سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سنندج

شقايق اسعدي

شقايق اسعدي

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

9سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
فاطمه جعفرى كلكان

فاطمه جعفرى كلكان

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
غزال قادرى

غزال قادرى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
شادى فلاحى

شادى فلاحى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
نادر مرادى

نادر مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
پرهام فرازنده

پرهام فرازنده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پوريا حسين پناهى

پوريا حسين پناهى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
كيميا بهرامى

كيميا بهرامى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
پارسا طعامى

پارسا طعامى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شكوه قادرى

شكوه قادرى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
ابوبكر صمدى

ابوبكر صمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
امين زنگى بند

امين زنگى بند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدپرهام قادرمرزى

محمدپرهام قادرمرزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
خاطره زارع رمشتى

خاطره زارع رمشتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محمدكسرى صابونى

محمدكسرى صابونى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
عرفان گل محمدى

عرفان گل محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
دانش محمدى

دانش محمدى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
متين شهياد

متين شهياد

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
روژين عذيرى

روژين عذيرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پارسا اصطفايى

پارسا اصطفايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
پارسا افتقار

پارسا افتقار

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صبا قادرى

صبا قادرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رومينا يعقوبى

رومينا يعقوبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
درسا محررزاده كرد

درسا محررزاده كرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
روناك موسس

روناك موسس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
پويا زندى

پويا زندى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نويد فتحى

نويد فتحى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شيوا خسروى

شيوا خسروى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زهرا سيفى باغى خانى

زهرا سيفى باغى خانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
ساحل كريمى

ساحل كريمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آرينا ويسى

آرينا ويسى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهرا مهدى خانى

زهرا مهدى خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاهو بدرى

شاهو بدرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
چيا رمضانى

چيا رمضانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
محمدساجد جهان بين

محمدساجد جهان بين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شيدا محمدى تلوار

شيدا محمدى تلوار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نويد بهرامى

نويد بهرامى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
ياسمن بهزاد پور

ياسمن بهزاد پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ريبوار فاتحى

ريبوار فاتحى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دانيال خضرى

دانيال خضرى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دانيال عبدى

دانيال عبدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
محمد ويسى

محمد ويسى

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
شهريار پويا

شهريار پويا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سارا چنگيزى

سارا چنگيزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سيد مسلم حسينى

سيد مسلم حسينى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
افشين عبدى

افشين عبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كاميار رابطى مقدم

كاميار رابطى مقدم

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مسعود احمد زاده

مسعود احمد زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ارشاد زندى

ارشاد زندى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
آرمان امجدى

آرمان امجدى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ژينا محمدى

ژينا محمدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
محمد اسلامى فارسانى

محمد اسلامى فارسانى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شميسا ملازاده

شميسا ملازاده

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نورالهدى گلباغى

نورالهدى گلباغى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كاويان رضايى

كاويان رضايى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آروين محمدى

آروين محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مهسا شهبازى

مهسا شهبازى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سوما گفتارى

سوما گفتارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اديب ويس بيگى

اديب ويس بيگى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مهشيد مرادى

مهشيد مرادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كسرى مرادى

كسرى مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ثنا تحمليان

ثنا تحمليان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميلاد زندكريمى

ميلاد زندكريمى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
سياوش مرادى

سياوش مرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نسا مخدومى

نسا مخدومى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پويا خدامرادى

پويا خدامرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سيده ندا كاتورانى

سيده ندا كاتورانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدالشكور محمدى

عبدالشكور محمدى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آرمان مرادى

آرمان مرادى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سيدنيما شيخ احمدى

سيدنيما شيخ احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ناديا سعيدى

ناديا سعيدى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرزام فقيراللهى

فرزام فقيراللهى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مبين حسين پناهى

مبين حسين پناهى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حميدرضا اشرفى

حميدرضا اشرفى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حميدرضا قائم پناه

حميدرضا قائم پناه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حامد نصرتى

حامد نصرتى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سپهر شيخى

سپهر شيخى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فائزه سعيدى

فائزه سعيدى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مبين محمدى

مبين محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كيانا فاتحى

كيانا فاتحى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هانيه حيدرى

هانيه حيدرى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ارغوان رخزاد

ارغوان رخزاد

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
كسرى زرگر

كسرى زرگر

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بهنام رستمى

بهنام رستمى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمدسينا زرنشان

محمدسينا زرنشان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سينا لطفى

سينا لطفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرجانه منصورى

مرجانه منصورى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نويد فياضى

نويد فياضى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سارا محمدى

سارا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پريا زنورى

پريا زنورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدميلاد مولانايى

محمدميلاد مولانايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
راحله عباسى

راحله عباسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سارا آجيلى

سارا آجيلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حميد مظفرى

حميد مظفرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضا رستم پور

رضا رستم پور

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خشايار اسدى

خشايار اسدى

مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ژينا بهرامى

ژينا بهرامى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
غزاله زارعى

غزاله زارعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آريا جعفرى

آريا جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كسرى خوشكلام

كسرى خوشكلام

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضا عارفى

رضا عارفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيده سارا حسينى

سيده سارا حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كيانوش نصرتى

كيانوش نصرتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ياسر مدرسى

ياسر مدرسى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زاهد اداك

زاهد اداك

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
شعيب چوپانى

شعيب چوپانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پارسا وكيلى

پارسا وكيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آرمين الماسى

آرمين الماسى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مائده سرمدى

مائده سرمدى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فريبرز صلواتى

فريبرز صلواتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدسهيل خوش نيت

محمدسهيل خوش نيت

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پدرام حبيبى كيلك

پدرام حبيبى كيلك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
راحله زندى

راحله زندى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايوب نصرتى

ايوب نصرتى

شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پوريا الياسى

پوريا الياسى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرامرز ساعدى

فرامرز ساعدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيلوفر كوشا

نيلوفر كوشا

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پدرام فتاحى

پدرام فتاحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يارا محمدى بهرام

يارا محمدى بهرام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پريناز صيديمرادى

پريناز صيديمرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيد محمد اديب حسينى

سيد محمد اديب حسينى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ژينو احمدى سليمانيه

ژينو احمدى سليمانيه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ژينا نعمتيان

ژينا نعمتيان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عمر بهمنى

عمر بهمنى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پرژين خزدوزى

پرژين خزدوزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهران عبدى

مهران عبدى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سهيل شمس

سهيل شمس

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آيدا فيروزى

آيدا فيروزى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رامين دينار

رامين دينار

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمد پدرام بهمنى

محمد پدرام بهمنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سميرا پروين

سميرا پروين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آرام يوسفى سرابشهرك

آرام يوسفى سرابشهرك

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پدرام قصلانى

پدرام قصلانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صبا پيله ورى

صبا پيله ورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بصير نگهدار پنيرانى

بصير نگهدار پنيرانى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدبهراد رنجگرى

محمدبهراد رنجگرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مارال ذكرى

مارال ذكرى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ليلا نظرى

ليلا نظرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پويا وزيرى

پويا وزيرى

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كسرى ارج

كسرى ارج

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صدف عزت پور

صدف عزت پور

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شيوا ساعدى

شيوا ساعدى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شيما پروهان

شيما پروهان

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پويان كنعانى

پويان كنعانى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهيار بابايى

مهيار بابايى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نصير توكل

نصير توكل

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احسان شريعتى

احسان شريعتى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تارا زمان

تارا زمان

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ثنا سليمى

ثنا سليمى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منا بهنيا

منا بهنيا

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پويا خدايارى

پويا خدايارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهاره رحيمى

بهاره رحيمى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پوريا ياراللهى

پوريا ياراللهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
يونس شاهمرادى

يونس شاهمرادى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسماعيل كلكى

اسماعيل كلكى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كيميا شكوهى راد

كيميا شكوهى راد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سارا شيخ احمدى

سارا شيخ احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرامرز قشچى

فرامرز قشچى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهيار رستمى نوره

مهيار رستمى نوره

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شيما محمدى

شيما محمدى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
لاوين جعفرى

لاوين جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد ربانى نيا

محمد ربانى نيا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هاوژين عبدى

هاوژين عبدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فائزه پرتوى راد

فائزه پرتوى راد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ناديا كاكه خانى

ناديا كاكه خانى

علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ميلاد اصلانى

ميلاد اصلانى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سهند قصيرى

سهند قصيرى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
راميار مردوخى

راميار مردوخى

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محسن عليخانى

محسن عليخانى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد سبحانى

محمد سبحانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ندا رنجبر

ندا رنجبر

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جميله طهماسبى

جميله طهماسبى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سروش بهمنى

سروش بهمنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آروين نورى

آروين نورى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آرا سهراب نژاد

آرا سهراب نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پگاه الماسى

پگاه الماسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهرزاد محمدى

مهرزاد محمدى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدنقى عربيان

محمدنقى عربيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سامان ملكى

سامان ملكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدرضا رضايى

محمدرضا رضايى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احسان متوسل

احسان متوسل

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برزان زندى

برزان زندى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ياسين اسدى

ياسين اسدى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سوما نيك خواه

سوما نيك خواه

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدمبين زندى

محمدمبين زندى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرزين نياكان

فرزين نياكان

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
على رضا كرمى

على رضا كرمى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اديب شيخ احمدى

اديب شيخ احمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قانع يوسفى

قانع يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آيدا شيروانى

آيدا شيروانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رامين شيرزاد

رامين شيرزاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم مردوخى اورامان

مريم مردوخى اورامان

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدعلى محمدى ذلان

محمدعلى محمدى ذلان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صدف كريمى

صدف كريمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زانا عبدالله زاده

زانا عبدالله زاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مبين قوامى

مبين قوامى

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مازيار پرويزى

مازيار پرويزى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرفان غلامى

عرفان غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
روناك زارعى

روناك زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نفيسه نيايش

نفيسه نيايش

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاروق قوامى زروان

فاروق قوامى زروان

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضا زندكريمى

رضا زندكريمى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيده گشين حسينى

سيده گشين حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هژير وفايى

هژير وفايى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هليا شاه جانى

هليا شاه جانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پويا حاجى ميرزايى

پويا حاجى ميرزايى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
انيران محمددوست

انيران محمددوست

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدراشد محمدى

محمدراشد محمدى

مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شينا زندكريمى

شينا زندكريمى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميلاد فيضى

ميلاد فيضى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهار محمدى

بهار محمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيشتمان احمدى

نيشتمان احمدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شقايق عزيزى

شقايق عزيزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هانيه يوسف زمانى

هانيه يوسف زمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كيميا ربى شكر

كيميا ربى شكر

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پريا كريميان

پريا كريميان

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پارسا حداديان

پارسا حداديان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نساء اندرز

نساء اندرز

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اردوان محمددوست

اردوان محمددوست

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كژال خوشنماى بهرامى

كژال خوشنماى بهرامى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ساجده امينى

ساجده امينى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيدسينا شيخ احمدى

سيدسينا شيخ احمدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آيدا نورى

آيدا نورى

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پرند شوكتيار

پرند شوكتيار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيده سميه حسينى

سيده سميه حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميترا ساعدى

ميترا ساعدى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بيستون احمدى

بيستون احمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نسترن اصلانى

نسترن اصلانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كيميا پرباران

كيميا پرباران

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كيهان كمانگر

كيهان كمانگر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
هژير مظهرپور

هژير مظهرپور

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نشاط مردانى

نشاط مردانى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امير نصراللهى زاده

امير نصراللهى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على نصراللهى زاده

على نصراللهى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ثنا مجيدى

ثنا مجيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پرى نوش خير آبادى

پرى نوش خير آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاروق بقايى

فاروق بقايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اهون شاكرى

اهون شاكرى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كيوان محمدزاده

كيوان محمدزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مژده محمدى

مژده محمدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سروش شهلا

سروش شهلا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سينا قوامى

سينا قوامى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مانا مجيدى

مانا مجيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آريا صادقى

آريا صادقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مائده نوبرى

مائده نوبرى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پيام غلامى

پيام غلامى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پارسا جواديان

پارسا جواديان

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حامد سلطانى

حامد سلطانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدپارسا غفارى

محمدپارسا غفارى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدياسر مرادى

محمدياسر مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الهام پرچمى

الهام پرچمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد صديق احمدى

محمد صديق احمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميلاد رسولى افراسيابى

ميلاد رسولى افراسيابى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كسرى پاك اعتقاد

كسرى پاك اعتقاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيلوفر محمدى

نيلوفر محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پارسا عمويان

پارسا عمويان

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سميرا ميرزايى

سميرا ميرزايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ژينر نورى

ژينر نورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حديث رحيمى

حديث رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيدرائف شيخ احمدى

سيدرائف شيخ احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهران ثابتى

مهران ثابتى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ديمن فيضى

ديمن فيضى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاوژين رسولى نيا

هاوژين رسولى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هستى قاسم كريمى

هستى قاسم كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كيميا صادقى

كيميا صادقى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسرا خدايارى

اسرا خدايارى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
مريم اورك بختيارى

مريم اورك بختيارى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهديه قادرى

زهديه قادرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حامد رضايى

حامد رضايى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
متين ياورى

متين ياورى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسرا رضايى

اسرا رضايى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پارسا آغه گل نسب

پارسا آغه گل نسب

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهران كامران پور

مهران كامران پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيوان خالنى

سيوان خالنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانوش سوارى

كيانوش سوارى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسرا امين نژاد

اسرا امين نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا لطفى

عليرضا لطفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نورالهدى كرمى

نورالهدى كرمى

ادبيات نمايشي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
تارا يوسفى

تارا يوسفى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شافع فلاحى

شافع فلاحى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدمهدى رحيمى فر

محمدمهدى رحيمى فر

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پريسا رضايى

پريسا رضايى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هانيه رضايى

هانيه رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زانيار مرادى

زانيار مرادى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
روژين بنى بشر

روژين بنى بشر

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آناهيتا عدل ستا

آناهيتا عدل ستا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پريسا باشوكى

پريسا باشوكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سارا بهرامى

سارا بهرامى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مارال حميدى

مارال حميدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على كلهرى

على كلهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شقايق احمدى

شقايق احمدى

فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سارا بدخشان

سارا بدخشان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
امير ديوانبگى

امير ديوانبگى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد ارشاد اسدپور

محمد ارشاد اسدپور

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لاوين مرادى

لاوين مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رامتين پهلوانى

رامتين پهلوانى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهران احمدى

مهران احمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نيما قماشى

نيما قماشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آرينا اردلان

آرينا اردلان

مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شكيلا جواهرى

شكيلا جواهرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد كهزادى

ميلاد كهزادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آريو گرشاسبى

آريو گرشاسبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پريسا بزرگ مهر

پريسا بزرگ مهر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه آئينى

فاطمه آئينى

طراحي صنعتي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
محمد لحاف دوزيان

محمد لحاف دوزيان

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سويسه نظرى

سويسه نظرى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
پرديس عبداللهى

پرديس عبداللهى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساهره وارستگان

ساهره وارستگان

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى نعمتى

مهدى نعمتى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كوثر ممبرى

كوثر ممبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آرام محمودى

آرام محمودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سارينا محمدى

سارينا محمدى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طهورا بيدارپور

طهورا بيدارپور

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيوا مرادسياسرانى

شيوا مرادسياسرانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ثنا بهمنى

ثنا بهمنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پريا ملكى

پريا ملكى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرضيه رشيدى كره سى

مرضيه رشيدى كره سى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سارينا فتاحى

سارينا فتاحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسرا جمالى

اسرا جمالى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميررضا اقبالى

اميررضا اقبالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راشد فاتحى

راشد فاتحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حميد نادرى

حميد نادرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدرضا زاهدى

محمدرضا زاهدى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كيانا رستمى پور

كيانا رستمى پور

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده پگاه زرنشان

سيده پگاه زرنشان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيدآرش ابراهيمى

سيدآرش ابراهيمى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نسترن داوودى

نسترن داوودى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اديب ابراهيمى

اديب ابراهيمى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حديث كشاورز

حديث كشاورز

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سارا يخچالى

سارا يخچالى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدنويد صمدى

محمدنويد صمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنا محمدى

سنا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد نظرى

محمد نظرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پرهام حجت جلالى

پرهام حجت جلالى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوثر طهماسبى

كوثر طهماسبى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاهو مرادخانى

شاهو مرادخانى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كيميا خاكى

كيميا خاكى

علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ويدا نصيرى

ويدا نصيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارينا خسروى

سارينا خسروى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نيلوفر زندى

نيلوفر زندى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راشد حسين پناهى

راشد حسين پناهى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيوشا زندكريمى

نيوشا زندكريمى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه هويدا مژدهى

فاطمه هويدا مژدهى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيميا ثابتى

كيميا ثابتى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انوش آزموده اردلان

انوش آزموده اردلان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانيال فاتحى

دانيال فاتحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صنعان جاويد

صنعان جاويد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد رضا بهمنى

محمد رضا بهمنى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسعد مرادى

اسعد مرادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منا محمدى

منا محمدى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيما كاخانى

شيما كاخانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسرا سوره بومه

اسرا سوره بومه

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حميدرضا درويش

حميدرضا درويش

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ثنا معاذيان

ثنا معاذيان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سارا زرين مهر

سارا زرين مهر

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سوما حسينى

سوما حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرزو شرفى

آرزو شرفى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيده محمدثه موسوى

سيده محمدثه موسوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آسو اسدى

آسو اسدى

علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يزدان صادقى

يزدان صادقى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آرمين سالم

آرمين سالم

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعدى زارعى

سعدى زارعى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روژين واسمى

روژين واسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده روژان شيخ احمدى

سيده روژان شيخ احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا رضائى

زهرا رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مبين گلشن

مبين گلشن

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غزال اكبرى

غزال اكبرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مائده ارغوانى

مائده ارغوانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه عطايى كيله گلان

هانيه عطايى كيله گلان

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاوه طهماسبى

كاوه طهماسبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سينا ايوبى

سينا ايوبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا قوامى

سارا قوامى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسرين نورى

اسرين نورى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاهين على رمائى

شاهين على رمائى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميلاد محمدى

ميلاد محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزاد زندى

آزاد زندى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سودابه احمدى

سودابه احمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا درويشى

محمدرضا درويشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پرنيان زمان

پرنيان زمان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزاد رضايى

آزاد رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ندا قصلانى

ندا قصلانى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راميار شريفى

راميار شريفى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد كريمى

محمد كريمى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرور زندكريمى

سرور زندكريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ماشاالله كريمى

ماشاالله كريمى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سوران سيجانيوندى

سوران سيجانيوندى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دانيال ملك محمد

دانيال ملك محمد

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهسا محمود معاذى

مهسا محمود معاذى

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدآرش زرنشان

محمدآرش زرنشان

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پوريا رستمى

پوريا رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ژينا ابراهيم آبادى

ژينا ابراهيم آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نسيبه رستمى

نسيبه رستمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدكيهان جعفرى

سيدكيهان جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضوان نقشبندى

رضوان نقشبندى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رافع رنجبر

رافع رنجبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزانه عبدى

فرزانه عبدى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حميدرضا رستمى

حميدرضا رستمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سامرند مجنونى

سامرند مجنونى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيده آيدا نقشبندى

سيده آيدا نقشبندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجاد آقايى

سجاد آقايى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثنا سبحانى

ثنا سبحانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آيدا انصارى

آيدا انصارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شرمين فرشادفر

شرمين فرشادفر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرينا احمدى

آرينا احمدى

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد قادرى

محمد قادرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طنين چراغ زاد

طنين چراغ زاد

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سارا فاتحى

سارا فاتحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پوريا فرامرزى

پوريا فرامرزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلنيا سبحانى

دلنيا سبحانى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هانا خدا مرادپور

هانا خدا مرادپور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيميا انصاف جويى

كيميا انصاف جويى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرزان نورى

فرزان نورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ارشيا محمدى

ارشيا محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرمان ميهمى

آرمان ميهمى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصعب احمدى

مصعب احمدى

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هستى نورى

هستى نورى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا فرهمندپور

زهرا فرهمندپور

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرمين شاهمرادى

آرمين شاهمرادى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ثنا نجفى

ثنا نجفى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الناز قيطاسى

الناز قيطاسى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيما آريا پور

نيما آريا پور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد مهدوى خوشدل

سعيد مهدوى خوشدل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش -سنندج-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيما محمدى

نيما محمدى

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالسلام مجيدى

عبدالسلام مجيدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيما ذاكرى

نيما ذاكرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عينا مرادى

عينا مرادى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عدنان ناصرى

عدنان ناصرى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريا شينه ء

پريا شينه ء

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ثنا عبداله زاده

ثنا عبداله زاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دنيا ميرى

دنيا ميرى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هانيه وكيلى

هانيه وكيلى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مديا اسدى

مديا اسدى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
راشده رستمى

راشده رستمى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سارا رستمى

سارا رستمى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هيوا خليلى نرانى

هيوا خليلى نرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سنا محمدى

سنا محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ركسانا عبدى

ركسانا عبدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آرينا خسروى

آرينا خسروى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريا مجيدى نرانى

پريا مجيدى نرانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدژيار مرادى

محمدژيار مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوانه اعظمى

جوانه اعظمى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا آئينى

زهرا آئينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سحر توريوريان

سحر توريوريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پوريا عباسى

پوريا عباسى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حامد رحمانى

حامد رحمانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ديبا طاريمرادى

ديبا طاريمرادى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سرور محمدى

سرور محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سينا كوكبى

سينا كوكبى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سارا اولى زاده نوره

سارا اولى زاده نوره

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيما طهماسبى

شيما طهماسبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زكيه اسفنديارى

زكيه اسفنديارى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پريسا كريمى

پريسا كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ژينا ادهمى

ژينا ادهمى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يسرى رحيميان

يسرى رحيميان

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سوما خضرى

سوما خضرى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هانيتا ربيعى

هانيتا ربيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهلا بيگرضايى

مهلا بيگرضايى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سهند فرح پور

سهند فرح پور

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ثنا محمدزاده صادق

ثنا محمدزاده صادق

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پويا لطفى

پويا لطفى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
دياكو خورشيدى

دياكو خورشيدى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
متين مرادى

متين مرادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شرمين صادقى

شرمين صادقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد بگوند

محمد بگوند

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا كريمى

زهرا كريمى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الميرا فاتحى

الميرا فاتحى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدف عباس روح اللهى

صدف عباس روح اللهى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نيكو ساعد پناه

نيكو ساعد پناه

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا كيانى

زهرا كيانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا جمالى

زهرا جمالى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
شهريار بهارى

شهريار بهارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميد رنجبر

اميد رنجبر

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سينا صلواتى

سينا صلواتى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا مفاخرى

رضا مفاخرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سارا ساعد

سارا ساعد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مريم خادم

مريم خادم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهنام غفارى

بهنام غفارى

مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نگين مرادى

نگين مرادى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بشرى طوسيان

بشرى طوسيان

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرمين كاوه

آرمين كاوه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ژينو ويسى

ژينو ويسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
روژين ناصرى

روژين ناصرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ميلاد مولائى

ميلاد مولائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سارا بدره كرده

سارا بدره كرده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيما ساعدى گاودره

شيما ساعدى گاودره

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رويا قوامى

رويا قوامى

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صهيب مرادى

صهيب مرادى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرين ويسى

شيرين ويسى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرديس شاه نظريان

پرديس شاه نظريان

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پوريا بزازى

پوريا بزازى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اديب نصرتى

اديب نصرتى

علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
الهام ايوبى

الهام ايوبى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سامان صالحى

سامان صالحى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كاميار كمانگر

كاميار كمانگر

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيوا محمدزاده

شيوا محمدزاده

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سنور محمدى

سنور محمدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيده منا آقاميرزايى

سيده منا آقاميرزايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فريما وثوقى

فريما وثوقى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عليرضا خالدى

عليرضا خالدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيروان تيراندرى

سيروان تيراندرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمدپيام خسروى

محمدپيام خسروى

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدهژير قانعى

محمدهژير قانعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پريا فعله گرى

پريا فعله گرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اشكان زندى باغچه مريم

اشكان زندى باغچه مريم

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
شايان علايى

شايان علايى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
شراره منبرى

شراره منبرى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
تارا يوسف زمانى

تارا يوسف زمانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:44:19 PM
Menu