جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر جيرفت

امير عباس سالارى

امير عباس سالارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
فروغ صادقى اميرى

فروغ صادقى اميرى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
نيلوفر شاهرخى ساردو

نيلوفر شاهرخى ساردو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
سليمه آرمند

سليمه آرمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
عليرضا مقبلى مهنى

عليرضا مقبلى مهنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مجتبى  يعقوبى

مجتبى يعقوبى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

6سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
مرضيه السادات افشارى پور

مرضيه السادات افشارى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عاطفه زحمتكشان

عاطفه زحمتكشان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ابراهيم  حسن زاده

ابراهيم حسن زاده

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه جيرفت-روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
على تكاور

على تكاور

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

7سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
على اميرانى پور

على اميرانى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پرياالسادات حسينى عرب

پرياالسادات حسينى عرب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مهسا اسفنديارى مهنى

مهسا اسفنديارى مهنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
فاطمه گروئى ساردو

فاطمه گروئى ساردو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضا مهنى

رضا مهنى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صالح بى باك

صالح بى باك

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
محمدرضا نخعى

محمدرضا نخعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى پور رئيسى

فاطمه حسينى پور رئيسى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرشاد به نژاد

فرشاد به نژاد

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

7سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
زهرا رستمى پور دولت آباد

زهرا رستمى پور دولت آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمد سالارى

محمد سالارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه باقرى

فاطمه باقرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدمعين ميرمحمودى بهرآسمان

محمدمعين ميرمحمودى بهرآسمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كيان بركستان

كيان بركستان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دانيال اميرمحمودى زمين حسين

دانيال اميرمحمودى زمين حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سحر تركستان نسب

سحر تركستان نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نسيم جلالى آب برده

نسيم جلالى آب برده

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
محمدحسين مقبلى

محمدحسين مقبلى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ابوالفضل مشايخى

ابوالفضل مشايخى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زهرا ستائى مختارى

زهرا ستائى مختارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فريد كمالى نراب

فريد كمالى نراب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهرداد عارفى

مهرداد عارفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زهرا رئيسى سرگدار

زهرا رئيسى سرگدار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اميرحسين موحدى نيا

اميرحسين موحدى نيا

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فاطمه سالارى

فاطمه سالارى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدجواد سالارى خو

محمدجواد سالارى خو

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مهدى برخورى مهنى

مهدى برخورى مهنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آرش سلطانى نژاد

آرش سلطانى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا سليمانى ساردو

زهرا سليمانى ساردو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمد اميررضايى

محمد اميررضايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عاطفه مارزى

عاطفه مارزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عليرضا مسلمى نيا

عليرضا مسلمى نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
الياس فاريابى

الياس فاريابى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فاطمه سليمانى ساردو

فاطمه سليمانى ساردو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد رضا راميار

محمد رضا راميار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرضيه معتمد

مرضيه معتمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدامين برخورى مهنى

محمدامين برخورى مهنى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پويا سليمانى

پويا سليمانى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمد جواد برخورى مهنى

محمد جواد برخورى مهنى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمد مجاز

محمد مجاز

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ياسين افشارزاده

ياسين افشارزاده

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ناديا افشارمنش

ناديا افشارمنش

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
امين رضا رشيدى

امين رضا رشيدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فاطمه سالارى

فاطمه سالارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اسما حمزه اى نژاد

اسما حمزه اى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سيدحسام الدين حسينى

سيدحسام الدين حسينى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمدقائم گلپايگانى جلگه

محمدقائم گلپايگانى جلگه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فائزه محمدى

فائزه محمدى

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حافظ بلوچ بهرآسمانى

حافظ بلوچ بهرآسمانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ابوالفضل اسفنديارى مهنى

ابوالفضل اسفنديارى مهنى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضا سعيدى گراغانى

رضا سعيدى گراغانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرخ برزكار

فرخ برزكار

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سجاد صبورى

سجاد صبورى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عرفان ستايى مختارى

عرفان ستايى مختارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بشير شريفى

بشير شريفى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امين رضا محمودى

امين رضا محمودى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه رفيعى

فاطمه رفيعى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
انيسه مسلمى مهنى

انيسه مسلمى مهنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احسان ملائى نژاد

احسان ملائى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه بهزادپور

فاطمه بهزادپور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آرمان بلوچ اكبرى

آرمان بلوچ اكبرى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
على سنجرى نژاد

على سنجرى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه پولادخاى

فاطمه پولادخاى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نرگس قاسمى پور امجدى

نرگس قاسمى پور امجدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدصالح اميرى قنات سامان

محمدصالح اميرى قنات سامان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محبوبه سيدى

محبوبه سيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير ارسلان پلاشى

امير ارسلان پلاشى

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اميرمحمد مشايخى

اميرمحمد مشايخى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عاطفه شهدادنژاد

عاطفه شهدادنژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه ملازاده

فاطمه ملازاده

شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا سالارى نژاد

زهرا سالارى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهسا رستگارى نيا

مهسا رستگارى نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صابر اميرى دومارى

صابر اميرى دومارى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه جهانى

فاطمه جهانى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدصالح اخلاصى

محمدصالح اخلاصى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدى سنجرى نژاد

مهدى سنجرى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سوده رضوانى دره تنگ

سوده رضوانى دره تنگ

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على اكبر بصيرى

على اكبر بصيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدجواد زبردست

محمدجواد زبردست

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عرفان بحرينى

عرفان بحرينى

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه سلطانى نژاد

فاطمه سلطانى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سارا سالارى

سارا سالارى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدرضا زاهدى فر

محمدرضا زاهدى فر

شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
الهام فاريابى

الهام فاريابى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسما عباسى حطان

اسما عباسى حطان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعيد سالاركريمى

سعيد سالاركريمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاضل پروانه

فاضل پروانه

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسما سنجرى سراسياب

اسما سنجرى سراسياب

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اويس سعيدى گراغانى

اويس سعيدى گراغانى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سميرا خزائى فر

سميرا خزائى فر

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
مهشيد اميرمحمدى

مهشيد اميرمحمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مريم تاك نژاد

مريم تاك نژاد

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه نژادسالارى

فاطمه نژادسالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مريم قاسمى نژاد

مريم قاسمى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احسان ملائى

احسان ملائى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا نظرى چمك

زهرا نظرى چمك

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد حيدرى قرائى

محمد حيدرى قرائى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آذين بدوئى دلفارد

آذين بدوئى دلفارد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه السادات رضامند

فاطمه السادات رضامند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عليرضا بهره بر

عليرضا بهره بر

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدحسين خشاى

محمدحسين خشاى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميثم شبرنگى

ميثم شبرنگى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قاسم مقبلى دامنه

قاسم مقبلى دامنه

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سعيده درينى

سعيده درينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حميده رفيعى

حميده رفيعى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدرضا جعفرى محمدآباد

محمدرضا جعفرى محمدآباد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ساره نحوى

ساره نحوى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصوره افرا

منصوره افرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سامان رئيسى رودبارى

سامان رئيسى رودبارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهنام صباحى گراغان

بهنام صباحى گراغان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
متين افشارى پور

متين افشارى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى نيا

فاطمه محمدى نيا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدرضا جهانى

محمدرضا جهانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فائزه آبكار

فائزه آبكار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرزانه مقبلى

فرزانه مقبلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه سازور

فاطمه سازور

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدمهدى قرشى

سيدمهدى قرشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مجتبى حسين زاده

مجتبى حسين زاده

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدرضا قلندرنژاد

محمدرضا قلندرنژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبيبه سالارى

حبيبه سالارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين چمنى

حسين چمنى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد سليمانى

محمد سليمانى

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدسليم كامرانى مهنى

محمدسليم كامرانى مهنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدصالح برخورى مهنى

محمدصالح برخورى مهنى

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدسجاد بهادر

سيدسجاد بهادر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پوريا قاسمى نراب

پوريا قاسمى نراب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رقيه نخعى مديح

رقيه نخعى مديح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سوده افشارى پور

سوده افشارى پور

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سبحان سالارى نرگسان

سبحان سالارى نرگسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ثنا مهنى روش

ثنا مهنى روش

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسف مرادى كرد

يوسف مرادى كرد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على ناصرى گاوكان

على ناصرى گاوكان

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادى اميرمحمودى

هادى اميرمحمودى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اقبال سلطانى

اقبال سلطانى

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسن چمنى

حسن چمنى

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدحسين رودبارى

محمدحسين رودبارى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سجاد محمدى سليمانى

سجاد محمدى سليمانى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امير حسين گروئى

امير حسين گروئى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه سالارى

فاطمه سالارى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مينا محمدى سليمانى

مينا محمدى سليمانى

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدامين اميرى

محمدامين اميرى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه حاجى نمكى

فاطمه حاجى نمكى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حديثه برخورى مهنى

حديثه برخورى مهنى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدنعيم برخورى مهنى

محمدنعيم برخورى مهنى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مطهره حيدرى قرائى

مطهره حيدرى قرائى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسما بهزادنژاد

اسما بهزادنژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هانيه ابراهيمى عسكر

هانيه ابراهيمى عسكر

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على توكلى

على توكلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى پور

فاطمه محمدى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرحسين نخعى

اميرحسين نخعى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مينا زحمت كش

مينا زحمت كش

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حميدرضا سالارى هنزا

حميدرضا سالارى هنزا

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
متينه عزيزپور

متينه عزيزپور

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدجواد حسين زاده گرمى

محمدجواد حسين زاده گرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال الدين چليله

جمال الدين چليله

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيما بزمه

شيما بزمه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوان بحرآسمانى

رضوان بحرآسمانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه ستايى مختارى

فاطمه ستايى مختارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدصالح شهابى مسكونى

محمدصالح شهابى مسكونى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا صادقى زاده

زهرا صادقى زاده

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه سنجرى بنستانى

فاطمه سنجرى بنستانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه مطهرى نژاد

فاطمه مطهرى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه امانى زارين

فائزه امانى زارين

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدرضا شهدادنژاد

محمدرضا شهدادنژاد

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدرضا مونس زاده

محمدرضا مونس زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه صفوى

فائزه صفوى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاطفه مشايخى

عاطفه مشايخى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاليه محمودى نژاد

عاليه محمودى نژاد

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهره سليمانى ساردو

زهره سليمانى ساردو

شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حديث رفيعى سربيژن

حديث رفيعى سربيژن

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه سالارى ده شيخ

فاطمه سالارى ده شيخ

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهناز كريمى افشار

بهناز كريمى افشار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياسمن سهرنى

ياسمن سهرنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه اميرى دومارى

فاطمه اميرى دومارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حوريا كمالى

حوريا كمالى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مباركه نظرى

مباركه نظرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهره شاهرخى ساردو

زهره شاهرخى ساردو

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدامين اميرى

محمدامين اميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه سيدى مرغكى

فاطمه سيدى مرغكى

رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على عربى بم

على عربى بم

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه سيفى طرج

معصومه سيفى طرج

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على ماركى مهنى

على ماركى مهنى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجتبى جمهورى

مجتبى جمهورى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدامين شمس الدينى

محمدامين شمس الدينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدرضا سالارى

محمدرضا سالارى

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدمهدى كهورى

محمدمهدى كهورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه افتخارى كنزركى

فاطمه افتخارى كنزركى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين روزپيكر

اميرحسين روزپيكر

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معظمه قربانى

معظمه قربانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايوب سنجرى

ايوب سنجرى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آناهيتا فرخى

آناهيتا فرخى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدصالح صالحى

محمدصالح صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجيد لرى جعفرآباد

مجيد لرى جعفرآباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدجواد افشارى پور

محمدجواد افشارى پور

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدصالح اميرى دومارى

محمدصالح اميرى دومارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه سليمانى خاردان

فاطمه سليمانى خاردان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرصاد افشارمنش

مرصاد افشارمنش

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدنعيم بختيارى اسفندقه

محمدنعيم بختيارى اسفندقه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امين رضا قلعه عسكرى

امين رضا قلعه عسكرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مجيد حاجبى

مجيد حاجبى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه باژن

فاطمه باژن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه نورى

فاطمه نورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه دلجوكوهستانى

فاطمه دلجوكوهستانى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پويا سنجرى

پويا سنجرى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هديه جوشايى

هديه جوشايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدحسن بنى ابراهيمى

محمدحسن بنى ابراهيمى

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مصطفى اسكندرى دامنه

مصطفى اسكندرى دامنه

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيد محمدرضايى نژند

سعيد محمدرضايى نژند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميلاد پاى برجاى

ميلاد پاى برجاى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهاره مشايخى

بهاره مشايخى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشكان روزخش

اشكان روزخش

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آيدا شريفى

آيدا شريفى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيلوفر سهرابى

نيلوفر سهرابى

حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لاله محمدى بيدشكى

لاله محمدى بيدشكى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كلثوم صادقى مرين

كلثوم صادقى مرين

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيلوفر شفيع پور

نيلوفر شفيع پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساجده شفيعى نژاد

ساجده شفيعى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سبحان روزنهان

سبحان روزنهان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرضا كريمى نمچ

محمدرضا كريمى نمچ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فائزه پارسا

فائزه پارسا

زبان وادبيات فارسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معظمه اميريان

معظمه اميريان

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا شاهرخى ساردو

زهرا شاهرخى ساردو

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ريحانه سيفعلى پور

ريحانه سيفعلى پور

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهتاب سميعى زاده

مهتاب سميعى زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لاله اقتدارنژاد

لاله اقتدارنژاد

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نيلوفر درينى

نيلوفر درينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا رشيدى محمد آباد

سارا رشيدى محمد آباد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهسا كاميابى ساردوئى

مهسا كاميابى ساردوئى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه افشارمنش

عاطفه افشارمنش

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سحر شجاع الدينى مهنى

سحر شجاع الدينى مهنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على بدخشان

على بدخشان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرجان كمالى نراب

مرجان كمالى نراب

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عابد افتخارى كنزركى

عابد افتخارى كنزركى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سينا ميرزائى

سينا ميرزائى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرحسين برور

اميرحسين برور

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميلاد افشارى پور

ميلاد افشارى پور

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدصالح شريفى پور

محمدصالح شريفى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منصوره محسنى

منصوره محسنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه بهادر

فائزه بهادر

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضا محمودى نژاد

رضا محمودى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه ستائى مختارى

فاطمه ستائى مختارى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اطهره اميرى بهرامى

اطهره اميرى بهرامى

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
معصومه بالنگى

معصومه بالنگى

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدجواد اميرى

محمدجواد اميرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فائزه رئيسى

فائزه رئيسى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا كمالى

زهرا كمالى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدامين لورگى پور

محمدامين لورگى پور

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيدمحمدزمان حسينى پراندر

سيدمحمدزمان حسينى پراندر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا توان

زهرا توان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه كمالى

فاطمه كمالى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ابوالفضل پيرنيا

ابوالفضل پيرنيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عبدالغفور شهولى

عبدالغفور شهولى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مرتضى اسفنديارى مهنى

مرتضى اسفنديارى مهنى

علوم قران وحديث -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
يوسف محمدى انائى

يوسف محمدى انائى

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرمحمد محمدى بيدشكى

اميرمحمد محمدى بيدشكى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مسعود كريمى

مسعود كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدحسين گيلانى

محمدحسين گيلانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مريم احمديوسفى

مريم احمديوسفى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 1:18:51 AM
Menu