شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شاهرود

سينا فولادى

سينا فولادى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
كامياب ربيعى

كامياب ربيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اميررضا بيات

اميررضا بيات

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
على منتظرى

على منتظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فاطمه سادات الداغى

فاطمه سادات الداغى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سيد محمد ميرحسينى

سيد محمد ميرحسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمد عموئى

محمد عموئى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پگاه صرافها

پگاه صرافها

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبدالرسول عرب احمدى

عبدالرسول عرب احمدى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فاطمه سعيدى

فاطمه سعيدى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نيما ملك

نيما ملك

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
مريم فرومدى

مريم فرومدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
آتنا محمديان

آتنا محمديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهدى باقريان دهقى

مهدى باقريان دهقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فرشته ارديانى

فرشته ارديانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمدجواد جهانيان

محمدجواد جهانيان

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مصطفى امينيان

مصطفى امينيان

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سارا نوريان

سارا نوريان

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رضوانه دادرس

رضوانه دادرس

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اميرحسين غلامى

اميرحسين غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
محمد ميرزائى

محمد ميرزائى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منا حسنى

منا حسنى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سيد امير حسينى

سيد امير حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اميرحسين ميرزايى

اميرحسين ميرزايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مائده آشورى

مائده آشورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمد امين احمدى

محمد امين احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شايان رمضانپور

شايان رمضانپور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميرسينا رزازان

اميرسينا رزازان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
معصومه بيدى

معصومه بيدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرحسين عامرى

اميرحسين عامرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فاطمه انصارى آستانه

فاطمه انصارى آستانه

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فاطمه عرب يارمحمدى

فاطمه عرب يارمحمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پريسا آسيابانى

پريسا آسيابانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پارسا هراتى زاده

پارسا هراتى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مينا عامرى

مينا عامرى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عفت جبارى

عفت جبارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فاطمه كلاته ملائى

فاطمه كلاته ملائى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سيدمرتضى خورشيديه

سيدمرتضى خورشيديه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
همتا اكبرزاده

همتا اكبرزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيد محمود سيداردكانى

سيد محمود سيداردكانى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ريحانه شاكرى

ريحانه شاكرى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهتاب متين

مهتاب متين

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضا قائمى

رضا قائمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
على عرب

على عرب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حنانه ابراهيميان

حنانه ابراهيميان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بهناز بختى

بهناز بختى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سجاد رضوانى

سجاد رضوانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
امير حسين رحيمى

امير حسين رحيمى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيده سما حسينى

سيده سما حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مطهره عرب

مطهره عرب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على اكبر ملاك

على اكبر ملاك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عرفان واحدى

عرفان واحدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مصطفى ارديانى

مصطفى ارديانى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فاطمه حاجى محمدى

فاطمه حاجى محمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فروغ سرائى

فروغ سرائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على عبداللهى

على عبداللهى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرتضى فنائى شاهرودى

مرتضى فنائى شاهرودى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه عجم

فاطمه عجم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرضيه گل محمدى

مرضيه گل محمدى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حديثه محبوبى

حديثه محبوبى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مبينا كوثرى

مبينا كوثرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حديثه يونسيان

حديثه يونسيان

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مليكا سادات كريمى

مليكا سادات كريمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعيد محمدى خفاجه

سعيد محمدى خفاجه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عليرضا زارعى

عليرضا زارعى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا گلى

زهرا گلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امير بهادر نوريان

امير بهادر نوريان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نوشين عامرى

نوشين عامرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شيما جلالى

شيما جلالى

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا شاكوئى

زهرا شاكوئى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدرضا مزجى

محمدرضا مزجى

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نيلوفر نوروزى

نيلوفر نوروزى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه ارباب مجنى

فاطمه ارباب مجنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بنيامين جبارى

بنيامين جبارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد طاشيان

محمد طاشيان

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه سادات نعيمى

فاطمه سادات نعيمى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرزانه خواجه شاهكوهى

فرزانه خواجه شاهكوهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سحر عرب اميرى

سحر عرب اميرى

مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محدثه امينيان

محدثه امينيان

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اميررضا فاتح

اميررضا فاتح

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مبينا كردى

مبينا كردى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد عجم

محمد عجم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پريناز يكتاپرست

پريناز يكتاپرست

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسام بشيرى

حسام بشيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على شاكرى

على شاكرى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نفيسه دباغى پور

نفيسه دباغى پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الهام عامرى

الهام عامرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على رجبى

على رجبى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهديه عطارى

مهديه عطارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
الهه باباعلى

الهه باباعلى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فهيمه عرب اسمعيلى

فهيمه عرب اسمعيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محسن طالع زارى

محسن طالع زارى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عاطفه ملك

عاطفه ملك

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد حسن پور

محمد حسن پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فريناز دوستى

فريناز دوستى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مونا جلال

مونا جلال

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد شاه حسينى

محمد شاه حسينى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد كلانترى

محمد كلانترى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيد حسن سيد حسينى

سيد حسن سيد حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عاطفه طالبى

عاطفه طالبى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدجواد حلاجان

محمدجواد حلاجان

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هديه غضنفرى

هديه غضنفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مبين شاكرى

مبين شاكرى

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا فرخ پيام

زهرا فرخ پيام

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه حلوانى

فاطمه حلوانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سيده فاطمه كريمى

سيده فاطمه كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امير نادمى امام آبادى

امير نادمى امام آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرضيه وفائى

مرضيه وفائى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمد رجبى

محمد رجبى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسن اسديان

حسن اسديان

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حافظ يعقوبيان

حافظ يعقوبيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهراد دقيقى

مهراد دقيقى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مليكا روح افشارى

مليكا روح افشارى

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فائزه شكرى

فائزه شكرى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ناهيد جعفرى

ناهيد جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صديقه دوستى

صديقه دوستى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سيداميرمحمد موسويان

سيداميرمحمد موسويان

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهسا ابراهيميان نقابى

مهسا ابراهيميان نقابى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مائده فرهادى

مائده فرهادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدمحمدصادق حسينى

سيدمحمدصادق حسينى

فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على كاظم زاده

على كاظم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرهاد امين زاده

فرهاد امين زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه قزاق

فاطمه قزاق

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مليكا خليليان

مليكا خليليان

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه باقريه

فاطمه باقريه

شيمي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهام قاضى

الهام قاضى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غزاله طاهرى

غزاله طاهرى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فائزه راسخى فر

فائزه راسخى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد شفيع آبادى

محمد شفيع آبادى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمود زاهدى

محمود زاهدى

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عالمه نوشك

عالمه نوشك

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا بخشى

زهرا بخشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريم لطفى

مريم لطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا شاطرى

عليرضا شاطرى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرزانه عشينى

فرزانه عشينى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ندا رجبى

ندا رجبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حامد كاظمى

حامد كاظمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا عباسى

زهرا عباسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زينب ملك

زينب ملك

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نويد دباغى پور

نويد دباغى پور

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهشاد شهبازى پارس آباد

مهشاد شهبازى پارس آباد

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه سعيدى

فاطمه سعيدى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فائزه آشورى

فائزه آشورى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فريما كريمى

فريما كريمى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حميده محمدى

حميده محمدى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهتاب اميرعبداللهيان

مهتاب اميرعبداللهيان

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه سلطانى فر

فاطمه سلطانى فر

فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه شاه حسينى

فاطمه شاه حسينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على فرخى نژاد

على فرخى نژاد

شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيد تيمورى

سعيد تيمورى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مائده ميرباقرى

مائده ميرباقرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه مهدوى ميقان

فاطمه مهدوى ميقان

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
افروز فرومدى

افروز فرومدى

حقوق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على ساغرى

على ساغرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محدثه ملكى

محدثه ملكى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه نظارت

فاطمه نظارت

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين عسكرى

حسين عسكرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا طاهرى

زهرا طاهرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه شريعتى

فاطمه شريعتى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهران رضائى

مهران رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه بيارى

محدثه بيارى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه صادقى

فاطمه صادقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين غلامى

حسين غلامى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا جبله

زهرا جبله

حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حنيف ملكيان

حنيف ملكيان

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهناز قنبريان

بهناز قنبريان

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سجاد ايرانمنش

سجاد ايرانمنش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا ولى خانى

زهرا ولى خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد سعيدى

ميلاد سعيدى

شيمي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
داريوش سلمانى

داريوش سلمانى

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نسترن اشرفى

نسترن اشرفى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شكيبا خدابنده لو

شكيبا خدابنده لو

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
حنيف محمدى

حنيف محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زينت رضوانى

زينت رضوانى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شقايق صادقى فر

شقايق صادقى فر

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادى حسن زاده

هادى حسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه اسماعيلى

فاطمه اسماعيلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه خطيبى

فاطمه خطيبى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مريم عامرى

مريم عامرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مليكا محمدى

مليكا محمدى

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ريحانه محمدزمانى

ريحانه محمدزمانى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهدى حاج محمدى

مهدى حاج محمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد مقدسى

محمد مقدسى

مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سپيده الماسى قلعه لانى

سپيده الماسى قلعه لانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه مظفرى

فاطمه مظفرى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهديس خواجه ميرزايى

مهديس خواجه ميرزايى

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على بخشيان

على بخشيان

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مبينا رستمى

مبينا رستمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم صادقى

مريم صادقى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدمهدى خيرآبادى

محمدمهدى خيرآبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهرناز محمدى

مهرناز محمدى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه حسين پور

فاطمه حسين پور

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا قاسمى

زهرا قاسمى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احسان غنچى

احسان غنچى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مسعود كريمى

مسعود كريمى

حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على شكراللهى

على شكراللهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كلثوم دوست محمدى

كلثوم دوست محمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ريحانه عسگرى

ريحانه عسگرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهسا شريفى نيا

مهسا شريفى نيا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا حجى

مينا حجى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير جوان

امير جوان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهرشاد حسنى

مهرشاد حسنى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسين شكرى

حسين شكرى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه حاجى محمدى

فاطمه حاجى محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سينا عبداللهى

سينا عبداللهى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حامد قزوينى

حامد قزوينى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيما صديقى

سيما صديقى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حامد دولت آبادى

حامد دولت آبادى

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هانيه چراغيان

هانيه چراغيان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه نادعلى

فاطمه نادعلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افسانه حاج حسينى

افسانه حاج حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى سعيدى

مهدى سعيدى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ياسمن بسطامى

ياسمن بسطامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصطفى باقرى

مصطفى باقرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرحسين قاسمى نژاد

اميرحسين قاسمى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه فرزادفر

فاطمه فرزادفر

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على نورى

على نورى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على سليمانى

على سليمانى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه صديقى خويدك

فاطمه صديقى خويدك

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدعلى ميرغفورى

سيدعلى ميرغفورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طليعه اسماعيلى

طليعه اسماعيلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى رحيم اف

مهدى رحيم اف

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا مهدوى ميقان

زهرا مهدوى ميقان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين رضوانى

حسين رضوانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد صفرى

محمد صفرى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عرفان مظفرى

عرفان مظفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكوفه عجمى

شكوفه عجمى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حانيه باقرى

حانيه باقرى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهلا بخارائى

مهلا بخارائى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد ضيائى

محمد ضيائى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرحسين قوچانى

اميرحسين قوچانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه شريعتى

فاطمه شريعتى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على سهرابى

على سهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد نوروزى

سعيد نوروزى

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بنيامين لطف اله

بنيامين لطف اله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين نصر اله ئى

حسين نصر اله ئى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه حسنى

فاطمه حسنى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ريحانه درباغ عنبران

ريحانه درباغ عنبران

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيمين تبريزى

سيمين تبريزى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حميدرضا افچنگى

حميدرضا افچنگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيد عرب احمدى

سعيد عرب احمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد يونسيان

محمد يونسيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا خورى

رضا خورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيژن آهنگى رشتى

بيژن آهنگى رشتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد سفيديان

محمد سفيديان

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جواد محمدى

جواد محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حميدرضا سليمانى

حميدرضا سليمانى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حنظله سعيدى

حنظله سعيدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پويا گلى

پويا گلى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم احمدى

مريم احمدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عارفه سادات خادميان

عارفه سادات خادميان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على اكبر كلانترى

على اكبر كلانترى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سپيده محمدى

سپيده محمدى

فيزيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مصطفى اكبرى

مصطفى اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد مهدى دزيانى

محمد مهدى دزيانى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نازنين عزمى نائى

نازنين عزمى نائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آواسادات قدس ميرحيدرى

آواسادات قدس ميرحيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پريسا عامرى

پريسا عامرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سيدمحمدحسن موسوى

سيدمحمدحسن موسوى

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حديث رضائى

حديث رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهلا سادات ميرحسينى

مهلا سادات ميرحسينى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رويا ابوالقاسمى

رويا ابوالقاسمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 1:56:49 AM
Menu