قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قروه درجزين

محمد ملايى

محمد ملايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
رضا فرامرزى

رضا فرامرزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فرحان قاسمى

فرحان قاسمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فريبا شعبانى

فريبا شعبانى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مژگان طاهرى

مژگان طاهرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرضيه يونسى

مرضيه يونسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حسين شمسى پور

حسين شمسى پور

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فاطمه گلشنى

فاطمه گلشنى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهران شهبازى

مهران شهبازى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سارا سپهرى

سارا سپهرى

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا صفا

زهرا صفا

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
على ليلى

على ليلى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرضيه آقايى سرشار

مرضيه آقايى سرشار

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا نمازى

زهرا نمازى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمد عبدى

احمد عبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاطفه ميثاقى

عاطفه ميثاقى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سارا مهدى پور

سارا مهدى پور

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حنانه نصرتى

حنانه نصرتى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حامد امينى

حامد امينى

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا حكانى

زهرا حكانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضا نجفلو

رضا نجفلو

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
راحله رستمى

راحله رستمى

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين قاسمى

حسين قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:14:51 PM
Menu