ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ميناب

عرفان اسدى

عرفان اسدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
زهرا مظفرى غربا

زهرا مظفرى غربا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
كامبيز سالارى

كامبيز سالارى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مجتبى حيدرى

مجتبى حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سيده نگين اميرى زاد

سيده نگين اميرى زاد

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهرا ميرشكارى

زهرا ميرشكارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سميرا احمدى

سميرا احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بشرا زاهدى

بشرا زاهدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فرزانه حاجبى

فرزانه حاجبى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسين محمديان دهوسطى

حسين محمديان دهوسطى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمد جواد كريمى

محمد جواد كريمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهرداد روشن

مهرداد روشن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عليرضا قصمى شهوارى

عليرضا قصمى شهوارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سعيده ايزدپناه

سعيده ايزدپناه

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آسيه اسحاقى

آسيه اسحاقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معصومه جعفرى

معصومه جعفرى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليرضا فدوى

عليرضا فدوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سارا اسدى

سارا اسدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم درويشى

مريم درويشى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صديقه رحيمى

صديقه رحيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
على پورزاهدى

على پورزاهدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
الهام پابرجى

الهام پابرجى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امين زارعى

امين زارعى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سولماز دهقانى

سولماز دهقانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على كرم زاده

على كرم زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه ذاكرى

فاطمه ذاكرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
على بلوچ پور

على بلوچ پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابوالقاسم رئيسى

ابوالقاسم رئيسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ليلا احمدى

ليلا احمدى

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مينا عبدى نژاد

مينا عبدى نژاد

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مجتبى صادقى بهمنى

مجتبى صادقى بهمنى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مصطفى حمايتى فر

مصطفى حمايتى فر

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-استان هاي محروم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيد محمدكاظم مير جليلى

سيد محمدكاظم مير جليلى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
امين جنگجو

امين جنگجو

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اميرمحمد حقيقى

اميرمحمد حقيقى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سحر حامدى

سحر حامدى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدرضا عباسى

محمدرضا عباسى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زينب پابرجى

زينب پابرجى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سميره نمردى

سميره نمردى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صفدر زارعى

صفدر زارعى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا دهقانى

زهرا دهقانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليرضا درانى

عليرضا درانى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد عيسى زاده

محمد عيسى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وحيد غلامشاهى

وحيد غلامشاهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عاطفه دهقانى

عاطفه دهقانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهناز رنجبرى

مهناز رنجبرى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناديه ميرزايى

ناديه ميرزايى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حديث كوهى

حديث كوهى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محسن خاكسارى

محسن خاكسارى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فوزيه آسمان دره

فوزيه آسمان دره

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سارا رئيسى

سارا رئيسى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيد صادقى

سعيد صادقى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عذرا اخلاصى

عذرا اخلاصى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آمنه رحيمى

آمنه رحيمى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليرضا پژوه

عليرضا پژوه

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

فيزيك -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرزانه زرنگارى

فرزانه زرنگارى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرضيه بشارتى

مرضيه بشارتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمود ملاحى

محمود ملاحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدرضا اسلامى

محمدرضا اسلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فهيمه ابراهيمى

فهيمه ابراهيمى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شكوفه ذاكرى

شكوفه ذاكرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محدثه على محمدى

محدثه على محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سوگند رافتى

سوگند رافتى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيده كلثوم ساداتى

سيده كلثوم ساداتى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كوثر كريمى

كوثر كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرتضى ملاحى كوهستكى

مرتضى ملاحى كوهستكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معصومه زابلى نيا

معصومه زابلى نيا

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مليحه ناصرى

مليحه ناصرى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباس داستان نسب

عباس داستان نسب

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد غيب الهى

محمد غيب الهى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مسلم ناصرى

مسلم ناصرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرضيه فولادى

مرضيه فولادى

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين درختى

حسين درختى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محسن عسكرى

محسن عسكرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طيبه مسلمى

طيبه مسلمى

علوم قران وحديث -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آمنه دانشمند

آمنه دانشمند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معصومه جوفار

معصومه جوفار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حميده بهرامى

حميده بهرامى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محسن زارعى پور سربارانى

محسن زارعى پور سربارانى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شايان انصارى

شايان انصارى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معصومه يزدان پرست

معصومه يزدان پرست

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وحيد سالارى

وحيد سالارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على حيدرى

على حيدرى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ياسمن معلمى

ياسمن معلمى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زينب دانشمند

زينب دانشمند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مريم داودى

مريم داودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فهيمه پودات

فهيمه پودات

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زاهده شهريارى

زاهده شهريارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدرضا كمالى

محمدرضا كمالى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا رنجبرى

عليرضا رنجبرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راضيه قنبرى

راضيه قنبرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا حسن زاده پل بصره

زهرا حسن زاده پل بصره

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على شجاعى زاده

على شجاعى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه ذاكرى

فاطمه ذاكرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عارفه نظرى

عارفه نظرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شقايق تركمانى

شقايق تركمانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صالحه بهرامى نسب

صالحه بهرامى نسب

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا ره گشاى

عليرضا ره گشاى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد امين رجبى حكمى

محمد امين رجبى حكمى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيده نيلوفر عمرانى

سيده نيلوفر عمرانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن مراديان نسب

حسن مراديان نسب

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرضيه زاهدى

مرضيه زاهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
انسيه مرادى بنذركى

انسيه مرادى بنذركى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضا واحدى

رضا واحدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عليرضا اواره

عليرضا اواره

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسن فاتحى

حسن فاتحى

مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم باقرزاده

مريم باقرزاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عاطفه اسفنديارى

عاطفه اسفنديارى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افسون صادقى

افسون صادقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عاطفه نظرى

عاطفه نظرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرزانه رييسى

فرزانه رييسى

باستان شناسي -دانشگاه جيرفت-استان هاي محروم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمد ذاكرى

احمد ذاكرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فوزيه چملى وند

فوزيه چملى وند

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمد على لاجوردى

محمد على لاجوردى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين امينى

حسين امينى

فيزيك -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد سرتكى زاده

محمد سرتكى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيده اسماء هاشمى ميناب

سيده اسماء هاشمى ميناب

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
انعام دادالهى

انعام دادالهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زهرا اسمعيل پور

زهرا اسمعيل پور

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فريبا انصارى زاده

فريبا انصارى زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زينب زعيمى

زينب زعيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
افسانه هوشمند

افسانه هوشمند

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
راضيه ذاكرى كوهستكى

راضيه ذاكرى كوهستكى

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
على كوهى زاده

على كوهى زاده

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
على انصارى

على انصارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 8:18:56 PM
Menu