نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نهاوند

مريم زمانيان

مريم زمانيان

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
سيدمحمدرضا رمضانى

سيدمحمدرضا رمضانى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

زبان
محمدمهدى ده پهلوان

محمدمهدى ده پهلوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عليرضا سيف

عليرضا سيف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زهرا موميوند

زهرا موميوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدامين زمانيان

محمدامين زمانيان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
فاطمه نادرى

فاطمه نادرى

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
مرجان جلاليان

مرجان جلاليان

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسين كيانى

حسين كيانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طاها شهبازى

طاها شهبازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عليرضا شجاعيان

عليرضا شجاعيان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
زهرا جهانيان

زهرا جهانيان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
الهام سلگى

الهام سلگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زهرا هاديان

زهرا هاديان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زهرا قاسميان

زهرا قاسميان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حوريه رحيمى

حوريه رحيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مونا طاهرى

مونا طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طاهره محبى حسن آبادى

طاهره محبى حسن آبادى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
اميد احمدوند

اميد احمدوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهدى سهرابى

مهدى سهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پرتو شاهرودى

پرتو شاهرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
پوريا ملكى

پوريا ملكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سميه ساسانى

سميه ساسانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اميرحسين شهبازى

اميرحسين شهبازى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
زهرا حاجى باباعلى

زهرا حاجى باباعلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
محمد سلگى

محمد سلگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فائزه حاجيان

فائزه حاجيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نيكو خدرى

نيكو خدرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آرزو سورى

آرزو سورى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فريمهر شهبازى

فريمهر شهبازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عليرضا جلالى

عليرضا جلالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مارال پورميرزا

مارال پورميرزا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ميلاد سياوشى

ميلاد سياوشى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صابره بذرايى

صابره بذرايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عليرضا تركاشوند

عليرضا تركاشوند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمد زكايى

محمد زكايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مجتبى مصلحى

مجتبى مصلحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پرنيان پاك بين

پرنيان پاك بين

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
آمنه خسروى

آمنه خسروى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدرضا قيصرى

محمدرضا قيصرى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
مهبد حيدرى

مهبد حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهراد كاظمى

مهراد كاظمى

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمد بحيرايى

محمد بحيرايى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدجواد على بخشى

محمدجواد على بخشى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امير احمدوند

امير احمدوند

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
معصومه طاهرى

معصومه طاهرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد شهبازى

محمد شهبازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميلاد سراوند

ميلاد سراوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدعلى جهانگيريان

محمدعلى جهانگيريان

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ليلا خداكرمى منصور

ليلا خداكرمى منصور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمد صالحى

محمد صالحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امير رضا نگينى

امير رضا نگينى

مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كلثوم زنگنه

كلثوم زنگنه

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه سياوشى

فاطمه سياوشى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليرضا زنگنه

عليرضا زنگنه

مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه حبيبوند

فاطمه حبيبوند

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فريبا دارايى

فريبا دارايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد سورى

محمد سورى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريم سياوشى

مريم سياوشى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حميدرضا خدارحمى

حميدرضا خدارحمى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمد شاولى

احمد شاولى

مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضا شهبازى

رضا شهبازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اميررضا خيرى

اميررضا خيرى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد هميانى

محمد هميانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احسان سلگى

احسان سلگى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه دلوچى

فاطمه دلوچى

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهدى فريادرس

مهدى فريادرس

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا خدارحمى

زهرا خدارحمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محيا نيك خواه

محيا نيك خواه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا امينيان

زهرا امينيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدمتين عمرائى

محمدمتين عمرائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سينا سيف

سينا سيف

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يونس قياسى

يونس قياسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پرنيان بحيرائى

پرنيان بحيرائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه باژدارى

فاطمه باژدارى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسين فراشى

حسين فراشى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمد سورى

محمد سورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيده سميه سلامتى ضرون

سيده سميه سلامتى ضرون

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدامين ساكى

محمدامين ساكى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد خزائى

محمد خزائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سجاد رشيدى

سجاد رشيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدهمدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فائزه ذوالفقارى

فائزه ذوالفقارى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امير رفيعى زاده

امير رفيعى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباس ملكى

عباس ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه قيصرى

فاطمه قيصرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدامين جاهدارى

محمدامين جاهدارى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حميدرضا قياسى

حميدرضا قياسى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پويا كيانى

پويا كيانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
طاها خزايى

طاها خزايى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معصومه كورانى راد

معصومه كورانى راد

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمد ابوالفتحى

محمد ابوالفتحى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فريما فرهمند

فريما فرهمند

روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
منصوره ذوالفقارى

منصوره ذوالفقارى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم سورى

مريم سورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الهام ذوالفقارى

الهام ذوالفقارى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاطمه دارائى

فاطمه دارائى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حانيه قياسى

حانيه قياسى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شيوا ساكى

شيوا ساكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ليلا خزايى

ليلا خزايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدسعيد سيف

محمدسعيد سيف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهناز كيانى

بهناز كيانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على سلگى

على سلگى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد خزايى

محمد خزايى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى فراشى

مهدى فراشى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا قاسمى

زهرا قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سوزان هاديان

سوزان هاديان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غزل ابوالفتحى

غزل ابوالفتحى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه پاخيره زن

فاطمه پاخيره زن

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدسبحان صالح

محمدسبحان صالح

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا فلك الدين

زهرا فلك الدين

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدعلى بنى هاشمى

سيدعلى بنى هاشمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدهمدان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدامين شهبازى

محمدامين شهبازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباس چگنى

عباس چگنى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرمحمد يوسف وند

اميرمحمد يوسف وند

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سحر سروميلى

سحر سروميلى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم جلالى

مريم جلالى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عطيه نادرى اتيوند

عطيه نادرى اتيوند

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميلاد حسن وند

ميلاد حسن وند

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا كاشى

زهرا كاشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهيلا موميوند

سهيلا موميوند

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا كولى وند

رضا كولى وند

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدحسين تركاشوند

محمدحسين تركاشوند

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا بحيرائى

زهرا بحيرائى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايمان سورى

ايمان سورى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شيرين پاك نيت

شيرين پاك نيت

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صديقه متاجى

صديقه متاجى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آناهيتا مظاهرى

آناهيتا مظاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدرضا گودرزى

محمدرضا گودرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدهمدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سياوش سليمانى

سياوش سليمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پدرام كيانى

پدرام كيانى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين اميرى

حسين اميرى

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پوريا مميوند

پوريا مميوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرانك كاظمى

فرانك كاظمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيانا ترابى

كيانا ترابى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساسان موميوند

ساسان موميوند

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضوان قارلقى

رضوان قارلقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امين خسروى

امين خسروى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد ظفرى

محمد ظفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضا خزائى

رضا خزائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسعود برات

مسعود برات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمد رضايى

احمد رضايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مطهره گل پايگانى

مطهره گل پايگانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ندا شجاعيان

ندا شجاعيان

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مسعود محمودوند

مسعود محمودوند

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پيمان نثارى

پيمان نثارى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گيتى فراشى

گيتى فراشى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى فاخر

مهدى فاخر

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آرش حسنوند

آرش حسنوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا سيف

محمدرضا سيف

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيمين نثارى

سيمين نثارى

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الهام حسينى

الهام حسينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمد ترابى

احمد ترابى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرين دارائى

شيرين دارائى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميلاد قنبرى

ميلاد قنبرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمدرضا كيانى

محمدرضا كيانى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:07:31 AM
Menu