خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خرمدره

مهدى جعفرى

مهدى جعفرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فائزه حسن بيگلو

فائزه حسن بيگلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زهرا اميرلو

زهرا اميرلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهسا دودانگه

مهسا دودانگه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على داوودى

على داوودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سهيلا مهديخانى

سهيلا مهديخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسين افشارى

حسين افشارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فائزه قاسمى

فائزه قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

6سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ساغر كلانترى

ساغر كلانترى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پرويز محبى

پرويز محبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمد خدائى فلجى

محمد خدائى فلجى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مائده بابايى

مائده بابايى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهدى منصورى نعلبندان

مهدى منصورى نعلبندان

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمد رحمانى

محمد رحمانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا عبدى

زهرا عبدى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زهرا تيمورى فر

زهرا تيمورى فر

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محسن كردلو

محسن كردلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيم مومنى

ابراهيم مومنى

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهدى نجفى

مهدى نجفى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مرضيه نجاتى

مرضيه نجاتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حديثه تيمورى

حديثه تيمورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قاسم مرادى كشك آبادى

قاسم مرادى كشك آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد تيمورى

محمد تيمورى

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حديثه محمدى

حديثه محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهزاد كماسى

بهزاد كماسى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضا كلانترى

رضا كلانترى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عاطفه غلامحسينى

عاطفه غلامحسينى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پارسا خرمى

پارسا خرمى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مينا رجبى

مينا رجبى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم مقدم

مريم مقدم

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسر صادقى

ياسر صادقى

مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم بيستونى

مريم بيستونى

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مائده يوسفى

مائده يوسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا عطائى فرد

زهرا عطائى فرد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا طاهرى

زهرا طاهرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد مقدم كوهى

محمد مقدم كوهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پريا توكلى

پريا توكلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرزاد محمدلو

فرزاد محمدلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على كلانترى

على كلانترى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
على اكبر مرادى

على اكبر مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى مرادى

مهدى مرادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهرام كمالى نژاد

بهرام كمالى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مصطفى آقاجانى

مصطفى آقاجانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مليكا صحبتى

مليكا صحبتى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميلاد بيگلر

ميلاد بيگلر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيمان ولى محمدى

پيمان ولى محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كبرى حنيفه لو

كبرى حنيفه لو

روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رقيه نورى شورابى

رقيه نورى شورابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيده شيما حسينى

سيده شيما حسينى

روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرحسين بابايى

اميرحسين بابايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى پاشايى زره باشى

مهدى پاشايى زره باشى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميلاد شقاقى

ميلاد شقاقى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حامد عليمردانى

حامد عليمردانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه كلانترى

فاطمه كلانترى

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فرشته محرمى

فرشته محرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/29/2023 1:22:44 PM
Menu