وردآورد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر وردآورد

منصوره آشكارى

منصوره آشكارى

اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه بيك

فاطمه بيك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه اسداللهى

فاطمه اسداللهى

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آتوسا محمد نژاد

آتوسا محمد نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجمه دلفانى

نجمه دلفانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهه فرقانى

الهه فرقانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه شاددل بصير

فاطمه شاددل بصير

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا سلطانى

زهرا سلطانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عاطفه محمدى حسينه

عاطفه محمدى حسينه

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:54:31 PM
Menu