باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر باخرز

فاطمه زارع كرديانى

فاطمه زارع كرديانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عاطفه نوع پرست

عاطفه نوع پرست

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمد رجبى

محمد رجبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسما فرج اللهى

اسما فرج اللهى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم رضايى

مريم رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا دلدارى

زهرا دلدارى

مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سعيده عابدينى

سعيده عابدينى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فائزه اسدى

فائزه اسدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن كاردان همت ابادى

حسن كاردان همت ابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على منفرد

على منفرد

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينب عطارزاده كرديانى

زينب عطارزاده كرديانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پروين شيخ احمدى

پروين شيخ احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه براتى

فاطمه براتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى

فاطمه كاظمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدرضا پهلوزده

سيدرضا پهلوزده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم قربانى

مريم قربانى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زهره بذرافشان

زهره بذرافشان

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهلا مصطفايى

مهلا مصطفايى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على طلايى

على طلايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نجمه رجبى دهبرزوئى

نجمه رجبى دهبرزوئى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 3:22:25 PM
Menu