لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر لالجين

نجفى

نجفى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گلزارى

گلزارى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ظرافتى جمال

ظرافتى جمال

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خوش رفيق

خوش رفيق

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صالحى يگانه اميرحسين

صالحى يگانه اميرحسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
روحى مهدى

روحى مهدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پور حمزه رويا

پور حمزه رويا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فتحى هادى

فتحى هادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ظرافتى شجاع

ظرافتى شجاع

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گلزارى امجد مهران

گلزارى امجد مهران

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى نگين

زارعى نگين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/5/2023 9:44:11 AM
Menu