كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر كبودرآهنگ

حسنى زينب

حسنى زينب

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ايوبى سمانه

ايوبى سمانه

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رضايى على

رضايى على

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
جعفرى سيده مريم

جعفرى سيده مريم

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خانجانى

خانجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانى قنبر نژاد مرتضى

سلطانى قنبر نژاد مرتضى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
لطفى سمانه

لطفى سمانه

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهدى ئى مرتضى

مهدى ئى مرتضى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شعبانى مرتضى

شعبانى مرتضى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسمى ولى فائزه

قاسمى ولى فائزه

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
همتى محمد رضا

همتى محمد رضا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قابلى

قابلى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مسلمى عليرضا

مسلمى عليرضا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محبعلى

محبعلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفارى سميه

غفارى سميه

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل تويسركان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانى ولا ليلا

سلطانى ولا ليلا

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جبارى محمد مهدى

جبارى محمد مهدى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يارى خرده على

يارى خرده على

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبزى

سبزى

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيراوند

شيراوند

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختيارى رسول

بختيارى رسول

موزه داري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
آزغ محمد

آزغ محمد

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رمضانى فرهمند مائده

رمضانى فرهمند مائده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى اصغر

هاشمى اصغر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرهنگيان

فرهنگيان

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حميدى

حميدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل نهاوند

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سحاب محمودى

سحاب محمودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قره قانى

قره قانى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فقه موسى پور زهرا

فقه موسى پور زهرا

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرملو

كرملو

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوايى حسين

نوايى حسين

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كريمى با نشاط

كريمى با نشاط

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهرامى افروز

بهرامى افروز

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل رزن

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بنى بيات زينب

بنى بيات زينب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همايى

همايى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمرى مرام

كمرى مرام

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تفضلى

تفضلى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى پرنيان داود

كريمى پرنيان داود

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امينى محمد

امينى محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
همتى سليم

همتى سليم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان-تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خانى هاجر

خانى هاجر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آقابالى

آقابالى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
افشارى محمد

افشارى محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گودرزى الهام

گودرزى الهام

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على يارى

على يارى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:32:42 PM
Menu