داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر داراب

عسكر پور مسلم

عسكر پور مسلم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوروزى محمد رضا

نوروزى محمد رضا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عندليبى فاطمه

عندليبى فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسن پور مهدى

حسن پور مهدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
دولتخواهى

دولتخواهى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملك زاده سارينا

ملك زاده سارينا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قربانى ناهيد

قربانى ناهيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غلامپور

غلامپور

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهرى پور محمد

مهرى پور محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى زاده

رضائى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افسرده

افسرده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محقق اميد

محقق اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كارى

كارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زنگيلى زهرا

زنگيلى زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محبى بابك

محبى بابك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خرم على

خرم على

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بيگى عباس

بيگى عباس

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صحراگرد سولماز

صحراگرد سولماز

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاطرى

شاطرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرجويان امير حسين

مهرجويان امير حسين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجى ابراهيمى

حاجى ابراهيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آبرون ابوالفضل

آبرون ابوالفضل

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تاجورپور

تاجورپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
وحيدى نژاد فاطمه

وحيدى نژاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
يكه

يكه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كشاورز عليرضا

كشاورز عليرضا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
معصومى

معصومى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل استهبان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحيمى زهره

رحيمى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكور امين

شكور امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عابدى عطيه

عابدى عطيه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورحسن پويان

پورحسن پويان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تندرو نويد

تندرو نويد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خيرى اميراحمد

خيرى اميراحمد

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
زارعى

زارعى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي نداي دانش -بندرعباس-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضايى امير حسين

رضايى امير حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورخانى

پورخانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى ميلاد

جعفرى ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
داودى امين

داودى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روئين تن زينب

روئين تن زينب

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درويش پور الهام

درويش پور الهام

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حقيقت

حقيقت

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساجدى

ساجدى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نسابه اصل

نسابه اصل

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رنجبر على

رنجبر على

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يزدانپورى نازنين

يزدانپورى نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پروين اميرحسين

پروين اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حدادى محمدحسين

حدادى محمدحسين

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرى على اكبر

اكبرى على اكبر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك منش زهرا

نيك منش زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى احسان

فتحى احسان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريدونى

فريدونى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنى فاطمه

حسنى فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خيرى عليرضا

خيرى عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلابى امير

گلابى امير

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
انصارى وحيد

انصارى وحيد

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلامى زهرا

غلامى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلشن

گلشن

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جاويد فائزه

جاويد فائزه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عابدپور مهرى

عابدپور مهرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خواجه محمد

خواجه محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
استواره فاطمه

استواره فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روانگرد فاطمه

روانگرد فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هندى

هندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برهانى

برهانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خوشبو

خوشبو

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على خواه

على خواه

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پوررضائيان

پوررضائيان

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خادمى اميررضا

خادمى اميررضا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى نيا فاطمه

محمدى نيا فاطمه

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بشارتى محسن

بشارتى محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدادوست

خدادوست

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصيرى محمدعلى

نصيرى محمدعلى

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كارگشا فاطمه

كارگشا فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نصرى

نصرى

باستانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه-محل تحصيل شوش

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرطوطى

فرطوطى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل گراش استان فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عاشورى

عاشورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمى فرد

سليمى فرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بصيرى

بصيرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ولى خانى

ولى خانى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پارسايى

پارسايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خرمى

خرمى

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروى بهارلو

خسروى بهارلو

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-شبانه-محل تحصيل ميناب

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تندرو

تندرو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ارشدى

ارشدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دهو

دهو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حدادى ياسر

حدادى ياسر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدى مجتبى

محمدى مجتبى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرجانى جابر

مرجانى جابر

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اديب

اديب

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ساويز

ساويز

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تمدن فاطمه

تمدن فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل داراب

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تن آزاد

تن آزاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قائدى

قائدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خلقت

خلقت

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسلامى نسب على

اسلامى نسب على

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاهرخى زهرا

شاهرخى زهرا

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صبور

صبور

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سعيدى زاده

سعيدى زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدى مژگان

محمدى مژگان

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرج پور فاطمه

فرج پور فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
براهيمى

براهيمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كشتكار

كشتكار

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كريمى حقيقى

كريمى حقيقى

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدوى پور

مهدوى پور

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرشادى فاطمه

فرشادى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ذواليد

ذواليد

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ديانت

ديانت

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دانشور

دانشور

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جابرى

جابرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:45:35 PM
Menu