شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر شاهرود

حسنى على

حسنى على

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
عبداللهى مجيد

عبداللهى مجيد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
پورمحمدى پريسا

پورمحمدى پريسا

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عارف نيا محمدامين

عارف نيا محمدامين

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
فرهادى سيده زهرا

فرهادى سيده زهرا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرهادى امين

فرهادى امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رجبى نسب

رجبى نسب

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دانشور سيدرضا

دانشور سيدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
صالحيان على

صالحيان على

مهندسي هوانوردي -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسنى اميررضا

حسنى اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رحيمى اميرحسين

رحيمى اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بحرالعلوم محسن

بحرالعلوم محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حسنخانى آرمين

حسنخانى آرمين

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نجاتى زاده

نجاتى زاده

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دادگرى

دادگرى

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
بيطرف سيدمسعود

بيطرف سيدمسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عمويى محمدحسين

عمويى محمدحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
الداغى

الداغى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سليمانى پور فاطمه

سليمانى پور فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ميرزايى اميرحسين

ميرزايى اميرحسين

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شكوهى فر

شكوهى فر

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
غياث الدين الهه

غياث الدين الهه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
غياث الدين فاطمه

غياث الدين فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تيمورى مريم

تيمورى مريم

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رضوانى نراقى

رضوانى نراقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ياسينى

ياسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عجم

عجم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادزاده متين

مرادزاده متين

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
وفائى نرگس

وفائى نرگس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سيف عليان امير سيروس

سيف عليان امير سيروس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى محمدامين

رحيمى محمدامين

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
علم شاهى

علم شاهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يونسيان

يونسيان

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ماجور ابوالفضل

ماجور ابوالفضل

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسماعيلى على

اسماعيلى على

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نبوى نفيسه سادات

نبوى نفيسه سادات

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سعدى سعيده

سعدى سعيده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دباغى پور على

دباغى پور على

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مرشدى زاده

مرشدى زاده

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كلانترى محمدياسر

كلانترى محمدياسر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بوجارى محمدامين

بوجارى محمدامين

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اندام آرين

اندام آرين

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آقانيا هيلا

آقانيا هيلا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سليمانى ثنا

سليمانى ثنا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عرب يار محمدى دانيال

عرب يار محمدى دانيال

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ذبيحى رضا

ذبيحى رضا

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دهقان پور حبيبه

دهقان پور حبيبه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على محمدى اميرحسين

على محمدى اميرحسين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عامرى على

عامرى على

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خطيبى فائزه

خطيبى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمد حسنى

محمد حسنى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صابر

صابر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هراتى

هراتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رزازان

رزازان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى حميدرضا

محمدى حميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حاجى حسنى عليرضا

حاجى حسنى عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حيدرى امين

حيدرى امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاضلى على

فاضلى على

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شاهرود-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ملاحسنى

ملاحسنى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آريانى

آريانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مزينانيان داريوش

مزينانيان داريوش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اورنگ سيد امير حسين

اورنگ سيد امير حسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل-نيمسال اول

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسوى الهام سادات

موسوى الهام سادات

مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فخارزاده نگار

فخارزاده نگار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مزحجى

مزحجى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كن كاش

كن كاش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاقيان

طاقيان

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى بنيامين

محمدى بنيامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرى عليرضا

ميرى عليرضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
غندالى مائده

غندالى مائده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاهينى سعيده

شاهينى سعيده

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كيقبادى

كيقبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خنداندل نيا

خنداندل نيا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كبيريان كامران

كبيريان كامران

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعدى

سعدى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على عرب محمود

على عرب محمود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مدرسى

مدرسى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
يحيايى

يحيايى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كبيريان على

كبيريان على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قيس

قيس

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اخيانى كيميا

اخيانى كيميا

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرحسينى نيره سادات

ميرحسينى نيره سادات

مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عرب احمدى محمد

عرب احمدى محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دزيانيان

دزيانيان

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
واحدى انيسه

واحدى انيسه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
لطفيان فاطمه

لطفيان فاطمه

زبان الماني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
دريكوند امير مسعود

دريكوند امير مسعود

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عرب اسدى

عرب اسدى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاتح

فاتح

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دادخواه رومينا

دادخواه رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبادى سيده مبينا

عبادى سيده مبينا

پرستاري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محسنيان معين

محسنيان معين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرپرور محدثه

مهرپرور محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سرابى سيد مازيار

سرابى سيد مازيار

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كلانترى عليرضا

كلانترى عليرضا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسائى حامد

موسائى حامد

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسم ريحانه

قاسم ريحانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
انصارى سحر

انصارى سحر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى مريم

مرادى مريم

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حاجى اكبرى فاطمه

حاجى اكبرى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رزازان نگين

رزازان نگين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاجرمى

جاجرمى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ارديانى

ارديانى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شمسائى

شمسائى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيديان

سعيديان

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاج حسينى محدثه

حاج حسينى محدثه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
معرب سحر

معرب سحر

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عجم فاطمه

عجم فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جلالى فاطمه

جلالى فاطمه

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عامرى فاطمه

عامرى فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آشورى

آشورى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دربانى

دربانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيدى انسيه

سعيدى انسيه

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طاهرى سپيده

طاهرى سپيده

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بيارى نژاد مهديه

بيارى نژاد مهديه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرخى فاطمه زهرا

فرخى فاطمه زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
منتظرى فرزاد

منتظرى فرزاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ايمرى مينا

ايمرى مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يونسى مهديه

يونسى مهديه

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
واعظيان امير رضا

واعظيان امير رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نصرتى مريم

نصرتى مريم

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميرباقرى مهشاد سادات

ميرباقرى مهشاد سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رزمخواه مبين

رزمخواه مبين

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
سليمانى فرشاد

سليمانى فرشاد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوثرى

كوثرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هوشنگ

هوشنگ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صباغان

صباغان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آقارضائى

آقارضائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نخعى

نخعى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى محمدى

حاجى محمدى

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين پور مريم

حسين پور مريم

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وفائى محمد على

وفائى محمد على

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هراتى سجاد

هراتى سجاد

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرى محمدرضا

ميرى محمدرضا

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عرب كامبيز

عرب كامبيز

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملك

ملك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيف عليان

سيف عليان

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زاهدى محمدفريد

زاهدى محمدفريد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قانعى مائده

قانعى مائده

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گل آقائيان

گل آقائيان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

شيمي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايراجيان پارسا

ايراجيان پارسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على محمدى سعيده

على محمدى سعيده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيميان عاطفه

ابراهيميان عاطفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منتظرى اشرف السادات

منتظرى اشرف السادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وفائى محمد

وفائى محمد

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صاحبى

صاحبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زرنگار

زرنگار

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هوشمند دلير

هوشمند دلير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرب اسمعيلى

عرب اسمعيلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عامريون

عامريون

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معرب

معرب

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى اميرمهدى

حيدرى اميرمهدى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

روانشناسي واموزش كودكان استثنايي -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بخشى

بخشى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روشن فكر

روشن فكر

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برغمدى

برغمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملك

ملك

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى سيده زهرا

موسوى سيده زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدى سارا

اسدى سارا

زبان وادبيات ژاپني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حسنى غزاله

حسنى غزاله

علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باقرى زهرا

باقرى زهرا

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
آجودانى فائزه

آجودانى فائزه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بنى صفار معصومه

بنى صفار معصومه

علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدنيا ام كلثوم

محمدنيا ام كلثوم

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نعيم آبادى

نعيم آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خداوردى

خداوردى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عجم

عجم

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عجم

عجم

شيمي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگهبان

نگهبان

فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چورانى

چورانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظامى فاطمه

نظامى فاطمه

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدى زهرا

احمدى زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غلامى فاطمه

غلامى فاطمه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نجفى فاطمه

نجفى فاطمه

اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه-محل تحصيل كرج

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينى مريم سادات

حسينى مريم سادات

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسى سجاد

عباسى سجاد

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امير احمدى

امير احمدى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-شبانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقى پور فاطمه

تقى پور فاطمه

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برديده مهتاب

برديده مهتاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهادى فاطمه

جهادى فاطمه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صانعى ميترا

صانعى ميترا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امينيان

امينيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداللهيان

عبداللهيان

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقيان

باقيان

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل شاهرود

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شكوريان

شكوريان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خنكال

خنكال

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

فيزيك -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعمتى اسماعيل

نعمتى اسماعيل

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى صديقه

ابراهيمى صديقه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
منصورى نازنين

منصورى نازنين

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بخشى

بخشى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قرائى

قرائى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل دامغان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نجارى محبوبه

نجارى محبوبه

عكاسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
طاهرى

طاهرى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادقى شكوفه

صادقى شكوفه

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سعيدى

سعيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آرين بيتا

آرين بيتا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مباركى

مباركى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمانى نژاد

سليمانى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گلى محمدرضا

گلى محمدرضا

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسنى افسانه

حسنى افسانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي سمنان

3سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شاهرود-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميرحسينى سيد مهدى

ميرحسينى سيد مهدى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نيازمند

نيازمند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شاهرود-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 2:35:23 PM
Menu