مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مهريز

زهرا زارع بيدكى

زهرا زارع بيدكى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

9سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
محمد مهدى جلو دارى

محمد مهدى جلو دارى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سعيد حاجى بيگى

سعيد حاجى بيگى

مديريت -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فاطمه زارع بيدكى

فاطمه زارع بيدكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
راضيه يزدى آقامحمودى

راضيه يزدى آقامحمودى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه كماليان مهريزى

فاطمه كماليان مهريزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فائزه زارع بيدكى

فائزه زارع بيدكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه بيدكى

فاطمه بيدكى

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
هانيه منصورى عصمت آباد

هانيه منصورى عصمت آباد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فرزانه صانعى

فرزانه صانعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عاطفه زارعزاده مهريزى

عاطفه زارعزاده مهريزى

روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاطمه جعفرپور بغدادآباد

فاطمه جعفرپور بغدادآباد

حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمد خوانين زاده

محمد خوانين زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عاليه دهقان

عاليه دهقان

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ليلا زارع بيدكى

ليلا زارع بيدكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محبوبه زارعزاده مهريزى

محبوبه زارعزاده مهريزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه غفارى

فاطمه غفارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مسلم خواجه مهريزى

مسلم خواجه مهريزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرزانه لعل ثانى

فرزانه لعل ثانى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زهرا زارعزاده مهريزى

زهرا زارعزاده مهريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد دهقانى زاده

محمد دهقانى زاده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهراالسادات طباطبايى مهريزى

زهراالسادات طباطبايى مهريزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زينب كشاورزى

زينب كشاورزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرشته زارع بيدكى

فرشته زارع بيدكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زهرا حيدرى پور خورميزى

زهرا حيدرى پور خورميزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم زارع بيدكى

مريم زارع بيدكى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجمه زارع بيدكى

نجمه زارع بيدكى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ويدا حكيمى

ويدا حكيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابوالفضل زارع خورميزى

ابوالفضل زارع خورميزى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فائزه دهقان عصمت آبادى

فائزه دهقان عصمت آبادى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مهديه زارع خورميزى

مهديه زارع خورميزى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فرحناز زارع

فرحناز زارع

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محدثه دهقان عصمت آبادى

محدثه دهقان عصمت آبادى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مالك بيك خورميزى

مالك بيك خورميزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عاطفه زارع خورميزى

عاطفه زارع خورميزى

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاطمه زارع بيدكى

فاطمه زارع بيدكى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عاطفه اعلائى

عاطفه اعلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فائزه دهقان منگابادى

فائزه دهقان منگابادى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدرضا غلامى زاده مهريزى

محمدرضا غلامى زاده مهريزى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احسان الوندى

احسان الوندى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زينب تسليمى

زينب تسليمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابر زارع خورميزى

صابر زارع خورميزى

روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه حسينى مهدى آبادى

فاطمه حسينى مهدى آبادى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه زارع خورميزى

فاطمه زارع خورميزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم حجاربيدكى

مريم حجاربيدكى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محدثه چهرآذر

محدثه چهرآذر

زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
الهه حاجى قاسمى

الهه حاجى قاسمى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على احمدپور

على احمدپور

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه زارع خورميزى

فاطمه زارع خورميزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاطفه عبدالهى

عاطفه عبدالهى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه ايمانى

فاطمه ايمانى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
على دهقانى زاده

على دهقانى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/5/2023 7:10:52 AM
Menu