نور

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر نور

راعى بهزاد

راعى بهزاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
تاتار پريسا

تاتار پريسا

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
فقيه مائده

فقيه مائده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
كوچكى پور صديقه

كوچكى پور صديقه

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى فائزه

حسينى فائزه

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسينى سيده معصومه

حسينى سيده معصومه

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
صديقى

صديقى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
موسوى سيدرحمت الله

موسوى سيدرحمت الله

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسينى سيده مريم

حسينى سيده مريم

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صادقى شقايق

صادقى شقايق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خزائى پيمان

خزائى پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پيش سرائى زهرا

پيش سرائى زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حقدوست كورش

حقدوست كورش

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر)

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كريم پور غزاله

كريم پور غزاله

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اميرى لرگانى سعيد

اميرى لرگانى سعيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خواجه صالحانى حسين

خواجه صالحانى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل مينودشت

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هدايتى زاده

هدايتى زاده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صادقى شايسته

صادقى شايسته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معراجى عليرضا

معراجى عليرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم-بومي مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
باقريان

باقريان

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اعتباريان مجيد

اعتباريان مجيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عالى على

عالى على

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اقبالى ربابه

اقبالى ربابه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خاكپور

خاكپور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اقبالى مهديه

اقبالى مهديه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سيف راضيه

سيف راضيه

حقوق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ولى پور زهرا

ولى پور زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شعبان زاده شعبانعلى

شعبان زاده شعبانعلى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرجيان

فرجيان

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوزه گركالجى

كوزه گركالجى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالار

سالار

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چورانى

چورانى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كنعانى مائده

كنعانى مائده

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رئيس پور محسن

رئيس پور محسن

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كثيرى

كثيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى ثابت

كاظمى ثابت

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اقبالى فاطمه زهرا

اقبالى فاطمه زهرا

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيازيان

نيازيان

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نام آور

نام آور

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عارفى فرشته

عارفى فرشته

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
قربانى محمدرضا

قربانى محمدرضا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عموئى مهديه

عموئى مهديه

صنايع دستي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
فرحيان

فرحيان

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:32:39 AM
Menu