صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر صومعه سرا

پركارى نازيلا

پركارى نازيلا

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
صفرى زينب

صفرى زينب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شفيعى سيده الهه

شفيعى سيده الهه

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
شمشيرى ياسمن

شمشيرى ياسمن

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
اسكندرزاده

اسكندرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عذرجو

عذرجو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رشيدى سيد نويد

رشيدى سيد نويد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فطرتى

فطرتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
قبادى بريران شاهين

قبادى بريران شاهين

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
حقيقى روزبه

حقيقى روزبه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
اورنگ مهدى

اورنگ مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فلاح خرد

فلاح خرد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جمالى سمانه

جمالى سمانه

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جوان حق پرست مهديه

جوان حق پرست مهديه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

هنر
اصلاحى معصومه

اصلاحى معصومه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زيده سرائى مينو

زيده سرائى مينو

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
محمدى ميثم

محمدى ميثم

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي استان گيلان

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
زارع پاك

زارع پاك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل واحدرشت

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حسن زاده مطهره

حسن زاده مطهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پوراكبر سجاد

پوراكبر سجاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دوستار اميرمحمد

دوستار اميرمحمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى پور

احمدى پور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
برگ بيدى

برگ بيدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جوان رسول

جوان رسول

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
مومنى

مومنى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تفرجى فرهنگ

تفرجى فرهنگ

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على پور على اكبر

على پور على اكبر

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كاوكار مهران

كاوكار مهران

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ربانى فر

ربانى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على پور سجاد

على پور سجاد

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل گيلان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عزيز صفت

عزيز صفت

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ساكت مقدم سپهر

ساكت مقدم سپهر

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
باقريخواه

باقريخواه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحمتى فاطمه

رحمتى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حقى

حقى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غلامى پور الهام

غلامى پور الهام

روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجفى شيما

نجفى شيما

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كشوردوست

كشوردوست

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باقرى مصطفى

باقرى مصطفى

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم-بومي گيلان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نجفى هانيه

نجفى هانيه

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بابائى ابراهيم

بابائى ابراهيم

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شبابى

شبابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پوررمضانعلى

پوررمضانعلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جوادى معافى محمد صادق

جوادى معافى محمد صادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نيكدل كلاشمى مازيار

نيكدل كلاشمى مازيار

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سيدزاده پيرسرايى سيده فاطمه

سيدزاده پيرسرايى سيده فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حبيبى دليوند حديثه

حبيبى دليوند حديثه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نعمتى اسطلخى متين

نعمتى اسطلخى متين

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مباركى فلاح آبادى عباس

مباركى فلاح آبادى عباس

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ارزبكى عليرضا

ارزبكى عليرضا

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منفرد مياندهى محمد حسين

منفرد مياندهى محمد حسين

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روان بخش سنگجوئى

روان بخش سنگجوئى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نطاق بافكر صيقلانى فاطمه

نطاق بافكر صيقلانى فاطمه

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نيك صفت اباترى مهديه

نيك صفت اباترى مهديه

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صمدى طاهرگورابى صدرا

صمدى طاهرگورابى صدرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن زاده لادمخى

حسن زاده لادمخى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اخوانى

اخوانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قليزاده بريرانى فاطمه

قليزاده بريرانى فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل فردوس

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصراله زاده

نصراله زاده

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غريب گسكرئى

غريب گسكرئى

اماروكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
براتى هنده خاله

براتى هنده خاله

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبرى مركيه

اكبرى مركيه

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيرين زاد نوكاشتى سهيل

شيرين زاد نوكاشتى سهيل

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جنگلى گوراب زرميخى

جنگلى گوراب زرميخى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاخص گوراب زرمخى

شاخص گوراب زرمخى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامى لادمخ

غلامى لادمخ

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطفى مركيه

لطفى مركيه

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى مردخه

صالحى مردخه

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاضلى هفتخوانى فاطمه

فاضلى هفتخوانى فاطمه

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايمان طلب پشتيرى

ايمان طلب پشتيرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دل آرا ازگمى

دل آرا ازگمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حاجى محمودلو

حاجى محمودلو

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضاخواه كهنه سرى سحر

رضاخواه كهنه سرى سحر

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نعمت زاد

نعمت زاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرزاده پيرسرائى

باقرزاده پيرسرائى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خودبين سندى

خودبين سندى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رهبرى لادمخى

رهبرى لادمخى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى ميان گسكرى حديثه

كاظمى ميان گسكرى حديثه

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
على زاده حسين

على زاده حسين

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/10/2023 6:52:58 AM
Menu