كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كنگاور

شهريار صبورى

شهريار صبورى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سعيده افشار هزارخانى

سعيده افشار هزارخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدباقر قارلقى

محمدباقر قارلقى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
محمد فلاح

محمد فلاح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مصطفى خزائى

مصطفى خزائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
پوريا چشمه نوشى

پوريا چشمه نوشى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مونا خالقى نژاد

مونا خالقى نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مصطفى سليمانى شادور

مصطفى سليمانى شادور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اميرحسين حيدرى

اميرحسين حيدرى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فرشته بشارت

فرشته بشارت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد نظرى

محمد نظرى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-استان هاي محروم

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پوريا خزائى

پوريا خزائى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهتاب كرمى

مهتاب كرمى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اميرحسين مصلحى

اميرحسين مصلحى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه دهنوى

فاطمه دهنوى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سحر خزائى

سحر خزائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سجاد قربانى

سجاد قربانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسعود افشار هزار خانى

مسعود افشار هزار خانى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرحسين احمدى مقدم

اميرحسين احمدى مقدم

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا نجفى زاده

رضا نجفى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كيانا مداحى

كيانا مداحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عاطفه گودينى

عاطفه گودينى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
عرفان كابلى

عرفان كابلى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امين رضوى زاده

امين رضوى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زينب اسكندرى

زينب اسكندرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حامد كاكاوند

حامد كاكاوند

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كيميا كيانى

كيميا كيانى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرفان سياح محبى

عرفان سياح محبى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مريم مومنى

مريم مومنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيدا باقرى ايل ذوله

شيدا باقرى ايل ذوله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى رحمتى تركاشوند

مهدى رحمتى تركاشوند

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مريم سليمانى زاهد

مريم سليمانى زاهد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالح كارخانه

صالح كارخانه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رويا خزائى

رويا خزائى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زينب نظرى

زينب نظرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهرى شورچه

مهرى شورچه

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امين رضائى

امين رضائى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد حاتمى

محمد حاتمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدرضا قوره جيلى

محمدرضا قوره جيلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جواد رخشان

جواد رخشان

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيد رستم آبادى

سعيد رستم آبادى

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رويا سرمستى

رويا سرمستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محدثه فروتن مومنى

محدثه فروتن مومنى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيد رضائى كرماجانى

سعيد رضائى كرماجانى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رامين اله دانه

رامين اله دانه

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا انصارى مقدم

عليرضا انصارى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه دهنوى

فاطمه دهنوى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم كارخانه

مريم كارخانه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يگانه كزازى

يگانه كزازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهسا احمدى

مهسا احمدى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على سلطان آبادى

على سلطان آبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهسا مرآتى

مهسا مرآتى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم بدرى

مريم بدرى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهدى خزائى

مهدى خزائى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضا جمالى فشى

رضا جمالى فشى

نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
6/9/2023 1:52:11 AM
Menu