داران

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر داران

نورى صادق

نورى صادق

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
انصارى حميد

انصارى حميد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
وحدتى محسن

وحدتى محسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امامى گشنيز جانى

امامى گشنيز جانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمود پور حكيمه

محمود پور حكيمه

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميرزائى عليرضا

ميرزائى عليرضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ميرزايى رضا

ميرزايى رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدالهى زهرا

عبدالهى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سفرى مهديه

سفرى مهديه

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سواد كوهى فاطمه

سواد كوهى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جهانگيرى عقيله

جهانگيرى عقيله

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد صالحى

محمد صالحى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى امير حسين

محمدى امير حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ضيائى على

ضيائى على

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سرمدى محمد رضا

سرمدى محمد رضا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عاليوندى

عاليوندى

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 20 آزمون

زبان
عباسى مريم

عباسى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى گنجه مهسا

مرادى گنجه مهسا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقرى دره بيدى

باقرى دره بيدى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى گيتى

صادقى گيتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدوى دمنه حسام

مهدوى دمنه حسام

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افشارى زكيه

افشارى زكيه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شبانيان رسول

شبانيان رسول

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هدايتى

هدايتى

اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صابرى مهدى

صابرى مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صابرى دمنه

صابرى دمنه

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضائى پور

رضائى پور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
راجى فريدنى

راجى فريدنى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرهمند

فرهمند

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صابرى على

صابرى على

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهديخانى هاجر

مهديخانى هاجر

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صابرى محمد

صابرى محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فرجى

فرجى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 6:22:08 PM
Menu