شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شيروان

سعادت طلب  فاطمه

سعادت طلب فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
محمد ى رسول

محمد ى رسول

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
بلوچيان ابوالفضل

بلوچيان ابوالفضل

علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
شكفته رضا

شكفته رضا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
عمرانى رضا

عمرانى رضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
خوش اندام حميد

خوش اندام حميد

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

زبان
خان محمدزاده

خان محمدزاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زعفرانلويى احد

زعفرانلويى احد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
كاظمى سيد فهيمه

كاظمى سيد فهيمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نوروزى سارا

نوروزى سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آذرپور ياسمن

آذرپور ياسمن

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده مقدم آناهيتا

ابراهيم زاده مقدم آناهيتا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
برزد پويا

برزد پويا

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
دشتى مطلق سفندك فرشته

دشتى مطلق سفندك فرشته

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
غلامى بزآباد فاطمه

غلامى بزآباد فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زارع على

زارع على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پرهيزكار آرزو

پرهيزكار آرزو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
برات زاده على

برات زاده على

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
پسنديده هنامه

پسنديده هنامه

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كريمى سجاد

كريمى سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
صالحى مهلا

صالحى مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رحيميان امين

رحيميان امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نصرى زاده سحر

نصرى زاده سحر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شجاع على

شجاع على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كريم زاده فاطمه

كريم زاده فاطمه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
سيف اله زاده امين

سيف اله زاده امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسنى قلعه حسن مهرنوش

حسنى قلعه حسن مهرنوش

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مقدس قريه حسن

مقدس قريه حسن

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
جاودان بهنام

جاودان بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صفاپور مقدم

صفاپور مقدم

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حيدرى رضا

حيدرى رضا

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خوشرويى محدثه

خوشرويى محدثه

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حيدرزاده مريم

حيدرزاده مريم

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
برزگر بهناز

برزگر بهناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حيدرزاده رحيمه

حيدرزاده رحيمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفائى كاظم

صفائى كاظم

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پورفتاح رضا

پورفتاح رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دبيرى

دبيرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
راروح فائزه

راروح فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برات زاده فاطمه

برات زاده فاطمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قمرى حسين آباد ياسمن

قمرى حسين آباد ياسمن

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسينى سيدرضا

حسينى سيدرضا

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جمشيدى گليان

جمشيدى گليان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ساده تبريان اميد

ساده تبريان اميد

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
رازقى صاحبه

رازقى صاحبه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
برزگر دوين على

برزگر دوين على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
لشكرى على

لشكرى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سليمى ابوالفضل

سليمى ابوالفضل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شعبانى رضا

شعبانى رضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده مقدم ارمين

ابراهيم زاده مقدم ارمين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
داب طيبه

داب طيبه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمديان نامانلو

محمديان نامانلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ساده تبريان

ساده تبريان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كاظميان

كاظميان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صانعى فر زهرا

صانعى فر زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شعبانى مرغزار طاهره

شعبانى مرغزار طاهره

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نيرومند

نيرومند

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
دانايى

دانايى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرهادى مهران

فرهادى مهران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى لاله

عباسى لاله

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اكبرى رضا

اكبرى رضا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مينا مريم

مينا مريم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مروجى

مروجى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ككوزاده زهرا

ككوزاده زهرا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
تقوى على

تقوى على

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رضاپور سحر

رضاپور سحر

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
دل روشن

دل روشن

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كيوان

كيوان

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
يزدانى مريم

يزدانى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محققى پيرشهيد امير

محققى پيرشهيد امير

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مختارى موتمنى شيروان امير

مختارى موتمنى شيروان امير

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فروغى فهيمه

فروغى فهيمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
سوزنى سروش

سوزنى سروش

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نمازى

نمازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسميان زوارم

قاسميان زوارم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسن زاده كيميا

حسن زاده كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى مهرانه

جعفرى مهرانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
داوودپور سعيد

داوودپور سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تيموريان

تيموريان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آرام

آرام

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يونسى سجاد

يونسى سجاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
داودپور ايمان

داودپور ايمان

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شجاع افسانه

شجاع افسانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رفيعى بيگان امين

رفيعى بيگان امين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحيمى محمد

رحيمى محمد

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ولى زاده زهرا

ولى زاده زهرا

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
برزويى ميلانلو صفا وحيد

برزويى ميلانلو صفا وحيد

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فكرى

فكرى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مومن فرهاد

مومن فرهاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى سيدحسن

حسينى سيدحسن

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكيبا آذر

شكيبا آذر

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نادرى باجگيران پريسا

نادرى باجگيران پريسا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
چالاكيان محمد

چالاكيان محمد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسايش مقدم

اسايش مقدم

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
جعفرى حسين

جعفرى حسين

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روستا

روستا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محتشمى عليرضا

محتشمى عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولى زاده قلعه بيگ فائزه

ولى زاده قلعه بيگ فائزه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ايزانلو رضا

ايزانلو رضا

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابوالحسن زاده زوارم حسين

ابوالحسن زاده زوارم حسين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريمى يارم گنبد

كريمى يارم گنبد

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دواتگر

دواتگر

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اصغرزاده

اصغرزاده

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحيمى دوين مبينا

رحيمى دوين مبينا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حسنى مهشيد

حسنى مهشيد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پورجابرى

پورجابرى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهمنيار

بهمنيار

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شارعى پريسا

شارعى پريسا

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قدسى پرديس

قدسى پرديس

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابوالحسن زاده زوارم مسعود

ابوالحسن زاده زوارم مسعود

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برات زاده يونس

برات زاده يونس

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سياوشى

سياوشى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبرنژاد

اكبرنژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ده بك

ده بك

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليرضايى

عليرضايى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهرام نيا عارف

بهرام نيا عارف

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عدل ور مونا

عدل ور مونا

مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى مصطفى

حيدرى مصطفى

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرمى محمد

كرمى محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زراعتكار

زراعتكار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سياح حبيب

سياح حبيب

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تقويان آنيتا

تقويان آنيتا

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ستارات

ستارات

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نادرى بوانلو محمد

نادرى بوانلو محمد

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
جانعلى زاده

جانعلى زاده

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملوانلو صحرائى

ملوانلو صحرائى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حيدرپور

حيدرپور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نظرزاده

نظرزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نقى زاده

نقى زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هادى انسيه

هادى انسيه

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ظفرنژاد مرضيه

ظفرنژاد مرضيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رنج طلب

رنج طلب

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برازنده

برازنده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
عاشورزاده شيروان

عاشورزاده شيروان

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهرامى مهدى

بهرامى مهدى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
واعظ ليلا

واعظ ليلا

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيردل

شيردل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كريم زاده سارا

كريم زاده سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده مقدم مهناز

اسماعيل زاده مقدم مهناز

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بيابانى عارفه

بيابانى عارفه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رجب زاده حصار

رجب زاده حصار

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عوض زاده

عوض زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حقدادى

حقدادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شاركى الهام

شاركى الهام

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعادت زهرا

سعادت زهرا

علوم اجتماعي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طاهرى طلعت

طاهرى طلعت

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خوش خبر اميرانلو

خوش خبر اميرانلو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اطهرى

اطهرى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خداخواه

خداخواه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرهادى كيوانلو

فرهادى كيوانلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين زاده ثانى بوانلو

حسين زاده ثانى بوانلو

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قناد

قناد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آزاد مرضيه

آزاد مرضيه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بهرام زاده زهرا

بهرام زاده زهرا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رمضانيان حامد

رمضانيان حامد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسلامى حسين

اسلامى حسين

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صفدرى سه گنبد

صفدرى سه گنبد

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى زارع

جعفرى زارع

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسى زاده

موسى زاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خاكشور شيروان

خاكشور شيروان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزائى عاطفه

ميرزائى عاطفه

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زمانى پريسا

زمانى پريسا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علائى

علائى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى ناهيد

قاسمى ناهيد

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
توكلى محمد

توكلى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خاقانى سكه

خاقانى سكه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محتشمى

محتشمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زعفرانلويى

زعفرانلويى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرزانه

فرزانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امرنژاد

امرنژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افروزى

افروزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رشيدى توپكانلو

رشيدى توپكانلو

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسدى باغان عطيه

اسدى باغان عطيه

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قربانى مليحه

قربانى مليحه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
راه انجام ستاره

راه انجام ستاره

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ذبيحى مهشيدالسادات

ذبيحى مهشيدالسادات

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى راد

بهرامى راد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاجى زاده على اصغر

حاجى زاده على اصغر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جلالى زيدانلو سيدمحمد

جلالى زيدانلو سيدمحمد

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوهى على

كوهى على

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خرمى رضا

خرمى رضا

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى زاده احمد

حاجى زاده احمد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
داستانى فاروجى

داستانى فاروجى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مدير برزل آباد

مدير برزل آباد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همتى چوكانلو

همتى چوكانلو

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجم آبادى

نجم آبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يحيى زاده

يحيى زاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رادمنش

رادمنش

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محتشمى

محتشمى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضان زاده زيارت

رمضان زاده زيارت

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى اسطرخى

رجبى اسطرخى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زيبايى نيما

زيبايى نيما

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضوانى سيده راضيه

رضوانى سيده راضيه

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قادرى نسب شادى

قادرى نسب شادى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محبتى فاروجى

محبتى فاروجى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وطن دوست تبريان

وطن دوست تبريان

مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
براتى

براتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعيلى عادله

اسماعيلى عادله

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
سيف اله زاده على

سيف اله زاده على

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنقلى زاده رضائى ابوالفضل

حسنقلى زاده رضائى ابوالفضل

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانزاده بزآباد رضا

رمضانزاده بزآباد رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانى كشتانى محمد

رمضانى كشتانى محمد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فياضى

فياضى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى عليزاده

هاشمى عليزاده

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شادمهر

شادمهر

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملازاده

ملازاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمانى فر

سليمانى فر

اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گلزاده

گلزاده

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مختارى قطب

مختارى قطب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهارستان باجگيران

بهارستان باجگيران

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صنم نژاد زهره

صنم نژاد زهره

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قربانى محمد

قربانى محمد

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زاهدپورمشهدطرقى فاطمه

زاهدپورمشهدطرقى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
جانعلى زاده على

جانعلى زاده على

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يوسفى مقدم احسان

يوسفى مقدم احسان

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خبيرى مليحه

خبيرى مليحه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى زوارم

احمدى زوارم

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قوى هيكل

قوى هيكل

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سياوشى

سياوشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رنجبر توپكانلو

رنجبر توپكانلو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلام زاده

غلام زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور مقدم خسرويه

ابراهيم پور مقدم خسرويه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيرزاد

شيرزاد

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى سه يك آب

محمدى سه يك آب

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فراگرى

فراگرى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربان زاده

قربان زاده

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وليزاده سيده فاطمه

وليزاده سيده فاطمه

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
شيردل

شيردل

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدزاده شركانلو

محمدزاده شركانلو

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خشت زر

خشت زر

علوم مهندسي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دلاور

دلاور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشتاق

مشتاق

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وحيدى زعفرانيه

وحيدى زعفرانيه

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرپور آناهيتا

جعفرپور آناهيتا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وليزاده سيده مطهره

وليزاده سيده مطهره

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امانى مهتاب

امانى مهتاب

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معصومى مقدم

معصومى مقدم

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صنعتگر قوچانى

صنعتگر قوچانى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رهنما قلعه حسن

رهنما قلعه حسن

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نظرى استاد

نظرى استاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدزاده شركانلو

محمدزاده شركانلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين زاده باجگيران

حسين زاده باجگيران

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
داستان

داستان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
وطن دوست نامانلو

وطن دوست نامانلو

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خجسته عفت پناه

خجسته عفت پناه

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گواهى

گواهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گواهى پهلوانلو

گواهى پهلوانلو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدجعفرى

محمدجعفرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برات زاده

برات زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على نژاد دوآب

على نژاد دوآب

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ايزدى توپكانلو

ايزدى توپكانلو

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جواهرى زيارت

جواهرى زيارت

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعادتى

سعادتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قوى پنجه سيده محجوب

قوى پنجه سيده محجوب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سعادتمند على

سعادتمند على

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زارع اكبر

زارع اكبر

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
معصومى مقدم حامد

معصومى مقدم حامد

مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
باقرى يام

باقرى يام

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پسنديده يردوقدى

پسنديده يردوقدى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خوش كساز

خوش كساز

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رمضان پور سحر

رمضان پور سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصيرى فر

نصيرى فر

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عفيف

عفيف

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل پرديس خواهران رضوان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدس

مقدس

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گيلانى

گيلانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سكوتى شيروان

سكوتى شيروان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ايران دوست محمد

ايران دوست محمد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-مرمت بناهاي تاريخي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
فربد

فربد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فربد

فربد

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل پرديس خواهران رضوان

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دلاوربرگرد

دلاوربرگرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عظيميان قهرمانلو

عظيميان قهرمانلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبتى مهتاب

محبتى مهتاب

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عبذالهى مايوان

عبذالهى مايوان

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آزادزاده زوارم

آزادزاده زوارم

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محدثى

محدثى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هاشمى عليزاده

هاشمى عليزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حيدرى قولانلو

حيدرى قولانلو

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلطانى نريمان

سلطانى نريمان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عربخانى نوبهار

عربخانى نوبهار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
توسلى تكتم

توسلى تكتم

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شعبانى باغان

شعبانى باغان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عطاردى

عطاردى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 12:23:07 PM
Menu