بالاده كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بالاده كازرون

قره بيگى مهسا

قره بيگى مهسا

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى گرجائى

حسينى گرجائى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بوستانى

بوستانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى گرجايى

رضايى گرجايى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قرمزى نژاد

قرمزى نژاد

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/3/2023 5:32:31 PM
Menu