پلدختر

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر پلدختر

پورعطا

پورعطا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ميررضايى مريم

ميررضايى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مرادى فرشاد

مرادى فرشاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفيعى مهرناز

رفيعى مهرناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خوشبخت محمد

خوشبخت محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى الوار

مرادى الوار

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلانترى نژاد محمد

كلانترى نژاد محمد

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى پور طالب

كرمى پور طالب

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابسرى

ابسرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورقاسمى زهره

پورقاسمى زهره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسرورى

مسرورى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خيرمندى

خيرمندى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزايى حبيب

ميرزايى حبيب

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيرى زاده

شيرى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كلانترى نژاد

كلانترى نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بازگير محمدمهدى

بازگير محمدمهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشنو

رشنو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جودكى

جودكى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خدائى طائى

خدائى طائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميررضايى

ميررضايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پورشفيعى

پورشفيعى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی