اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر اميركلا

ولى الهى بيشه زهرا

ولى الهى بيشه زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شاه قلى

شاه قلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جعفريان ديوكلائى بنت الهدى

جعفريان ديوكلائى بنت الهدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شريفيان اميرى كيميا

شريفيان اميرى كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اكبرى ثاقب زهره

اكبرى ثاقب زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برزگرى مرزونى فاطمه

برزگرى مرزونى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عبدى اميرى مريم

عبدى اميرى مريم

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ميرآقاجان تباراميرى سيده غزل

ميرآقاجان تباراميرى سيده غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعيل نتاج فاطمه

اسماعيل نتاج فاطمه

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ذبيحيان اميرى

ذبيحيان اميرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بيات محمد

بيات محمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده اميركلائى سيد مرتضى

آقاجان زاده اميركلائى سيد مرتضى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نورى پور اميرى

نورى پور اميرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نيكخو اميرى

نيكخو اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقاجان زاده امير كلائى سيد محمد

آقاجان زاده امير كلائى سيد محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حاجى باقرى فائزه

حاجى باقرى فائزه

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فلاح پور مژده

فلاح پور مژده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خوشخو اميرى

خوشخو اميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهدى پور بارفروشى على

مهدى پور بارفروشى على

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ربيع پور حمزه كلائى

ربيع پور حمزه كلائى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى فر

محمدى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رخشنده جو دل آرا

رخشنده جو دل آرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميريان اميرى

اميريان اميرى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بارفروشى پگاه

بارفروشى پگاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابازاده خوشرودى نيكى

بابازاده خوشرودى نيكى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مجازى اميرى

مجازى اميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
طالب پور اميرى سيده سارا

طالب پور اميرى سيده سارا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على زاده دوغى كلا

على زاده دوغى كلا

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خبيرى ديوكلائى سيد عليرضا

خبيرى ديوكلائى سيد عليرضا

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زمانيان مرزونى احسان

زمانيان مرزونى احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسلاميان اميرى

اسلاميان اميرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طالبيان

طالبيان

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدويان ديوكلائى

مهدويان ديوكلائى

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبادى اميرى فاطمه

عبادى اميرى فاطمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طالبيان درزى صديقه

طالبيان درزى صديقه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملاآقائى كلائى

ملاآقائى كلائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن تبار درزى

حسن تبار درزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خانلرتبار درزى

خانلرتبار درزى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زمانيان مرزونى

زمانيان مرزونى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مصطفى تبار

مصطفى تبار

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه-محل تحصيل علي آبادكتول

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضازاده مرزونى

رضازاده مرزونى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسم نژاد مقرى

قاسم نژاد مقرى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستمى امير حسين

رستمى امير حسين

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
انوارى نگار

انوارى نگار

فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابو كاظمى اميرى

ابو كاظمى اميرى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
انصاريان اميرى

انصاريان اميرى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آقاجان پور

آقاجان پور

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبداله پور

عبداله پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهرمى كوروش

جهرمى كوروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آقا جانى امير

آقا جانى امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داودى فاطمه

داودى فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدنتاج آهنگرى

احمدنتاج آهنگرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گل پور مهرآسا

گل پور مهرآسا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضوانى ديو كلائى

رضوانى ديو كلائى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى اسماعيل

اميرى اسماعيل

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابايى نسب اميرى

بابايى نسب اميرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مسكرى

مسكرى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباس نيا

عباس نيا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفرى اميرى فاطمه

صفرى اميرى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلام پور شهابدينى

غلام پور شهابدينى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزاقيان ديوكلائى

رزاقيان ديوكلائى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بدرود

بدرود

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اصغر تبار ديو كلائى

اصغر تبار ديو كلائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اشرفى اميرى فاطمه

اشرفى اميرى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پورمحمد

پورمحمد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قريشى اميرى

قريشى اميرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسميان اميرى

قاسميان اميرى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفرى اميركلائى

صفرى اميركلائى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على كيا اميرى

على كيا اميرى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهرآور فيروزآباد

مهرآور فيروزآباد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صاحبيان

صاحبيان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
آرى طبرستانى

آرى طبرستانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سليمانى محمد رضا

سليمانى محمد رضا

علوم سياسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
باباجانزاده دون

باباجانزاده دون

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 10:37:48 PM
Menu