مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر مهريز

طبايي فرد مريم السادات

طبايي فرد مريم السادات

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

9سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
دهقان مطهره

دهقان مطهره

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
زارع بيدكى ندا

زارع بيدكى ندا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
كماليان مهريزى محبوبه

كماليان مهريزى محبوبه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارعزاده

زارعزاده

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جعفرپور بغدادآباد مجيد

جعفرپور بغدادآباد مجيد

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حاضرى

حاضرى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
انارى

انارى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كمالى بغدادآباد

كمالى بغدادآباد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميروكيلى طاهره

ميروكيلى طاهره

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
صميمى فر زهرا

صميمى فر زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع ميرك آباد فائزه

زارع ميرك آباد فائزه

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زارعزاده مهريزى

زارعزاده مهريزى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زارع بيدكى فاطمه

زارع بيدكى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زارعزاده بهاره

زارعزاده بهاره

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جعفرپور سجاد

جعفرپور سجاد

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارعزاده مهريزى

زارعزاده مهريزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بيك خورميزى

بيك خورميزى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چهرآذر فاطمه

چهرآذر فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
ملامحمدعليان

ملامحمدعليان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيك خورميزى

بيك خورميزى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعزاده مهريزى

زارعزاده مهريزى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى زاده زهراسادات

حسينى زاده زهراسادات

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بيك خورميزى فاطمه

بيك خورميزى فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان منگابادى افسانه

دهقان منگابادى افسانه

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پلويى

پلويى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ميروكيلى

ميروكيلى

زيست شناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الوندى

الوندى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه-بومي استان خمين

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حايرى مهريزى

حايرى مهريزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميروكيلى سهيلا

ميروكيلى سهيلا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عقيلى فاطمه السادات

عقيلى فاطمه السادات

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عابدى الناز

عابدى الناز

روانشناسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جاويدى پور بهناز

جاويدى پور بهناز

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پالاهنگ

پالاهنگ

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
طباطبائى

طباطبائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع بيدكى فاطمه

زارع بيدكى فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
حيدرى خورميزى

حيدرى خورميزى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهبودى محمدمهدى

بهبودى محمدمهدى

مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارع بيدكى ابوالفضل

زارع بيدكى ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعزاده

زارعزاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارعزاده مهريزى

زارعزاده مهريزى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى روش سيدجلال

حسينى روش سيدجلال

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عقيلى فائزه

عقيلى فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آران وبيدگل

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع بيدكى افسانه

زارع بيدكى افسانه

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارعين فاطمه

زارعين فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع بيدكى محدثه

زارع بيدكى محدثه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع بيدكى على

زارع بيدكى على

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملامحمدعليان

ملامحمدعليان

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع بيدكى مرجان

زارع بيدكى مرجان

علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زارعزاده

زارعزاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشمى زينب السادات

هاشمى زينب السادات

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حداد بيدكى زهرا

حداد بيدكى زهرا

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فلاح الحسينى مريم السادات

فلاح الحسينى مريم السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع ميرك آباد محمدهادى

زارع ميرك آباد محمدهادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فلاح مهديه

فلاح مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى تبار منيره السادات

حسينى تبار منيره السادات

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جماشى

جماشى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع بيدكى فاطمه

زارع بيدكى فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع بيدكى الهام

زارع بيدكى الهام

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابويى سعيد

ابويى سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جولائى

جولائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعزاده

زارعزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاضرى فاطمه

حاضرى فاطمه

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
زارع بيدكى

زارع بيدكى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهجى

دهجى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باغى

باغى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انصارى فرزانه

انصارى فرزانه

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سبزه فاطمه

سبزه فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع خورميزى سمانه

زارع خورميزى سمانه

صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-روزانه-محل تحصيل فارسان

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فتاحى بافقى ميثم

فتاحى بافقى ميثم

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرى فهيمه

اكبرى فهيمه

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسينى رنجبر بهمن آبادى

حسينى رنجبر بهمن آبادى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجى قاسمى مهديه

حاجى قاسمى مهديه

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دهقان زاده همدان احسان

دهقان زاده همدان احسان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/5/2023 8:09:42 AM
Menu