دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر دشت آزادگان

طرفى حيدر

طرفى حيدر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
پور موسوى

پور موسوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرمضى اصل

مرمضى اصل

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عبيات عليرضا

عبيات عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خضيرى اصل

خضيرى اصل

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كنانى

كنانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مرمضى اصل

مرمضى اصل

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيلاوى

سيلاوى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيلاوى طاهره

سيلاوى طاهره

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
غراوى خالد

غراوى خالد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
فخيمى

فخيمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غوابش ابراهيم

غوابش ابراهيم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صاكى

صاكى

علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /-نيمه حضوري

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كوتى

كوتى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شموسى احمد

شموسى احمد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
جرفى

جرفى

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گريباوى

گريباوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوى سيدهادى

موسوى سيدهادى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
طاهر زاده

طاهر زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-محل تشكيل كلاسها دانشكده سلامت ايمني و محيط زيست

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
العارضى

العارضى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى پور هاشم

محمدى پور هاشم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شريفى

شريفى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بوعذار

بوعذار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قوابش

قوابش

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بوعذار

بوعذار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جرفى

جرفى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبيات

عبيات

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى خديجه

شريفى خديجه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غرباوى

غرباوى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلالى

جلالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى سعيدى

عباسى سعيدى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بوعذار

بوعذار

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

علوم قران وحديث -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ساكى

ساكى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حديدزاده

حديدزاده

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حمودى

حمودى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوارى محمد

سوارى محمد

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي استان خوزستان

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نيسى امل

نيسى امل

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جرفى

جرفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حردانى

حردانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسلامپور

اسلامپور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسانى زاده

حسانى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيدى ياسمين

سعيدى ياسمين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صاكى

صاكى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى مزرعى

محمدى مزرعى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيلاوى محمد

سيلاوى محمد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
هانيان پور

هانيان پور

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بوعذار

بوعذار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 4:54:47 AM
Menu