كلات نادر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كلات نادر

قنبرپور دربندى

قنبرپور دربندى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
افروزى گروى

افروزى گروى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
غلامى گرو عفت

غلامى گرو عفت

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زاهدى قله زو سمانه

زاهدى قله زو سمانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كلاتى سيده فاطمه

كلاتى سيده فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حضرتى سيرزار

حضرتى سيرزار

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شرفى سيرزار

شرفى سيرزار

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسديان كلات

اسديان كلات

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى سعيد

حيدرى سعيد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اشرفيان افسانه

اشرفيان افسانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اردلان نفطه

اردلان نفطه

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعادتى سيرزار

سعادتى سيرزار

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كبودى كلات

كبودى كلات

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حضرتى سيرزار

حضرتى سيرزار

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى خشتى

مرادى خشتى

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيروى قله زو زهرا

پيروى قله زو زهرا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شاهى لائين

شاهى لائين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشورى چرمى

كشورى چرمى

اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اردلان نفطه

اردلان نفطه

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باقرپور

باقرپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قديرى سيرزار

قديرى سيرزار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طهماسبى گروى

طهماسبى گروى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كدخدائى كلات

كدخدائى كلات

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الياسى كلات ناهيد

الياسى كلات ناهيد

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كشاورز ايدليكى

كشاورز ايدليكى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سبحانى لائين

سبحانى لائين

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
رحمانى على

رحمانى على

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دليران

دليران

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عاشورى گرو

عاشورى گرو

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كشورى چرمى

كشورى چرمى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نادرى كلات

نادرى كلات

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/3/2023 6:56:47 PM
Menu