كلات نادر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كلات نادر

نجمه نظريان

نجمه نظريان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فائزه عرفانى نيا

فائزه عرفانى نيا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فاطمه ميرزائيان

فاطمه ميرزائيان

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فائزه رمضانى

فائزه رمضانى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد امامى دربندى

محمد امامى دربندى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فاطمه رمضانى

فاطمه رمضانى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرمحمد بهبودى گرو

اميرمحمد بهبودى گرو

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الهه رحمانى چنار

الهه رحمانى چنار

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد صلاحيان چنار

محمد صلاحيان چنار

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادق سياهى چرمى

صادق سياهى چرمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه صفريان كلات

فاطمه صفريان كلات

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوالفضل شاهى لائين

ابوالفضل شاهى لائين

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حميد سليمى چنار

حميد سليمى چنار

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نرگس ايل بيگى

نرگس ايل بيگى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدرضا صدوقى چنار

محمدرضا صدوقى چنار

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پرى عسگرى چهارراه

پرى عسگرى چهارراه

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسن رسولى چنار

حسن رسولى چنار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هادى صبور چنار

هادى صبور چنار

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضا سليمان نژاد

رضا سليمان نژاد

مهندسي صنايع مبلمان -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عاطفه نادرى كلات

عاطفه نادرى كلات

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زهرا ارجمند چنار

زهرا ارجمند چنار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مصطفى شاكر چنار

مصطفى شاكر چنار

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زكيه سليمانى

زكيه سليمانى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:40:09 PM
Menu