بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر بدره

پيران

پيران

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى فرشته

رحيمى فرشته

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرحسينى حميدرضا

ميرحسينى حميدرضا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بالاوندى

بالاوندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بالاوندى

بالاوندى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابامرادى

بابامرادى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نيازوندى

نيازوندى

باستانشناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/9/2023 4:08:04 AM
Menu