ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ميبد

عليرضا دهقانى فيروزآبادى

عليرضا دهقانى فيروزآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
فائزه شفيعى سورك

فائزه شفيعى سورك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
وحيد دهقانى فيروزآبادى

وحيد دهقانى فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمد كارگر شوركى

محمد كارگر شوركى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
فرزانه فلاح مهرجردى

فرزانه فلاح مهرجردى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه گل محمدى

فاطمه گل محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فاطمه صفدرى زاده ميبدى

فاطمه صفدرى زاده ميبدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مصطفى بيكى ده آبادى

مصطفى بيكى ده آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محدثه روستائى زاده شوركى

محدثه روستائى زاده شوركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدسعيد زارع شاهى

محمدسعيد زارع شاهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابوالفضل اسدزاده فيروزآبادى

ابوالفضل اسدزاده فيروزآبادى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معين ابوالحسنى

معين ابوالحسنى

سينما-دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي

4سال کانونی / 37 آزمون

هنر
على برزگر بفروئى

على برزگر بفروئى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا السادات امامى

زهرا السادات امامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وحيده احمدى ركن آبادى

وحيده احمدى ركن آبادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وحيد رضائى شوركى

وحيد رضائى شوركى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محدثه بيكى فيروزآبادى

محدثه بيكى فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سميه رضوانى بفروئى

سميه رضوانى بفروئى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مريم كريمى جانكى

مريم كريمى جانكى

طراحي صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
فاطمه نجفى زاده مهرجردى

فاطمه نجفى زاده مهرجردى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرزانه كريمى ركن آبادى

فرزانه كريمى ركن آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهديه رضائيان فيروزآبادى

مهديه رضائيان فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مطهره يوسفى

مطهره يوسفى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه ابوالحسنى ميبدى

فاطمه ابوالحسنى ميبدى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرا نداف بفروئى

زهرا نداف بفروئى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا محمدپناه

زهرا محمدپناه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى ركن آبادى

فاطمه احمدى ركن آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدرضا موحديان

محمدرضا موحديان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سارا آسايش قلعه سيف

سارا آسايش قلعه سيف

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم دهقانى فيروزآبادى

مريم دهقانى فيروزآبادى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه زمانى شورك

فاطمه زمانى شورك

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نرگس شاهان

نرگس شاهان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيدحسين طباطبائى بفروئى

سيدحسين طباطبائى بفروئى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ريحانه برزگر بفروئى

ريحانه برزگر بفروئى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ليلا دهقانى فيروزآبادى

ليلا دهقانى فيروزآبادى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهديه ابراهيمى ده آبادى

مهديه ابراهيمى ده آبادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهلا حسن زاده دوين

مهلا حسن زاده دوين

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حامده هاتفى

حامده هاتفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه كارگر شوركى

فاطمه كارگر شوركى

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين زارعى محمودآبادى

حسين زارعى محمودآبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه كريم بيكى فيروزآبادى

فاطمه كريم بيكى فيروزآبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه خاكزار بفروئى

فاطمه خاكزار بفروئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدعلى خليلى نيا

محمدعلى خليلى نيا

مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه شبانى كاظم آباد

فاطمه شبانى كاظم آباد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم السادات حسينى نسب شوركى

مريم السادات حسينى نسب شوركى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم برجسته فيروزآباد

مريم برجسته فيروزآباد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيلوفر فياضى

نيلوفر فياضى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدجواد فياضى بارجين

محمدجواد فياضى بارجين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدجواد حكيمى ركن آبادى

محمدجواد حكيمى ركن آبادى

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا السادات حاجتى شوركى

زهرا السادات حاجتى شوركى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرناز تقى نسب

فرناز تقى نسب

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فهيمه اسماعيلى ميبدى

فهيمه اسماعيلى ميبدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه زارع ده آبادى

فائزه زارع ده آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريحانه پورمقنى بفروئى

ريحانه پورمقنى بفروئى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محيا كارگر بيده

محيا كارگر بيده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدصادق كريمى ركن آبادى

محمدصادق كريمى ركن آبادى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مينا السادات پورميرافضلى فيروزآبادى

مينا السادات پورميرافضلى فيروزآبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه دهقانى فيروزآبادى

فاطمه دهقانى فيروزآبادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه دهقانى فيروزآبادى

فاطمه دهقانى فيروزآبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه حائريان اردكانى

فائزه حائريان اردكانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه زارع مهرجردى

فائزه زارع مهرجردى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا آقاسى عباس قلعه

محمدرضا آقاسى عباس قلعه

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهديه زارع مهرجردى

مهديه زارع مهرجردى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا بابائيان

زهرا بابائيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا عبداللهى اردكانى

زهرا عبداللهى اردكانى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهراسادات ميرطالبى ركن آبادى

زهراسادات ميرطالبى ركن آبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فائزه اسلامى

فائزه اسلامى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاطفه حدادى مهرجردى

عاطفه حدادى مهرجردى

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مريم حسن زاده فيروزآبادى

مريم حسن زاده فيروزآبادى

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محيا فخارپور ميبدى

محيا فخارپور ميبدى

ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
فاطمه علم چى ميبدى

فاطمه علم چى ميبدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه شاهان

ريحانه شاهان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا چوپانى ده آبادى

زهرا چوپانى ده آبادى

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فاطمه على زاده شوركى

فاطمه على زاده شوركى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه مكى مهرجردى

فاطمه مكى مهرجردى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهديه سلمانى شوركى

مهديه سلمانى شوركى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه دهقانى

فاطمه دهقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه برزگرى خانقاه

فاطمه برزگرى خانقاه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محدثه كريمى محمدآباد

محدثه كريمى محمدآباد

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
مينا مومن زاده فيروزآبادى

مينا مومن زاده فيروزآبادى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مطهره السادات سجادى پور

مطهره السادات سجادى پور

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد خواجه محمود آبادى

محمد خواجه محمود آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى زارعشاهى

مهدى زارعشاهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مطهره كريم پور

مطهره كريم پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منيره السادات آقائى ميبدى

منيره السادات آقائى ميبدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه فلاح يخدانى

فاطمه فلاح يخدانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه على زاده شوركى

عاطفه على زاده شوركى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهه گودرزى

الهه گودرزى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه كارگر شوركى

فاطمه كارگر شوركى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على ميرزائيان اردكانى

على ميرزائيان اردكانى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عاطفه منصورى مجومرد

عاطفه منصورى مجومرد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الهه عسكرى ركن آبادى

الهه عسكرى ركن آبادى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مينا بيكى ده آبادى

مينا بيكى ده آبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه دهقانى فيروزآبادى

فاطمه دهقانى فيروزآبادى

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مريم اشترى ركن آبادى

مريم اشترى ركن آبادى

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهديه شريف زاده

مهديه شريف زاده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فاطمه فلاح يخدانى

فاطمه فلاح يخدانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم معصومى يخدانى

مريم معصومى يخدانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
راضيه امامى ميبدى

راضيه امامى ميبدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فاطمه محموديان ندوشن

فاطمه محموديان ندوشن

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مريم نسيمى

مريم نسيمى

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهرا فلاح يخدانى

زهرا فلاح يخدانى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
زهرا فلاح

زهرا فلاح

مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نيره نصيرى بشنيغان

نيره نصيرى بشنيغان

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آلا آرشام

آلا آرشام

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مونا هوشمندان

مونا هوشمندان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نجمه اسلامى اميرآبادى

نجمه اسلامى اميرآبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:14:15 PM
Menu