تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تفت

مصطفى  محمودى پندرى

مصطفى محمودى پندرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
محمد رضا اميربيگى تفتى

محمد رضا اميربيگى تفتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
ميلاد كيانيفر

ميلاد كيانيفر

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهزاد دره شيرى

بهزاد دره شيرى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهديه رمضانى

مهديه رمضانى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امين رضا همتى

امين رضا همتى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهديه دهقانى تفتى

مهديه دهقانى تفتى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ريحانه بحرى

ريحانه بحرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هانيه السادات فخرالساداتى

هانيه السادات فخرالساداتى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مطهره هاشم بيگى

مطهره هاشم بيگى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد مهدى فلاح تفتى

محمد مهدى فلاح تفتى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فايزه بيدكى

فايزه بيدكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مطهره برزين

مطهره برزين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيدشهاب الدين آتشى دهشيرى

سيدشهاب الدين آتشى دهشيرى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
منصوره فلاح تفتى

منصوره فلاح تفتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهديه رجب زاده

مهديه رجب زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زهرا حاجى صفرى تفتى

زهرا حاجى صفرى تفتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد امين خالقى دهشيرى

محمد امين خالقى دهشيرى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدمهدى دهشيرى

محمدمهدى دهشيرى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ندا شريفى

ندا شريفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محدثه رضاييان

محدثه رضاييان

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فهيمه شيرحسينى

فهيمه شيرحسينى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اميرحسين زارع بنادكوكى

اميرحسين زارع بنادكوكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مجيد كفاش بنادكوكى

مجيد كفاش بنادكوكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بدرالسادات شريعت

بدرالسادات شريعت

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امين عابدينى

امين عابدينى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد صادقى تفتى

محمد صادقى تفتى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وجيه فيضى

وجيه فيضى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميلاد برهانى زرند

ميلاد برهانى زرند

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرضيه تفتيان

مرضيه تفتيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وحيد زارع بنادكوكى

وحيد زارع بنادكوكى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدفاضل دهقانى تفتى

محمدفاضل دهقانى تفتى

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه طايفى نصرآبادى

فاطمه طايفى نصرآبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرحسين گلشن تفتى

اميرحسين گلشن تفتى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على ابوالحسنى

على ابوالحسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه كافى تفتى

فاطمه كافى تفتى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه دائى

فاطمه دائى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلاله فلاح تفتى

سلاله فلاح تفتى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مطهره فلاح يخدانى

مطهره فلاح يخدانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا رجب زاده

زهرا رجب زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مقداد دهقانى تفتى

مقداد دهقانى تفتى

مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد زارع

محمد زارع

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهديه دهقان نيرى

مهديه دهقان نيرى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ساجده كهدناروئى

ساجده كهدناروئى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
معصومه سعادتمند

معصومه سعادتمند

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سحر شمشيرى

سحر شمشيرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم دهقان نيرى

مريم دهقان نيرى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدى مساح تفتى

مهدى مساح تفتى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:30:29 PM
Menu