سلمان شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سلمان شهر

سليم پور زهرا

سليم پور زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زاهدى توسروندانى شايان

زاهدى توسروندانى شايان

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
پرهيزكارشهرستانى

پرهيزكارشهرستانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پرهيزكارشهرستانى كيان

پرهيزكارشهرستانى كيان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شاكرى بازارمحله

شاكرى بازارمحله

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صديق

صديق

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعادتى سقاواز

سعادتى سقاواز

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سرچاهى

سرچاهى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلفان آذرى

دلفان آذرى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاتمى پور

حاتمى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عليائى مقدم

عليائى مقدم

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 12:01:19 PM
Menu