ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر ميبد

امامى ميبدى محيا السادات

امامى ميبدى محيا السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزابادى بشرا

دهقانى فيروزابادى بشرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
هاشم زاده ميبدى

هاشم زاده ميبدى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امامى ميبدى فاطمه السادات

امامى ميبدى فاطمه السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قاسمى گلبهار

قاسمى گلبهار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برجسته فيروزابادى

برجسته فيروزابادى

شيمي -دانشگاه يزد-شبانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوربخش منصوره السادات

نوربخش منصوره السادات

روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محسن زاده افسانه

محسن زاده افسانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نبى پورميبدى مائده

نبى پورميبدى مائده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صباغ زاده فيروزآبادى مريم

صباغ زاده فيروزآبادى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسى عقداء اميد

عباسى عقداء اميد

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صادقى فاطمه

صادقى فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى محسن

دهقانى فيروزآبادى محسن

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زرفشان فرزانه

زرفشان فرزانه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاضلى شوركى راضيه

فاضلى شوركى راضيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كلانترزاده زهرا

كلانترزاده زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امامى ميبدى زهرا

امامى ميبدى زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كارگر شوركى محمدرضا

كارگر شوركى محمدرضا

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى شوركى

رضائى شوركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبر زاده شوركى على اكبر

اكبر زاده شوركى على اكبر

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورميرافضلى فيروزآبادى سيدمصطفى

پورميرافضلى فيروزآبادى سيدمصطفى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صباغى نژاد مهرجردى ابوالفضل

صباغى نژاد مهرجردى ابوالفضل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امامى ميبدى سيدمهدى

امامى ميبدى سيدمهدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كارآمد على

كارآمد على

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كبيرى كوشه

كبيرى كوشه

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى فاطمه

آقائى ميبدى فاطمه

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گنجى زاده فاطمه

گنجى زاده فاطمه

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
احمدى ركن آبادى

احمدى ركن آبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-شبانه

5سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى فيروزآبادى

موسوى فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاكزاربفروئى راضيه

خاكزاربفروئى راضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى حسينى ركن آبادى محمدرضا

حاجى حسينى ركن آبادى محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى فيروزآبادى ريحانه

قاسمى فيروزآبادى ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهستانى مهرجردى فاطمه

دهستانى مهرجردى فاطمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقيرى ميبدى فاطمه

حقيرى ميبدى فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى فاطمه

برزگر بفروئى فاطمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين زاده شوركى فاطمه

حسين زاده شوركى فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى فيروز آبادى

دهقانى فيروز آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زاده بفروئى

على زاده بفروئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خرسند

خرسند

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى مرضيه

برزگر بفروئى مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى مهناز

فلاح يخدانى مهناز

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى حميده

برزگر بفروئى حميده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طباطبائى عارفه السادات

طباطبائى عارفه السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى رشيدى ميبدى

حاجى رشيدى ميبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى ميبدى

شفيعى ميبدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رعيت ركن آبادى

رعيت ركن آبادى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اردكان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى ده آبادى فائزه

جعفرى ده آبادى فائزه

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
دهقانى فيروزآبادى سمانه

دهقانى فيروزآبادى سمانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين زاده ركن آباد فاطمه

حسين زاده ركن آباد فاطمه

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جواهرى ميبدى نرگس السادات

جواهرى ميبدى نرگس السادات

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وزيرى زاده فيروزآبادى فاطمه

وزيرى زاده فيروزآبادى فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادقى يخدانى زهرا

صادقى يخدانى زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع شاهى

زارع شاهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طباطبائى ميبدى

طباطبائى ميبدى

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كمالى فيروزآبادى

كمالى فيروزآبادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على زاده شوركى

على زاده شوركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظاميان

نظاميان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خليلى بفروئى

خليلى بفروئى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پوررجبى فيروزآبادى

پوررجبى فيروزآبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نامجوفر فاطمه

نامجوفر فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاح يخدانى الهام

فلاح يخدانى الهام

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى حميده

برزگر بفروئى حميده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى ميبدى

دهقانى ميبدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقيب الذاكرين

نقيب الذاكرين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كلانتر زاده ركن آبادى

كلانتر زاده ركن آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آيت اللهى مهرجردى

آيت اللهى مهرجردى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادمى فيروزآباد

خادمى فيروزآباد

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادم الحسينى فيروزآبادى فاطمه

خادم الحسينى فيروزآبادى فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى كافى آباد

حسينى كافى آباد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خادم الحسينى فيروزآبادى

خادم الحسينى فيروزآبادى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على محمدى فيروزآبادى

على محمدى فيروزآبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع شاهى

زارع شاهى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى ريحانه

دهقانى فيروزآبادى ريحانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى حميد

برزگر بفروئى حميد

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موسوى بفروئى محياالسادات

موسوى بفروئى محياالسادات

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مظفرى ناهيد

مظفرى ناهيد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
حسينى ركن آبادى مريم السادات

حسينى ركن آبادى مريم السادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رعيت ركن آبادى

رعيت ركن آبادى

مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهين لفته

شاهين لفته

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مومن زاده فيروزآبادى

مومن زاده فيروزآبادى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهد شادى

شاهد شادى

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عليخانى مهرجردى فاطمه

عليخانى مهرجردى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سليمى ابراهيم آبادى شايسته

سليمى ابراهيم آبادى شايسته

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرضى پور

فرضى پور

مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جنبره

جنبره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاطرآقائى

شاطرآقائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمديان

احمديان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن فاطمه

جعفرى ندوشن فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضائى ده آبادى

رضائى ده آبادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غلامى ركن آبادى

غلامى ركن آبادى

روانشناسي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منتظرى ابراهيم آباد حكيمه

منتظرى ابراهيم آباد حكيمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حمزه عقداء

حمزه عقداء

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابطحى مهرجردى سيدعلى

ابطحى مهرجردى سيدعلى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
افلاطون هاجر

افلاطون هاجر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خادمى مهرجردى مهديه

خادمى مهرجردى مهديه

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زمانيان شورك اميرمحمد

زمانيان شورك اميرمحمد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فخارزاده ميبدى

فخارزاده ميبدى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فلاحتى ميبدى

فلاحتى ميبدى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
لطيفى ميبدى

لطيفى ميبدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خوش نظر

خوش نظر

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى زهرا

دهقانى فيروزآبادى زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خالو محمدى فيروزآبادى زهرا

خالو محمدى فيروزآبادى زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
زارع شاهى فاطمه

زارع شاهى فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
زارع مهرجردى

زارع مهرجردى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عزيزى بندرآبادى

عزيزى بندرآبادى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:55:07 PM
Menu