويا ثاقب ملائى

پويا ثاقب ملائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه بختيارى

فاطمه بختيارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مجتبى مظفر

مجتبى مظفر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
على رضا رشيدى

على رضا رشيدى

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
كاظم كمالى

كاظم كمالى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسين هروى

حسين هروى

فيزيك -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمد يارمحمدى

محمد يارمحمدى

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جواد آقاكاظمى

جواد آقاكاظمى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سينا مهوشيان

سينا مهوشيان

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سينا عطاران

سينا عطاران

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهران خانلقى

مهران خانلقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افسانه وحيدى

افسانه وحيدى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فائزه برغمدى

فائزه برغمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على ايزدنيا

على ايزدنيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه شاكرى

فاطمه شاكرى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه رحمانى

فاطمه رحمانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين حسن پوردوغايى

حسين حسن پوردوغايى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضا استادى

رضا استادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهناز بيتا

بهناز بيتا

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه نورانى

فاطمه نورانى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محسن گرمه مطلق

محسن گرمه مطلق

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد مه آور

محمد مه آور

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهراب جهان تيغ

مهراب جهان تيغ

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سلوا ولى زاده

سلوا ولى زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على برسلانى

على برسلانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نرجس محترم نژاد

نرجس محترم نژاد

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادق پاكدل

صادق پاكدل

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرضيه كروژده

مرضيه كروژده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اميررضا قاسمى

اميررضا قاسمى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سجاد عمارلو

سجاد عمارلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضا محمدى

رضا محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زينب ايزانلو

زينب ايزانلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهريار عنايتى مقدم

شهريار عنايتى مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شقايق فيروزه

شقايق فيروزه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى فرامرزى

مهدى فرامرزى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضا عفتى

رضا عفتى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروزان زرين قلم

فروزان زرين قلم

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا عابدى

زهرا عابدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
انيسه گريوانى

انيسه گريوانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سحر جعفرى

سحر جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سينا عمارلو

سينا عمارلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جواد خزاعى هريوند

جواد خزاعى هريوند

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نبات جبارى

نبات جبارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ريحانه مصدق صدقى

ريحانه مصدق صدقى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى ترخانى

مهدى ترخانى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فائزه لنگرى

فائزه لنگرى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بيژن نيشابورى

بيژن نيشابورى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم همتى

مريم همتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهرا رحمتى

زهرا رحمتى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نسترن ابراهيمى

نسترن ابراهيمى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى آزادوار

مهدى آزادوار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طيبه خادمى

طيبه خادمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مينا خرمى مقدم

مينا خرمى مقدم

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سحر بدرانلوئى

سحر بدرانلوئى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهتاب منفردى

مهتاب منفردى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حامد بهمن

حامد بهمن

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مريم رخشى

مريم رخشى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد فيروزه ء

ميلاد فيروزه ء

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا حق جويان

زهرا حق جويان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منا دست پاك

منا دست پاك

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ساره خراشادى زاده

ساره خراشادى زاده

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناهيد اكبرى اوغاز

ناهيد اكبرى اوغاز

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميلاد امانى

ميلاد امانى

فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا نيازى

زهرا نيازى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد وقارموسوى

ميلاد وقارموسوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محدثه نيستانى

محدثه نيستانى

علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
وحيد ساعدى

وحيد ساعدى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمد محمدزاده

محمد محمدزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيد احسان شريفيان

سيد احسان شريفيان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سارا جوادى فر

سارا جوادى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ليلا محمدى

ليلا محمدى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميد ايروانى

اميد ايروانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا نظرى

زهرا نظرى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سينا مطرانلوئى

سينا مطرانلوئى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه براتى پهلوانلو

فائزه براتى پهلوانلو

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه ايمانى

فاطمه ايمانى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سارا عين بيگى

سارا عين بيگى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهريار جنگجو

شهريار جنگجو

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهديه باقرى

مهديه باقرى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيلوفر امينى فر

نيلوفر امينى فر

علوم ومعارف قران -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سحر مطرانلوئى

سحر مطرانلوئى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرنوش پورنادرى

مهرنوش پورنادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آسيه نفس زاده

آسيه نفس زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نرگس مهنانى

نرگس مهنانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا نامور

رضا نامور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غزل فيروزيان

غزل فيروزيان

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پويا رضاپور

پويا رضاپور

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شبنم فيروزهء

شبنم فيروزهء

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريبا ممشى فاخر

فريبا ممشى فاخر

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ندا مفيدبجنوردى

ندا مفيدبجنوردى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشكده كشاورزي شيروان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طيبه نيستانى

طيبه نيستانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي شيروان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول رستگارى

رسول رستگارى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهسا كبريائى

مهسا كبريائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه يزدانى

فاطمه يزدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا خوش نيت

پريسا خوش نيت

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومه زارعى

معصومه زارعى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همايون رضائى

همايون رضائى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ام البنين جليليان

ام البنين جليليان

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا قديمى

عليرضا قديمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه اسلامى

فاطمه اسلامى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميد پورى مرحم

حميد پورى مرحم

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزين فدايى راد

فرزين فدايى راد

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم رحيمى

مريم رحيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نازنين حصارى

نازنين حصارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينت پارسائى

زينت پارسائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرجان بهمن

مرجان بهمن

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاجر ايزانلو

هاجر ايزانلو

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوان دارنده

رضوان دارنده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نويد عبداله زاده نامانلو

نويد عبداله زاده نامانلو

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فريبا زارعى

فريبا زارعى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابوالفضل ايزانلو

ابوالفضل ايزانلو

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهره قنبرزاده رفيعى

زهره قنبرزاده رفيعى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ايمان ناصرى

ايمان ناصرى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرتضى يوسفى

مرتضى يوسفى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوروش خادمى

كوروش خادمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طاهره ساعدى

طاهره ساعدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آذر روحى

آذر روحى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزاله جوادزاده

غزاله جوادزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه لطفى

فاطمه لطفى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شقايق درخشان

شقايق درخشان

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهه روحانى

الهه روحانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا كاملى

زهرا كاملى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شقايق ميرشكار

شقايق ميرشكار

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيده سارا موسويان

سيده سارا موسويان

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على على اصغرى

على على اصغرى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فائزه جاويدى گنبدجق

فائزه جاويدى گنبدجق

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على كريمى فضلى

على كريمى فضلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه عمرانى

فاطمه عمرانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كوثر طبرى

كوثر طبرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رامين نورديده

رامين نورديده

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرتضى بهبودى

مرتضى بهبودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان احمدپور

احسان احمدپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مازيار حامدى پور

مازيار حامدى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجتبى عزيزى

مجتبى عزيزى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان كاملى بازخانه

احسان كاملى بازخانه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد مهرآئين

محمد مهرآئين

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه جاويدى گنبدجق

فاطمه جاويدى گنبدجق

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زكيه براتى زاده

زكيه براتى زاده

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا رضوانى

عليرضا رضوانى

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرضيه على آبادى

مرضيه على آبادى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرزانه توفيق نيا

فرزانه توفيق نيا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضا مرادى ثانى

رضا مرادى ثانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدجواد شاكرى

محمدجواد شاكرى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ساناز نجاهى

ساناز نجاهى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرتضى پوررمضان

مرتضى پوررمضان

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا گرمه

زهرا گرمه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شقايق درخشان

شقايق درخشان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بشير جوهر

بشير جوهر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاطفه رحمتى امند

عاطفه رحمتى امند

كارشناسي بهداشت عمومي -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مليحه رحمانى

مليحه رحمانى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رقيه عليخان قلعه

رقيه عليخان قلعه

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعود عليزاده

مسعود عليزاده

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد بهنود

محمد بهنود

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سولماز بازدار

سولماز بازدار

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماء وحيدى

اسماء وحيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم نامدارى

مريم نامدارى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا محمدى ينگى قلعه

زهرا محمدى ينگى قلعه

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
راضيه خدابنده

راضيه خدابنده

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پانيذ اميرى

پانيذ اميرى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مريم وحدانى

مريم وحدانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا كمالى

زهرا كمالى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اكرم شاه پسندى

اكرم شاه پسندى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين حسين پور

حسين حسين پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سهيلا زارعيان

سهيلا زارعيان

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا رضازاده

رضا رضازاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيارش كمالى

كيارش كمالى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد افسرى زينتى

سعيد افسرى زينتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهريار كچرانلوئى

شهريار كچرانلوئى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عاطفه غلامانى

عاطفه غلامانى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم محمدزاده

مريم محمدزاده

علوم مهندسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشم قبادى

هاشم قبادى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
على صداقت

على صداقت

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرانه قتلوئى طرقى

فرانه قتلوئى طرقى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مجيد رحيمى اسفيدان

مجيد رحيمى اسفيدان

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هادى مهاجر

هادى مهاجر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسن قائمى

حسن قائمى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناصر كاظمى كواكى

ناصر كاظمى كواكى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سحر نظام دوست

سحر نظام دوست

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه شرفى

فاطمه شرفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آتا فروتن

آتا فروتن

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ستاره نصرتى

ستاره نصرتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مصطفى تفضلى

مصطفى تفضلى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سحر محمدپور

سحر محمدپور

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين توكلى

حسين توكلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اميرحسين رمضانى

اميرحسين رمضانى

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابوالفضل درتومى

ابوالفضل درتومى

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فريده ربانى

فريده ربانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وهاب جمالى

وهاب جمالى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرزو كاشفى فر

آرزو كاشفى فر

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فائزه جعفرى

فائزه جعفرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مليكه رحمانى

مليكه رحمانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمود مروارى

محمود مروارى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
هانيه سعيدى

هانيه سعيدى

ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ابوذر ايرجى

ابوذر ايرجى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدى ريحانى

مهدى ريحانى

فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدمهدى هاشمى

سيدمهدى هاشمى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيده مهسا هاشمى

سيده مهسا هاشمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى راستينه

مهدى راستينه

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عيسى حاتمى

عيسى حاتمى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يعقوب محمدى

يعقوب محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسن رختيانى

حسن رختيانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميراحمد شيخ زاده

اميراحمد شيخ زاده

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن صائبى مايوان

حسن صائبى مايوان

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فائزه صابرى

فائزه صابرى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
غزاله شيردل

غزاله شيردل

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طيبه جنگى

طيبه جنگى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
وحيد وحيدى

وحيد وحيدى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پوريا يادگار

پوريا يادگار

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ندا پدرامى

ندا پدرامى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على اشرافيان

على اشرافيان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميثم ايزانلو

ميثم ايزانلو

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاطمه عين بيگى

فاطمه عين بيگى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدمهدى محبان

محمدمهدى محبان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سارا رمضانى

سارا رمضانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشكده كشاورزي شيروان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كامران نقابى

كامران نقابى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ذكيه على پور

ذكيه على پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آرش دل شاد

آرش دل شاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهرنوش حاتمى

مهرنوش حاتمى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:20:46 PM
Menu