سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سرابله

تكنده مسعود

تكنده مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
داودى پوريا

داودى پوريا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ايلام

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
اقبال حديث

اقبال حديث

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شير خانى رضا

شير خانى رضا

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صالحى نسب

صالحى نسب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طهماسبى امين

طهماسبى امين

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شجاعى ميلاد

شجاعى ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نارنجى

نارنجى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
طهماسبى محمد

طهماسبى محمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آزادپور

آزادپور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
منصوربيگى

منصوربيگى

علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عليخانى مهرداد

عليخانى مهرداد

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خشكاب على

خشكاب على

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاضلى شاهين

فاضلى شاهين

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مراد نژادى حسام

مراد نژادى حسام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امانى كوثر

امانى كوثر

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ماهيگير

ماهيگير

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرنژاد فائزه

جعفرنژاد فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل طبس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانيان هدى

سلطانيان هدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قيصر نوه

قيصر نوه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيرزادى

پيرزادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پسنديدن

پسنديدن

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خندان ياورى

خندان ياورى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مينايى مهدى

مينايى مهدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابائيان

بابائيان

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسى مهتاب

طهماسى مهتاب

دبيري زبان وادبيات عرب -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسماعيلى پريسا

اسماعيلى پريسا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امرايى

امرايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرتضايى خاطره

مرتضايى خاطره

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قيصرى

قيصرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجفى زينب

نجفى زينب

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/9/2023 3:52:38 AM
Menu