اليگودرز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اليگودرز

فائزه منقبتى

فائزه منقبتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

8سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
عارفه صادقى خوانسارى

عارفه صادقى خوانسارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
افسانه عسگرى

افسانه عسگرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهشيد  بهرامى نژاد

مهشيد بهرامى نژاد

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمد صراطى اليگودرزى

محمد صراطى اليگودرزى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
زينب عيسوند

زينب عيسوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ميعاد حبيبى

ميعاد حبيبى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-استان هاي محروم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پويان عسگرى

پويان عسگرى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عاطفه جمشيدى

عاطفه جمشيدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاطمه مداحى

فاطمه مداحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
الهام عسگرى

الهام عسگرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مسعود بهرامى

مسعود بهرامى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهره جانبزرگى

زهره جانبزرگى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آرمان زنگنه

آرمان زنگنه

اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمد سلطانى

محمد سلطانى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رضا سرلك

رضا سرلك

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على ميرزايى

على ميرزايى

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
على جديدى

على جديدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مجيد سلطانى

مجيد سلطانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هانيه مرادى

هانيه مرادى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيوا موسوى

شيوا موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد جواد سميعى

محمد جواد سميعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيما سرلك

سيما سرلك

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضا گودرزى

رضا گودرزى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه سعيدى

فاطمه سعيدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
غزال عبدالهى

غزال عبدالهى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليرضا طاهرى

عليرضا طاهرى

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ايمان سردارى مهر

ايمان سردارى مهر

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرفان صلواتى

عرفان صلواتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسين سرلك

حسين سرلك

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زينب ملكى

زينب ملكى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عاطفه سرلك

عاطفه سرلك

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
على محمودى

على محمودى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كوثر بابايى

كوثر بابايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يونس هوشيار

يونس هوشيار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شقايق صادقى

شقايق صادقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيوا دهقانى

شيوا دهقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهديه سرلك

مهديه سرلك

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ساغر شمس

ساغر شمس

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آتنا صادقيان

آتنا صادقيان

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رضا سرلك

رضا سرلك

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على اسدى زاده

على اسدى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محسن سرلك

محسن سرلك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعيده رضايى

سعيده رضايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افسانه عبدى

افسانه عبدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهتاب خانى

مهتاب خانى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عليرضا سرلك

عليرضا سرلك

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهام سرلك

الهام سرلك

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خشايار كريوند

خشايار كريوند

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريم خسروى

مريم خسروى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كيارش ناصرى

كيارش ناصرى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمود لكى

محمود لكى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سجاد عابدينى

سجاد عابدينى

مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-استان هاي محروم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه رمضانى

فاطمه رمضانى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابوالفضل قلى

ابوالفضل قلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صديقه جعفرى

صديقه جعفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى عبدلى

مهدى عبدلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوريا ذلقى

پوريا ذلقى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضوان يوسفى

رضوان يوسفى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رامين عباسى فرج زاده

رامين عباسى فرج زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فائزه اداوى

فائزه اداوى

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهتاب محمد سليمانى

مهتاب محمد سليمانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد سبزى وند

محمد سبزى وند

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمشيد بخشى نژاد

جمشيد بخشى نژاد

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا توكلى

سينا توكلى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پريسا حقى

پريسا حقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد مهرابى

محمد مهرابى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على نجف اليگودرزى

على نجف اليگودرزى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهيل ملكى

سهيل ملكى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا مبشرى

زهرا مبشرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد امين شيخى

محمد امين شيخى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سارا حفيظى

سارا حفيظى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هومان ميرزائى

هومان ميرزائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهاد محمودى

فرهاد محمودى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا اسكندرى

زهرا اسكندرى

زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حديث عبدى

حديث عبدى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه شزيفى

فاطمه شزيفى

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راضيه گودرزى

راضيه گودرزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيميا انالوئى

كيميا انالوئى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زينب شمس

زينب شمس

اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كامران مهرابى

كامران مهرابى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سمانه ملكى

سمانه ملكى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كيوان جمشيدوند

كيوان جمشيدوند

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابوالفضل ذلقى

ابوالفضل ذلقى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آرزو شهرى بافى

آرزو شهرى بافى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ستار ملكى

ستار ملكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميلاد توكلى

ميلاد توكلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ميترا مرادى

ميترا مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرشته سزلك

فرشته سزلك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محبوبه فروغى

محبوبه فروغى

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد مهدى سرلك

محمد مهدى سرلك

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مسعود بابائى فرد

مسعود بابائى فرد

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا شادمان صالحى

زهرا شادمان صالحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 10:31:14 PM
Menu