در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر در‌گز

چابوك

چابوك

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
كفاشان ستاره

كفاشان ستاره

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
مهرپرور هاجر

مهرپرور هاجر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شكوهمند سالار

شكوهمند سالار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
آماده محدثه

آماده محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مصطفايى

مصطفايى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نوروزيان صحرا

نوروزيان صحرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
يونسى عاليه

يونسى عاليه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بابكى

بابكى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رحمانى مريم

رحمانى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بيهقى مونا

بيهقى مونا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سعادت زاده حامد

سعادت زاده حامد

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زيدانلو احسان

زيدانلو احسان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نبوى محمد باقر

نبوى محمد باقر

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عليزاده زهره

عليزاده زهره

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قوچانى

قوچانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پرمويان

پرمويان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رمضانپور عسل

رمضانپور عسل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پرهامى

پرهامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جوان

جوان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قوچانى

قوچانى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مبشر

مبشر

بازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پيغمبرى زهرا

پيغمبرى زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى امير حسين

عباسى امير حسين

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رستميان فاطمه

رستميان فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قويدل فاطمه

قويدل فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بخت شاهى

بخت شاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تخشا

تخشا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوش روان زهرا

خوش روان زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدابخشى راضيه

خدابخشى راضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خانزاده

خانزاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل بجنورد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدى زهرا

اسدى زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
زارع داغدار

زارع داغدار

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حضرتيان

حضرتيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خاكشور

خاكشور

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عاشورى امير سينا

عاشورى امير سينا

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولى زاده عارفه

ولى زاده عارفه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نصير زاده

نصير زاده

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اردلان

اردلان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مير

مير

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاوان

تاوان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خير خواه سيما

خير خواه سيما

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوروزى ميكائيل

نوروزى ميكائيل

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسن زاده پريسا

حسن زاده پريسا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
بوريا باف

بوريا باف

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خدادادى ساداتى زهرا

خدادادى ساداتى زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرون محدثه

آرون محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قراگوزلو نيره

قراگوزلو نيره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قويدل

قويدل

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا زاده

رضا زاده

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صفرزاده پارسا

صفرزاده پارسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاجى حضرتى

حاجى حضرتى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ارفعى

ارفعى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خانزاده

خانزاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جهانديده شوكت

جهانديده شوكت

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شامحمدى

شامحمدى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
آدينه

آدينه

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اماروكاربردها-دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جهاندار

جهاندار

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زاهدى مقدم

زاهدى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گوهرى كاهو

گوهرى كاهو

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پاسبان

پاسبان

علوم اجتماعي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گلدى پور محسن

گلدى پور محسن

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فيروزى فاطمه

فيروزى فاطمه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ايرانى زاده

ايرانى زاده

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد يارى

محمد يارى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گلستانه

گلستانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پرقوه

پرقوه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
محمديان

محمديان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدى سيد حسن

سيدى سيد حسن

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
قادرى زهرا

قادرى زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظر زاده اميرمحمد

نظر زاده اميرمحمد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باهمت نرگس

باهمت نرگس

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دليرى داغدارى

دليرى داغدارى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه-

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
احمدى منش

احمدى منش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ناظرى

ناظرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خندان

خندان

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بوستان

بوستان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:58:57 PM
Menu