دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دهگلان

سينا محمدى

سينا محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ياسين رحيمى

ياسين رحيمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
داوود باقرى سرنجيانه

داوود باقرى سرنجيانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فخرى هادى

فخرى هادى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
پويا محمدى

پويا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شيما محمدى

شيما محمدى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
نگار محمدى بلبان آباد

نگار محمدى بلبان آباد

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اسراء محمدى

اسراء محمدى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ميلاد امين پناه

ميلاد امين پناه

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پويا محمدى بلبان آباد

پويا محمدى بلبان آباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باسط مباركى

باسط مباركى

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اسراء فتاحى

اسراء فتاحى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سينا محمدى بلبان آباد

سينا محمدى بلبان آباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شادى رستمى اخى كمال

شادى رستمى اخى كمال

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دانيال مفاخرى

دانيال مفاخرى

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سيد محمد اصغرى

سيد محمد اصغرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كيميا محمدى بلبان اباد

كيميا محمدى بلبان اباد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
كيانوش محمدى

كيانوش محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهناز تركه

بهناز تركه

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
روژين محمدى تلوار

روژين محمدى تلوار

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سجاد احمدى

سجاد احمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زبير گل عنبرى

زبير گل عنبرى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فريبا احمدى نياز

فريبا احمدى نياز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سامان حبيبى حاجى پمق

سامان حبيبى حاجى پمق

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شعيب ميركى

شعيب ميركى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پريسا ساسانى

پريسا ساسانى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شهاب بدريان بگه جان

شهاب بدريان بگه جان

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مژگان فتحى

مژگان فتحى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لقمان زندى

لقمان زندى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پريا مشير پناهى

پريا مشير پناهى

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسعد زندى الى پينك

اسعد زندى الى پينك

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خليل كريمى

خليل كريمى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امير مشير پناهى على آباد

امير مشير پناهى على آباد

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جميل ابراهيمى ظفر آباد

جميل ابراهيمى ظفر آباد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سامان خالديان

سامان خالديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هيمن ميركى

هيمن ميركى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فريد محمدى

فريد محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آرش مفاخرى

آرش مفاخرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بى تا كريمه تازه آباد

بى تا كريمه تازه آباد

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شاهين نادرى

شاهين نادرى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آرمين پاوه مرزى

آرمين پاوه مرزى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مريم قمرى

مريم قمرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شلير اميرى حسينى

شلير اميرى حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عطرين عزتى

عطرين عزتى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فريبا ميرزايى

فريبا ميرزايى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
واحد مفاخرى باشماق

واحد مفاخرى باشماق

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آرمين مفاخرى باشماق

آرمين مفاخرى باشماق

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پوريا عزتى

پوريا عزتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سپيده اميرى

سپيده اميرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
محمد خضرى

محمد خضرى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سامان مباركى

سامان مباركى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رامين مفاخرى باشماق

رامين مفاخرى باشماق

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيما خانى

شيما خانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سينا زارعى

سينا زارعى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سميه محمدى بلبان آباد

سميه محمدى بلبان آباد

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيمان اصلانى

پيمان اصلانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاوژين محمدى بلبان آباد

هاوژين محمدى بلبان آباد

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهنوش مفاخرى وزيريان

مهنوش مفاخرى وزيريان

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محسن ميرى

محسن ميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هديه محمدى

هديه محمدى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آرمان مفاخرى مله

آرمان مفاخرى مله

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پروين على بيگى

پروين على بيگى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوثر سيف پناهى

كوثر سيف پناهى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صابر فرامرزى

صابر فرامرزى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زيبا رحيمى دهگلان

زيبا رحيمى دهگلان

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيميا مفاخرى باشماق

كيميا مفاخرى باشماق

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عدنان خالديان

عدنان خالديان

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميرا خالديان

حميرا خالديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيوان مشيرپناهى

كيوان مشيرپناهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كاوه احمدى دهرشيد

كاوه احمدى دهرشيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على احمدى دهرشيد

على احمدى دهرشيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيده سارينا نورى

سيده سارينا نورى

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عادل مفاخرى

عادل مفاخرى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ليلا سراب

ليلا سراب

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
محمد رحيمى دهگلان

محمد رحيمى دهگلان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سونا كريمى

سونا كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ليلا عزتى

ليلا عزتى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سامان ميره كى

سامان ميره كى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پژمان يوسفى

پژمان يوسفى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صلاح الدين سليمى

صلاح الدين سليمى

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پريسا محمدى تلوار

پريسا محمدى تلوار

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آسو مفاخرى

آسو مفاخرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:02:13 AM
Menu