خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر خرم آباد

بازگير اديب

بازگير اديب

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

5سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
پيرداده بيرانوند

پيرداده بيرانوند

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
ميرزاده على

ميرزاده على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مجازي و بين الملل

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بازرگانى امين

بازرگانى امين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پورسعيد

پورسعيد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
چنگيزى

چنگيزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
امرائى

امرائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه-محل تحصيل ابركوه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
آريايى سروش

آريايى سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مطهرى نيا مارال

مطهرى نيا مارال

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
انصارى نسب شيدا

انصارى نسب شيدا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
بيرانوند بابك

بيرانوند بابك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسنونديان فرزاد

حسنونديان فرزاد

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
سپهوند پريسا

سپهوند پريسا

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حيدرى مريم

حيدرى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فولادوند  نسيم

فولادوند نسيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دولتشاهى مهسا

دولتشاهى مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عسگرى يوسف

عسگرى يوسف

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شريفى موزون

شريفى موزون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هراتى حديث

هراتى حديث

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
گودرزى امير ساسان

گودرزى امير ساسان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كردى عليرضا

كردى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صفى خانى فاطمه

صفى خانى فاطمه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
طولابى على

طولابى على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ولى منش

ولى منش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حاتموند شاهين

حاتموند شاهين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شمسه

شمسه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نعمتى زاده

نعمتى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صالحى فاطمه

صالحى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حبيبى غزاله

حبيبى غزاله

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رشيديان

رشيديان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سپهوند سمانه

سپهوند سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

زمين شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاضلى فرد فاطمه

فاضلى فرد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فتحى بيرانوند مهرنوش

فتحى بيرانوند مهرنوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سام پور بهاره

سام پور بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رشيدى هادى

رشيدى هادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على پور رضا

على پور رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محسن زاده محمدرضا

محسن زاده محمدرضا

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
منتى پور سارا

منتى پور سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ميرزائى رضوان

ميرزائى رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صرامى عليرضا

صرامى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بسطامى محمدى راضيه

بسطامى محمدى راضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كهزادى چگنى

كهزادى چگنى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امرائى

امرائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهاروندى

بهاروندى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فلاح پور نسترن

فلاح پور نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پاليزوان

پاليزوان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پولادوند

پولادوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سپه وند

سپه وند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پاك مهر شيرين

پاك مهر شيرين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مرادى فرد فاطمه

مرادى فرد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمودى فاطمه

محمودى فاطمه

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
قلاوند

قلاوند

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي محل تحصيل بافت

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نورى زاده رضا

نورى زاده رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شاه نظرى نيلوفر

شاه نظرى نيلوفر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پيروز

پيروز

علوم كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
امرائى

امرائى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صارميان نگيسا

صارميان نگيسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صفاپور

صفاپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
موسوى سيد حسين

موسوى سيد حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباسى فرد

عباسى فرد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نعمت پور

نعمت پور

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كامرانفر

كامرانفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل اليگودرز

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاه كرمى نگار

شاه كرمى نگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
منصورى امير

منصورى امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحيمى نگين

رحيمى نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملك فر مريم

ملك فر مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضايى محمد مهدى

رضايى محمد مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بازگير

بازگير

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اسداله مهدى

اسداله مهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گودرزى مهر

گودرزى مهر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بخشى عبدلى

بخشى عبدلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ساكى رضا

ساكى رضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فتحى بيرانوند امير محمد

فتحى بيرانوند امير محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى سيده زهرا

موسوى سيده زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظرى شيرين

نظرى شيرين

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباس زاده مهدى

عباس زاده مهدى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام-تربيت معلم-بومي لرستان

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
زرينى محدثه

زرينى محدثه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت-تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
منظمى الب ارسلان

منظمى الب ارسلان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميردريكوند ياسين

ميردريكوند ياسين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نظرى سنا

نظرى سنا

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرادى فرد سبحان

مرادى فرد سبحان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى نورآبادى

رضائى نورآبادى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غلامى چگنى

غلامى چگنى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يوسف وند

يوسف وند

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عالى پور

عالى پور

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پرنيان عليرضا

پرنيان عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسيوندى شادى

حسيوندى شادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نورى همت آباد على

نورى همت آباد على

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمى نژاد فائزه

هاشمى نژاد فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-مجازي و بين الملل-محل تحصيل كرج

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاتمى حنانه

حاتمى حنانه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
متقى

متقى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دريكوند احمد

دريكوند احمد

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
يوسفوند فرشيد

يوسفوند فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
موسوى سيده مهسا

موسوى سيده مهسا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خورشيدوند زينب

خورشيدوند زينب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ولدى

ولدى

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
شاه كرمى

شاه كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شمسى صدر

شمسى صدر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پاكدل

پاكدل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرج پور على

فرج پور على

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمد لك محمد

محمد لك محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرى شاهين

اميرى شاهين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قائدرحمتى نساء

قائدرحمتى نساء

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شرفى فاطمه

شرفى فاطمه

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
القاصى سحر

القاصى سحر

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زنده دل رضا

زنده دل رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جودكى

جودكى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طبائى

طبائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درويشى نيا

درويشى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

5سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرهادى نسب اسما

فرهادى نسب اسما

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
يوسفوند

يوسفوند

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مناطق محروم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كاظمى راد

كاظمى راد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوريانى

نوريانى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسويان سيد محمد

موسويان سيد محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

زمين شناسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيامكى

سيامكى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فقيه پور مژگان

فقيه پور مژگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منصورى فرهاد

منصورى فرهاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كوثرى نيا ابوالفضل

كوثرى نيا ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سپهوند فاطمه

سپهوند فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرى مطلق فائزه

جعفرى مطلق فائزه

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بهرامى مريم

بهرامى مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاظمى نرگس

كاظمى نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معظمى نيا مهديه

معظمى نيا مهديه

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدى چگنى محمد

احمدى چگنى محمد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حاتمى لرستانى

حاتمى لرستانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نقى بيرانوند

نقى بيرانوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رشيد پور

رشيد پور

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مختارى فر محسن

مختارى فر محسن

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
دالوند مژگان

دالوند مژگان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بداق رضا

بداق رضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد رضايى خرم آبادى بهداد

محمد رضايى خرم آبادى بهداد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه-محل تحصيل سپيدان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جديدى سياوش

جديدى سياوش

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رسولى درجزنى

رسولى درجزنى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صديقى زاده رضا

صديقى زاده رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسنوندى حسين

حسنوندى حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شمسى بيرانوند سينا

شمسى بيرانوند سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسينى رضا

حسينى رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جانى پور منصوره

جانى پور منصوره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قارونى كسرى

قارونى كسرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجفى محيا

نجفى محيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدپور شكرى

احمدپور شكرى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قاسمى هادى

قاسمى هادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
داوودى فاطمه

داوودى فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دوسنده سعيد

دوسنده سعيد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدى قلائى محمد رضا

محمدى قلائى محمد رضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فتاحى منش

فتاحى منش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحمانى چگنى

رحمانى چگنى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيافر محمد مهدى

كيافر محمد مهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيف نگار

سيف نگار

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رئوف موسوى سيده زهرا

رئوف موسوى سيده زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمديان علمى

احمديان علمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كردى

كردى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى مقدم

حيدرى مقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحى چگنى

صالحى چگنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بيرانوند حانيه

بيرانوند حانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زيد على بيرانوند فرشته

زيد على بيرانوند فرشته

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجى نژاد

حاجى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدى سپهوند

محمدى سپهوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيرانوندى

بيرانوندى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دادفر

دادفر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خورشيدوند

خورشيدوند

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باباعلى

باباعلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فولادى

فولادى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امامى

امامى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نورمحمدى روهينا

نورمحمدى روهينا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
همتى

همتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمى پور

رحيمى پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يوسف پور

يوسف پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميد على

اميد على

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مخيرى

مخيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بزنى

بزنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى فرد محمد

امينى فرد محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پروين محمد

پروين محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقدمى رضا

مقدمى رضا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قوامى

قوامى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقابيگى

آقابيگى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دريكوند امير حسين

دريكوند امير حسين

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صحرايى رمضان آباد حامد

صحرايى رمضان آباد حامد

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پاك مهر فاطمه

پاك مهر فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسكندر زاده مرضيه

اسكندر زاده مرضيه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيرانوند نيلوفر

بيرانوند نيلوفر

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
موسوى الهام

موسوى الهام

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياقوتى چگنى عليرضا

ياقوتى چگنى عليرضا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جانى پور رباطى فاطمه

جانى پور رباطى فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوادى زهرا

جوادى زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دالوند زهرا

دالوند زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معظمى گودرزى

معظمى گودرزى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسنوند

حسنوند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاكاوند نژاد

كاكاوند نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلواسى

بلواسى

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دلفان

دلفان

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-شبانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تلورى

تلورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميدى مجد سكينه

اميدى مجد سكينه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مومنى محدثه

مومنى محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لطيفى رعنا

لطيفى رعنا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشيدى سميه

رشيدى سميه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شرفى مريم

شرفى مريم

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرجى احمد

فرجى احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آشوبى زهرا

آشوبى زهرا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى رهام

حيدرى رهام

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خيرى حبيب آبادى مريم

خيرى حبيب آبادى مريم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاپى مهدى

پاپى مهدى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحيمى سعيده

رحيمى سعيده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-مجازي و بين الملل-محل تحصيل آبادان - اهواز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مباركيان موسوى متينه

مباركيان موسوى متينه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنوند مصطفى

حسنوند مصطفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساكى فر رضا

ساكى فر رضا

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبك دست على

سبك دست على

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانپور

رحمانپور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهاروند احمدى

بهاروند احمدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سياه پوش

سياه پوش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهرابى راد

مهرابى راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدايى پور

خدايى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم اقتصادي-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همتى

همتى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودرزى مهر

گودرزى مهر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دريكوند

دريكوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضائيان كاوه

رضائيان كاوه

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى زاده

هادى زاده

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابرپور

صابرپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-محل تحصيل گرمسار

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديان فيضى

محمديان فيضى

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرزائى نيا

ميرزائى نيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهى

الهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى بسطامى الهه

عبدى بسطامى الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيرانوند رسول

بيرانوند رسول

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيمى على

رحيمى على

روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه-محل تحصيل مهدي شهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يوسفوند مسلم

يوسفوند مسلم

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى نويد

عزيزى نويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد صالحى رسول

محمد صالحى رسول

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كلانترى نژاد مريم

كلانترى نژاد مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شمس بيرانوند مينا

شمس بيرانوند مينا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معينى چاغروند گلنوش

معينى چاغروند گلنوش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى سيده مريم

موسوى سيده مريم

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين زاده مباركه

حسين زاده مباركه

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانى فر رضوان

جهانى فر رضوان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نورآباددلفان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مريدى فر على

مريدى فر على

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بختيار گلنار

بختيار گلنار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پروازى شيدا

پروازى شيدا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پزشكپور

پزشكپور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل کوهدشت

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
بازگير

بازگير

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياراحمدى

ياراحمدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
براتى منفرد الوار

براتى منفرد الوار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بازوند

بازوند

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدرى نسب

حيدرى نسب

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمى عالم

هاشمى عالم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاپى

پاپى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درويشان

درويشان

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودوند

محمودوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زينى وند

زينى وند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى كرگانه

حيدرى كرگانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متقى

متقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزيزى احمدى

عزيزى احمدى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل جوانرود

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى كردعليوند

حيدرى كردعليوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
همايونى

همايونى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راهنورد

راهنورد

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانى فر

جهانى فر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرى زهره

اميرى زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفرى احمدوند سارينا

صفرى احمدوند سارينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى نيا الهه

نظرى نيا الهه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفر پور امير رضا

جعفر پور امير رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مويدى كيميا

مويدى كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جودكى امين

جودكى امين

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ولدى زهره

ولدى زهره

باستانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
همتى زكيه

همتى زكيه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاحونه اى مريم

طاحونه اى مريم

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهديخانى كيميا

مهديخانى كيميا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خيرآبادى اميربهادر

خيرآبادى اميربهادر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دريكوند بتول

دريكوند بتول

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طاهرپور فاطمه

طاهرپور فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنوند

حسنوند

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعيبى

شعيبى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حافظى

حافظى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرين پور

زرين پور

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دمكرى ديزجى

دمكرى ديزجى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شمس آبى

شمس آبى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى نيا

سعيدى نيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جانى پور

جانى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهكى

مهكى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بازوند معصومه

بازوند معصومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسفى مهرآسا

يوسفى مهرآسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قوامى فاطمه

قوامى فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نظرى عليرضا

نظرى عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى مينا

عباسى مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زندى رضوان

زندى رضوان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرج الهى دنيا

فرج الهى دنيا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهرامى فرد ميلاد

بهرامى فرد ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيرانوند بهناز

بيرانوند بهناز

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امرائى

امرائى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيرمحمدى وحيده

پيرمحمدى وحيده

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرهاديان

فرهاديان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آريا فرد

آريا فرد

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دريكوند

دريكوند

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جودكى

جودكى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي كردستان-مناطق محروم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى پور ثابت

هادى پور ثابت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اربابى

اربابى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چنگايى

چنگايى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فريدزاده

فريدزاده

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيرانوند

بيرانوند

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلفانى

دلفانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صادقى نيا فاطمه

صادقى نيا فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مسعودى راد غلامرضا

مسعودى راد غلامرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه-محل تحصيل اهواز

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى نازنين

كرمى نازنين

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
قوامى سمانه

قوامى سمانه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خورشيدى نسب رضا

خورشيدى نسب رضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معمارى فاطمه

معمارى فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شاهيوند حسين

شاهيوند حسين

تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سعيدى فرد مسعود

سعيدى فرد مسعود

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سراب ياسى آزاده

سراب ياسى آزاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غيبى رهام

غيبى رهام

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناطقى

ناطقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيرحياتى

پيرحياتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپهوند

سپهوند

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى چگنى

احمدى چگنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حاتم وند

حاتم وند

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مقدم نيا

مقدم نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مير سالارى

مير سالارى

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى چگنى

حيدرى چگنى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سپهوند

سپهوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل خرم آباد

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خسروى شكيب محمد ابراهيم

خسروى شكيب محمد ابراهيم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ترك زبان فرشيد

ترك زبان فرشيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سپه وند زهرا

سپه وند زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ساكى پور زهرا

ساكى پور زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى سيده محدثه

موسوى سيده محدثه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملكى صادقى

ملكى صادقى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحى نسب

صالحى نسب

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سپهوند

سپهوند

تاريخ -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جمشيدى فرد

جمشيدى فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمودى مقدم

محمودى مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهاروندى

بهاروندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبزوار

سبزوار

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفر زاده

جعفر زاده

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ملاير

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميردريكوند

ميردريكوند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على دادى پور

على دادى پور

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نورى اصل

نورى اصل

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دلفان

دلفان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى مرادى

احمدى مرادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى كردعليوند

حيدرى كردعليوند

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى علم شيرين

غلامى علم شيرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فتحى پور ياسمن

فتحى پور ياسمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملك احمدى ساناز

ملك احمدى ساناز

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-شبانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قربانى حميد رضا

قربانى حميد رضا

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رستمى رضا

رستمى رضا

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
متقى حامد

متقى حامد

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يعقوبى رينب

يعقوبى رينب

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقر نژاد راحله

باقر نژاد راحله

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يزدانى صبا

يزدانى صبا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ماسورى ساسان

ماسورى ساسان

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهاروند

بهاروند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چراغ زاده راد

چراغ زاده راد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدرى نژاد

حيدرى نژاد

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقر پور

باقر پور

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راه نورد

راه نورد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيضيان

فيضيان

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اديب فر

اديب فر

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسن پورمقدم

حسن پورمقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محتشمى

محتشمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گنجى نژاد

گنجى نژاد

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نجيب زاده

نجيب زاده

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دلفان

دلفان

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومى زاده

معصومى زاده

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيرانوندى

بيرانوندى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قلى پور مريم

قلى پور مريم

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بازگير على

بازگير على

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شفيعى نجفى

شفيعى نجفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مومن نژاد

مومن نژاد

عكاسي -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
پورالماس

پورالماس

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم-بومي استان لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكارى

شكارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل اليگودرز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شامرادى

شامرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدخانى فرد

محمدخانى فرد

شيمي -دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرج اللهى

فرج اللهى

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوراباددلفان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چنگاوى

چنگاوى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تيمورى چگنى

تيمورى چگنى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دانشستان -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهاروند

بهاروند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عزيزى يوسفوند زهره

عزيزى يوسفوند زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى كيميا

كريمى كيميا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دولتشاه محسن

دولتشاه محسن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عيدى پور ريمله محمد حسين

عيدى پور ريمله محمد حسين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پيشداد

پيشداد

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دريكوندى

دريكوندى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قاسمى

قاسمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرخانى

فرخانى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زرينى

زرينى

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تيمورى چگنى

تيمورى چگنى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جودكى

جودكى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خسروى تنديس

خسروى تنديس

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهاروند ايران نيا حسن

بهاروند ايران نيا حسن

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
پيرنيا على

پيرنيا على

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل نوآباددلفان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صيف سيد محمد

صيف سيد محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محسنى عرفان

محسنى عرفان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل بروجرد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرابى رضا

مهرابى رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسداللهى مهتاب

اسداللهى مهتاب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شفيعيان

شفيعيان

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه-محل تحصيل نوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عطايى

عطايى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خدايى

خدايى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نادى اميد

نادى اميد

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرادى مطلق

مرادى مطلق

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بيرانوند فاطمه

بيرانوند فاطمه

مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دلفان

دلفان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طولابى

طولابى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
وهابى

وهابى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بيرانوند

بيرانوند

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دلفان

دلفان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامى پور

بهرامى پور

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسامى مهر

حسامى مهر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قارزى حسنا

قارزى حسنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عسگرى زهابى راضيه

عسگرى زهابى راضيه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورالهى حامد

نورالهى حامد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كشورى

كشورى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دريكوند

دريكوند

زيست شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ياوريان

ياوريان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بيرانوند داود

بيرانوند داود

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نيازى محمد

نيازى محمد

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گنجيان

گنجيان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
چاغروند

چاغروند

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شاه كرمى

شاه كرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كيانفر فاطمه

كيانفر فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي لرستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خورشيدوند

خورشيدوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طاهرى علم

طاهرى علم

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل الشتر

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه-محل تحصيل پلدختر

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/10/2023 11:44:30 PM
Menu