خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خدابنده

رستم خانى وحيد

رستم خانى وحيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
احمدى فائزه

احمدى فائزه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
محمدى غلامرضا

محمدى غلامرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حمزه لو مصطفى

حمزه لو مصطفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كلانترى عرفان

كلانترى عرفان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاهبازى محمد

شاهبازى محمد

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسنلو ابوالفضل

حسنلو ابوالفضل

مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصيرى سالار

نصيرى سالار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اكبرى ميثم

اكبرى ميثم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طارمى

طارمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري-تربيت معلم-بومي زنجان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بيگدلى على

بيگدلى على

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدى محمد

عبدى محمد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي زنجان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عيسايى محمد

عيسايى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اصانلو

اصانلو

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پاكدشت

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم-بومي زنجان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اكرادى محمد

اكرادى محمد

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حاجيلو زهره

حاجيلو زهره

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شاه محمدى مرتضى

شاه محمدى مرتضى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكرادلو

اكرادلو

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدى قيدارى

احمدى قيدارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيگدلى هادى

بيگدلى هادى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنلو

حسنلو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصغرى مهدى

اصغرى مهدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قره بقلو فاطمه

قره بقلو فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاهورديلو

شاهورديلو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مظفرى پور

مظفرى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزايى ميلاد

ميرزايى ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دشتكى نسرين

دشتكى نسرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرامى راد

بهرامى راد

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مصطفايى ليلا

مصطفايى ليلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى مريم

كرمى مريم

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كثيرلو

كثيرلو

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى سيده كبرى

موسوى سيده كبرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى بلگه شيرى

كاظمى بلگه شيرى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى محمد

اكبرى محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى بلگه شيرى

كاظمى بلگه شيرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كثيرلو

كثيرلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظملو

كاظملو

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گنج خانى

گنج خانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم-بومي زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهيدى فاطمه

شهيدى فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهمنش

بهمنش

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

كارشناسي فرش -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
جبارى محمد

جبارى محمد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افشار

افشار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خلجى

خلجى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرچگانى

پرچگانى

اماروكاربردها-دانشگاه زنجان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اصانلو

اصانلو

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهرامى تقيه

بهرامى تقيه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان-تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زنجانى

زنجانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهرامخانى

بهرامخانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهيمى مهدى

ابراهيمى مهدى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زنگنه مهدى

زنگنه مهدى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي زنجان

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
گنج خانلو

گنج خانلو

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى قيدارى مسعود

محمدى قيدارى مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاهويردى

شاهويردى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اله مرادى فرشته

اله مرادى فرشته

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كتابى

كتابى

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:39:58 AM
Menu