خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خواف

نفيسه زنگنه

نفيسه زنگنه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

10سال کانونی / 169 آزمون

تجربی
فائزه منصورى رودى

فائزه منصورى رودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

7سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
امير رضا طاهرى

امير رضا طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مرضيه مخدومى

مرضيه مخدومى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مبين ارجمند

مبين ارجمند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمدحسين ارشد

محمدحسين ارشد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زهرا داوودى سنگانى

زهرا داوودى سنگانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زينب باسليقه

زينب باسليقه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسما خاكشور رودى

اسما خاكشور رودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عاطفه حقايقى رودى

عاطفه حقايقى رودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اسماء رزم آراى

اسماء رزم آراى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فرهنگ سربزى

فرهنگ سربزى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اويس نزديك رودى

اويس نزديك رودى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محبوبه كرامت رودى

محبوبه كرامت رودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ساناز الهى نيا

ساناز الهى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فرهاد قوى كتف

فرهاد قوى كتف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مائده آشفته برآبادى

مائده آشفته برآبادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مهران تاجيك

مهران تاجيك

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مهرداد زنگنه

مهرداد زنگنه

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سيما دورانديش

سيما دورانديش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سهيل بهجتى

سهيل بهجتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نسترن طرزى

نسترن طرزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

7سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مبين شهامت نشتيفانى

مبين شهامت نشتيفانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
احمد احمديان سلامى

احمد احمديان سلامى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
الياس رحمتى

الياس رحمتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهديه عرب

مهديه عرب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عاطفه جوانشيرى

عاطفه جوانشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرشاد بهجتى

فرشاد بهجتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدايوب محمدپرست

محمدايوب محمدپرست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا خزائى زوزنى

زهرا خزائى زوزنى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
مهتاب وكيلى احرارى رودى

مهتاب وكيلى احرارى رودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدصادق ساعدى

محمدصادق ساعدى

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ابوالفضل رحمانى مقدم

ابوالفضل رحمانى مقدم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهشيد معتبر رودى

مهشيد معتبر رودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدحسن زنگنه ابراهيمى

محمدحسن زنگنه ابراهيمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نسترن نگرانى نشتيفانى

نسترن نگرانى نشتيفانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدى زنگنه ابراهيمى

مهدى زنگنه ابراهيمى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
منصوره عرب زوزنى

منصوره عرب زوزنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عارفه پرنده

عارفه پرنده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين صداقت

حسين صداقت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميد درخشانى

اميد درخشانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد افروخته

محمد افروخته

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
يزدان معينى

يزدان معينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مريم اعظمى

مريم اعظمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد موهبتى

محمد موهبتى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دانيال دوست

دانيال دوست

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اقبال خوب فكر

اقبال خوب فكر

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ايمان احسانى

ايمان احسانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على شربت دار

على شربت دار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
انوشه توكلى

انوشه توكلى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدرضا زنگنه ابراهيمى

محمدرضا زنگنه ابراهيمى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمد مقسوم رودى

محمد مقسوم رودى

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فاطمه باكفايت

فاطمه باكفايت

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دانيال درست

دانيال درست

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الهام قادرى

الهام قادرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدابراهيم قوى كتف

محمدابراهيم قوى كتف

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حامد ساعدى رودى

حامد ساعدى رودى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
متين فاضلى سنگانى

متين فاضلى سنگانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه زنگنه قاسم آبادى

فاطمه زنگنه قاسم آبادى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميلاد خوجه احرارى رودى

ميلاد خوجه احرارى رودى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد رنجبر

محمد رنجبر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سپيده عرب

سپيده عرب

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محدثه نمازى

محدثه نمازى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وحيد تيزهوش لاجى

وحيد تيزهوش لاجى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا عرب زوزنى

زهرا عرب زوزنى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسين تدين رودى

حسين تدين رودى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شقايق نيكخوى رودى

شقايق نيكخوى رودى

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
هانيه ابراهيم باى سلامى

هانيه ابراهيم باى سلامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حامد جنگى

حامد جنگى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اميرحسين سلمانى

اميرحسين سلمانى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسن زنگنه

حسن زنگنه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مجتبى زنگنه ابراهيمى

مجتبى زنگنه ابراهيمى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زهرا زنگنه

زهرا زنگنه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فروغ توكلى رودى

فروغ توكلى رودى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احسان رضوانى ارزنه

احسان رضوانى ارزنه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناهيد طلايى

ناهيد طلايى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ادريس دلير نقابى

ادريس دلير نقابى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شكوه زنگنه

شكوه زنگنه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه پركار خرگردى

فاطمه پركار خرگردى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهدى زنگنه ابراهيمى

مهدى زنگنه ابراهيمى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
امير عرب زوزنى

امير عرب زوزنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سهيل مختارى

سهيل مختارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميلاد تيمورى

ميلاد تيمورى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرزاد باهيئت

فرزاد باهيئت

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پريسا فقيرى

پريسا فقيرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيتا بهشتى

بيتا بهشتى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الهه شيخ رودى

الهه شيخ رودى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عاطفه جوانشيرى

عاطفه جوانشيرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
متين جلالى

متين جلالى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فهيمه تيمورى

فهيمه تيمورى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضا زنگنه

رضا زنگنه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محدثه زنگنه

محدثه زنگنه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن زنگنه

حسن زنگنه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سمانه بينايى رودى

سمانه بينايى رودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الياس بخشى

الياس بخشى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيمين قضات

سيمين قضات

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهدى عادل نيا

مهدى عادل نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابوالفضل پاسبان مقدم

ابوالفضل پاسبان مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا شمسى نيازآبادى

زهرا شمسى نيازآبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مصطفى حدادى

مصطفى حدادى

كارشناسي فرش -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

هنر
على اكبر شمشيرى سيجاوندى

على اكبر شمشيرى سيجاوندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نرگس محمدى على آبادى

نرگس محمدى على آبادى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه عرب زوزنى

فاطمه عرب زوزنى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا عربى

زهرا عربى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ادريس فرخ لقا

ادريس فرخ لقا

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سحر حقدوست

سحر حقدوست

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد پورغلام

محمد پورغلام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حافظ تيموريان

حافظ تيموريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نسيم معين فر

نسيم معين فر

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احسان باكفايت

احسان باكفايت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهران صديق

مهران صديق

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه موتمن

فاطمه موتمن

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فهيمه تيمورى

فهيمه تيمورى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زينب عليجانى غياث آبادى

زينب عليجانى غياث آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على عرب زاده

على عرب زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احسان ايرانى

احسان ايرانى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا جوانشيرى

زهرا جوانشيرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشته اشجع سدهى

فرشته اشجع سدهى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسحاق مولوى رودى

اسحاق مولوى رودى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امير انكاريان

امير انكاريان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ادريس رخشانى

ادريس رخشانى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا مجددى مهرآبادى

زهرا مجددى مهرآبادى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاروق زارعى

فاروق زارعى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عاطفه حاجى زاده

عاطفه حاجى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيكتا يحيايى سنگانى

نيكتا يحيايى سنگانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماء صاحبدل

اسماء صاحبدل

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهره يزدان پناه

زهره يزدان پناه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسم قادرى

قاسم قادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه زنگنه

فاطمه زنگنه

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالد عظيمى

خالد عظيمى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مصطفى خاكشور لاجى

مصطفى خاكشور لاجى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فروزان عرب قاسم آبادى

فروزان عرب قاسم آبادى

باستان شناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه آشكار

فاطمه آشكار

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلناز عرب پور

گلناز عرب پور

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
فاطمه عيدى

فاطمه عيدى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاطمه خزايى

فاطمه خزايى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سپيده ايلخانى

سپيده ايلخانى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محبوبه زنگنه ابراهيمى

محبوبه زنگنه ابراهيمى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
احمد افشار

احمد افشار

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سمانه معلمى

سمانه معلمى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى سليمانى حسين آبادى

مصطفى سليمانى حسين آبادى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كيان ارجمندى قاسم آبادى

كيان ارجمندى قاسم آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى بررودى سدهى

مصطفى بررودى سدهى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
يونس احمدى خويردى

يونس احمدى خويردى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سجاد رمضان پور

سجاد رمضان پور

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مجتبى پازهر

مجتبى پازهر

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه پروانه بياس آباد

فاطمه پروانه بياس آباد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اويس دلشاد

اويس دلشاد

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مينا تيمورى مژن آبادى

مينا تيمورى مژن آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 3:27:49 PM
Menu