سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر سقز

اسراري همايون

اسراري همايون

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

9سال کانونی / 132 آزمون

ریاضی
زارعى سپيده

زارعى سپيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
هاشمى مرجانه

هاشمى مرجانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رسولى شيما

رسولى شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خدامرادى درويشعلى حسين

خدامرادى درويشعلى حسين

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عبدى فرشيد

عبدى فرشيد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
ويسى احمدآبادسفلى ادريس

ويسى احمدآبادسفلى ادريس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
عبدى پور

عبدى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-محل تحصيل نقده

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ستوده الهه

ستوده الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مشيرپناهى دانيال

مشيرپناهى دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امينى كيوان

امينى كيوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
وثوقى ميلاد

وثوقى ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پورصادق ميلاد

پورصادق ميلاد

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عارفى آزاده

عارفى آزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بايزيدى هژير

بايزيدى هژير

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
حسن زاده سوما

حسن زاده سوما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهرى آيدا

مهرى آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منوچهرى نسترن

منوچهرى نسترن

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حليمى آرام

حليمى آرام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعيدى آرمان

سعيدى آرمان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مصطفائى سميه

مصطفائى سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى سيده الهام

حسينى سيده الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمديان احمد

محمديان احمد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
باقى

باقى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نادرى محمد

نادرى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اردلان هانيه

اردلان هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اخوى سينا

اخوى سينا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حيدرى پويا

حيدرى پويا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
على زاده سميه

على زاده سميه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فرامرزى پيمان

فرامرزى پيمان

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبيدزاده نيما

عبيدزاده نيما

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيديان سيد همايون

سيديان سيد همايون

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مشهورى مينو

مشهورى مينو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريم زاده آرمان

كريم زاده آرمان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فخرى سروش

فخرى سروش

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فيروزيانى اهون

فيروزيانى اهون

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سليم زاده كيميا

سليم زاده كيميا

مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زرافشان اقبال

زرافشان اقبال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعى اديبه

زارعى اديبه

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صوفى

صوفى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه-محل تحصيل بيجار

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى آيدا

محمدى آيدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل منطقه آزاد ارس جلفا

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد مرادى آرمين

محمد مرادى آرمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيمائى

سيمائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه-محل تحصيل بهار

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اوليائى فائزه

اوليائى فائزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ارجاعى آرمان

ارجاعى آرمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على محمدى آزاد

على محمدى آزاد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زروان

زروان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امين نژاد

امين نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بداقى ثريا

بداقى ثريا

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
چاوشين شيوا

چاوشين شيوا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طه زاده

طه زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروى الهه

خسروى الهه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دست گشاده

دست گشاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فتحى سيد احسان

فتحى سيد احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كريمى خورده نگار

كريمى خورده نگار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پيرحياتى سيد بهنام

پيرحياتى سيد بهنام

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صالحى پور فرهاد

صالحى پور فرهاد

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پورعلى آروين

پورعلى آروين

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى سيده فرزانه

حسينى سيده فرزانه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فتحى سيد عبدالحميد

فتحى سيد عبدالحميد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى سيد هيمن

حسينى سيد هيمن

مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملكى چگنى محمد

ملكى چگنى محمد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى رضوان

قاسمى رضوان

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كلامى حميد

كلامى حميد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى زاده

محمدى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زيبا حسن

زيبا حسن

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى سيد فرهاد

حسينى سيد فرهاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد رحمانى سيده پريسا

سيد رحمانى سيده پريسا

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى يوسف

محمدى يوسف

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رنجبرى

رنجبرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدريان ثنا

حيدريان ثنا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خادمى قپلانتو شاهو

خادمى قپلانتو شاهو

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبزى هيمن

سبزى هيمن

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى دل آرا

كريمى دل آرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه شافعي -دانشگاه تهران-روزانه-مخصوص اهل سنت-منع ثبت نام شيعه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ويسى دل آرا

ويسى دل آرا

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پورمحمدى نيشتمان

پورمحمدى نيشتمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانى نژاد لقمان

خانى نژاد لقمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعلائيانژاد شيرمرد

اعلائيانژاد شيرمرد

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حمزه ئى

حمزه ئى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-محل تحصيل ملاير

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت- نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كس نزانى

كس نزانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى دياكو

شريفى دياكو

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدرحمانى لقمان

سيدرحمانى لقمان

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مسعودى شاهو

مسعودى شاهو

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدامرادى

خدامرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مظفريان

مظفريان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باغى

باغى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرهودى

فرهودى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهزادنيا

بهزادنيا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل مياندواب

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على پور

على پور

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخى سنندج

شيخى سنندج

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالحسينى آوات

عبدالحسينى آوات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسد پور عادل

اسد پور عادل

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزيزپور زانيار

عزيزپور زانيار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه-محل تحصيل گچساران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريم پور

كريم پور

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
منصورى باشماق

منصورى باشماق

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امينى

امينى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جفت يارى

جفت يارى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل سبزوار

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد كريمى سميع

محمد كريمى سميع

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرابى

زهرابى

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امينى جمشيد

امينى جمشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدى ميلاد

اسدى ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آزموده رزگار

آزموده رزگار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمعيلى سونج على

اسمعيلى سونج على

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى مهران

يوسفى مهران

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريم پناه

كريم پناه

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيهان سيامك

كيهان سيامك

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيخى زانكو

شيخى زانكو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مصرى

مصرى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحمانى پيمان

رحمانى پيمان

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه-محل تحصيل خوي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شامحمدى زاده

شامحمدى زاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نازدارى

نازدارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ويسى آسو

ويسى آسو

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رشيدى فردين

رشيدى فردين

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم-بومي كردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شيخ اسمعيلى سالار آباد

شيخ اسمعيلى سالار آباد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عائلى

عائلى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/31/2023 1:52:59 PM
Menu