كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كيار

زينب صميمى

زينب صميمى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
زهرا شهباز گهروئى

زهرا شهباز گهروئى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضا فلاح

رضا فلاح

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عاطفه ناصرى

عاطفه ناصرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدى حيدرى

مهدى حيدرى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زهرا نيكزاده

زهرا نيكزاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه امانى شلمزارى

فاطمه امانى شلمزارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد اصغريان دستنايى

محمد اصغريان دستنايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سحر اسدى

سحر اسدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد على نوروزى

محمد على نوروزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا عباسى

زهرا عباسى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مجتبى سيفى

مجتبى سيفى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد رضا كريمى دستنائى

محمد رضا كريمى دستنائى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه نجفى دستنايى

فاطمه نجفى دستنايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعيد رئيسى گهروئى

سعيد رئيسى گهروئى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مريم صفى شلمزارى

مريم صفى شلمزارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا عبدالهى

زهرا عبدالهى

ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سيد على حسينى

سيد على حسينى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه آميغى

فاطمه آميغى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على اكبر بخشايى

على اكبر بخشايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فهيمه جمشيدى

فهيمه جمشيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمد محمدى

احمد محمدى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد كرمى

محمد كرمى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس رئيسى گهروئى

عباس رئيسى گهروئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه محمديان

فاطمه محمديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجاد طاهرى

سجاد طاهرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانيال رنجبر

دانيال رنجبر

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شكوفه رئيسى

شكوفه رئيسى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا رئيسى

رضا رئيسى

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منصوره صفى شلمزارى

منصوره صفى شلمزارى

علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه محمودى

فاطمه محمودى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضى افشار

مرتضى افشار

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/29/2023 6:19:51 AM
Menu