كوناني

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كوناني

اكرم كونانى

اكرم كونانى

علوم ومعارف قران -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدى كونانى

مهدى كونانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن جمشيدى

حسن جمشيدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه نورعلى

فائزه نورعلى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهسا رستمى نسب

مهسا رستمى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شراره منصورى

شراره منصورى

علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/2/2023 5:38:30 PM
Menu