مريوان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مريوان

محمد حميدى

محمد حميدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
حسن مرادى

حسن مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
بشير روئين

بشير روئين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
سحر عزيزى نيا

سحر عزيزى نيا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
سناء مومنى

سناء مومنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
آرمان انصارى

آرمان انصارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ريبوار نادرى

ريبوار نادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
هلاله روشناس

هلاله روشناس

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
دانيال رضايى مولود

دانيال رضايى مولود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
راميار نادرى

راميار نادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مهيار مولودى

مهيار مولودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حميد صالحى

حميد صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
آراس حسينى

آراس حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
حميده مروتى

حميده مروتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كيوان ميرحسنى

كيوان ميرحسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سارا بيواره

سارا بيواره

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فواد وطندوست

فواد وطندوست

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
برزان تاوانه

برزان تاوانه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فروزان بابايي نژاد

فروزان بابايي نژاد

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
پوريا زمانى

پوريا زمانى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
پيمان رحمتى

پيمان رحمتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حميد غفارى

حميد غفارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سيد سالم سجادى

سيد سالم سجادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شادمان مرادى

شادمان مرادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيده سميره سجادى

سيده سميره سجادى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آيدا غزنوى

آيدا غزنوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نيما فتحى

نيما فتحى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيامك الياسى

سيامك الياسى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
صادق يعقوبى نژاد

صادق يعقوبى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سعيد سهرابى

سعيد سهرابى

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
على رحيمى

على رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميترا اخترشمر

ميترا اخترشمر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيدعبدالرحمن پيريونسى

سيدعبدالرحمن پيريونسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه تارى

فاطمه تارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كاوان حسينى

كاوان حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راشين كاشفى

راشين كاشفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شكيلا كيوان

شكيلا كيوان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هدا رستمى

هدا رستمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دلنيا عبدى

دلنيا عبدى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سيد هژير شيخ الاسلامى

سيد هژير شيخ الاسلامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سينا مكيى

سينا مكيى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سهيلا رستمى

سهيلا رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تارا هلاكو

تارا هلاكو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سوران حسينى

سوران حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
انصار بهراميان

انصار بهراميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سهيل خويوز

سهيل خويوز

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيده اسرين رستمى

سيده اسرين رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيدآراس پيرخضرى

سيدآراس پيرخضرى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زانكو برزويى

زانكو برزويى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اركان حسين زاده

اركان حسين زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد محمودى

محمد محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گشين مرادى

گشين مرادى

حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
هيمن دهقانى

هيمن دهقانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هتاو محمدى

هتاو محمدى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ندا مهربانى

ندا مهربانى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
يادگار مرادى

يادگار مرادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيوان انفرادى

سيوان انفرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دانيال بابك

دانيال بابك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آرمين رادمهر

آرمين رادمهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آرمين شريفى

آرمين شريفى

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آلان اختر

آلان اختر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آريان هلاكو

آريان هلاكو

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهوش كرمى

مهوش كرمى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
يادگار شاه محمدى

يادگار شاه محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسرا اژدرى

اسرا اژدرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آرمين حاجى عزيزى

آرمين حاجى عزيزى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سينا جوانرودى

سينا جوانرودى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دلنيا مرادى

دلنيا مرادى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيد صباح سجادى

سيد صباح سجادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
الهه ازغ

الهه ازغ

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ژينو سهرابى

ژينو سهرابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حميده ازغ

حميده ازغ

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد صاحب حسينى

سيد صاحب حسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نگار احمدى

نگار احمدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاوژين دستوم

هاوژين دستوم

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
روژين كريمى زاده

روژين كريمى زاده

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ستار رحيمى

ستار رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سروه فاتحى

سروه فاتحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وريشه فرامرزى

وريشه فرامرزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خبات خدرى

خبات خدرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كژان امينى

كژان امينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دانا سعيدى

دانا سعيدى

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دياكو ساسانى

دياكو ساسانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
انصار شريفى

انصار شريفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آيدا منوچهرى

آيدا منوچهرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غزال اخگر

غزال اخگر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهنوش حيدرى

مهنوش حيدرى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ميلاد آفتابى

ميلاد آفتابى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مصطفى شريفى زاده

مصطفى شريفى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نرگس رشيدى

نرگس رشيدى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ديار اسلامى

ديار اسلامى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
متين كريمى

متين كريمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بشرى خالدى

بشرى خالدى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حميد رحيمى

حميد رحيمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چنور مجيدى

چنور مجيدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اميد باستان

اميد باستان

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
الهام شيرزاد

الهام شيرزاد

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيوان آذرم

سيوان آذرم

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هوشيار رستمى

هوشيار رستمى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غزاله بامشاد

غزاله بامشاد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

زبان
ناهيده امجدى

ناهيده امجدى

كارتوگرافي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سيده سميرا محمودى

سيده سميرا محمودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اوين حيدرى

اوين حيدرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كلثوم فرشادى

كلثوم فرشادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعيد شبرندى

سعيد شبرندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيروان راهنورد

سيروان راهنورد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اوين سهرابى بالك

اوين سهرابى بالك

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صاحب مهرنيا

صاحب مهرنيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد قطبى

محمد قطبى

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد حيدرى

محمد حيدرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آراس جلال نژاد

آراس جلال نژاد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احسان دارستانى

احسان دارستانى

نقاشي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
ميلاد معروفى

ميلاد معروفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا ايرانى

عليرضا ايرانى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
روژين خورنگ

روژين خورنگ

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ژيلا فرجى

ژيلا فرجى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ياسر عزيزى

ياسر عزيزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شمسى زارعى

شمسى زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گلبن ارژنگى

گلبن ارژنگى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سيده سيمين چورى

سيده سيمين چورى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نرگس هوشيار

نرگس هوشيار

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سينا ثابتى

سينا ثابتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سميه باستان

سميه باستان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يسرا شاه ويسى

يسرا شاه ويسى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كامياب حبيبى

كامياب حبيبى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چيا روه

چيا روه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمد داورى

احمد داورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيوان ويسى نيگى كند

سيوان ويسى نيگى كند

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محسن الياسى

محسن الياسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فهميده خوست

فهميده خوست

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شرمين تادر

شرمين تادر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كيوان رستمى

كيوان رستمى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چنور زمانى

چنور زمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سروش ثابتى

سروش ثابتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريبا فيضى

فريبا فيضى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيمان بيننده

پيمان بيننده

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رويا متين

رويا متين

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تارا شوكتى

تارا شوكتى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
امير بيوسه

امير بيوسه

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پريا قادرى

پريا قادرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيده شيدا ابراهيمى

سيده شيدا ابراهيمى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تارا فرجى

تارا فرجى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آراس شبرنگ

آراس شبرنگ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيده تسكين سيدابراهيمى

سيده تسكين سيدابراهيمى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اركان باقدم

اركان باقدم

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسرين رضايى

اسرين رضايى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدمهدى حسينى مهر

سيدمهدى حسينى مهر

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سوسن بدرى

سوسن بدرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيام بيگلر

پيام بيگلر

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدفاتح پيريونسى

سيدفاتح پيريونسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده هانيا خاورى

سيده هانيا خاورى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نويد فيضى

نويد فيضى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پيام عباسى

پيام عباسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افشين پرورى

افشين پرورى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رقيه رحيمى

رقيه رحيمى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا احمدزاده

زهرا احمدزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ندا محمدى

ندا محمدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دلنيا رضايى

دلنيا رضايى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه شافعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سحر بهرامى

سحر بهرامى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كژان جواهرى

كژان جواهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيوان رحمن پور

كيوان رحمن پور

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ندا صالحى

ندا صالحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سوما رحمتيان

سوما رحمتيان

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نازنين محمدى

نازنين محمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميه كرمى

سميه كرمى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا سبحانى

سينا سبحانى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى عليزاده

مهدى عليزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عمران زارعى

عمران زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ژينو دارپرنيان

ژينو دارپرنيان

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدعلى ايران پناه

محمدعلى ايران پناه

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهسا كريمى

مهسا كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آروين بهرامى

آروين بهرامى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فائزه ويسى

فائزه ويسى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دانيال اشكاوند

دانيال اشكاوند

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پاييزه امينى

پاييزه امينى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كارو سلامى

كارو سلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آراس امينى

آراس امينى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيومرث ايرانى

كيومرث ايرانى

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيده مژده سجادى

سيده مژده سجادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روشنا قادرى

روشنا قادرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ژاله آزرده

ژاله آزرده

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نسرين يعقوبى

نسرين يعقوبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دلنيا اژدرى

دلنيا اژدرى

زبان وادبيات كردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بنيامين منفرد

بنيامين منفرد

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
روناك انداز

روناك انداز

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيران خوشنواز

سيران خوشنواز

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دانا محمدى

دانا محمدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالله عزيزان قادر

عبدالله عزيزان قادر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عفان حسنى

عفان حسنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اديب تبرزه

اديب تبرزه

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مبين مرادى

مبين مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضا راروشن

رضا راروشن

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد فيضى

محمد فيضى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 10:16:31 PM
Menu