عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر عنبرآباد

على توكلى حمزه

على توكلى حمزه

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
على توكلى گغار

على توكلى گغار

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
افشارمنش

افشارمنش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
درگوشى پوررئيسى

درگوشى پوررئيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهبودى نيا

بهبودى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زين الدينى

زين الدينى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كوثر-بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شكفته اميرحسين

شكفته اميرحسين

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پهلوان درينى

پهلوان درينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شهدادنژاد

شهدادنژاد

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على توكلى

على توكلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سنجرى پور اميرحسين

سنجرى پور اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روحانى فرد

روحانى فرد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اكبرى راينى

اكبرى راينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منصوربهمنى فاطمه

منصوربهمنى فاطمه

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زاهدى فر

زاهدى فر

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
گروهى ساردو

گروهى ساردو

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على پورمشايخى

على پورمشايخى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمديوسفى سرحدى

احمديوسفى سرحدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بيلرى

بيلرى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رئيسى پورساغرى ارمين

رئيسى پورساغرى ارمين

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدى امجزى

احمدى امجزى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خنامانى

خنامانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه-پذيرش از داوطلبان بومي- محل تحصيل بافت

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مكثائى

مكثائى

فيزيك -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى فرد

محمودى فرد

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سالارى زاده كريمى

سالارى زاده كريمى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على توكلى

على توكلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم-بومي استان كرمان

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
روشان نجمه

روشان نجمه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قنبرپور گوهر

قنبرپور گوهر

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خالصى

خالصى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
درينى

درينى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تناور

تناور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خواجه بهرامى ابوطالب

خواجه بهرامى ابوطالب

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تام نيا

تام نيا

سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دمندان

دمندان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرم شاهى رضوان

كرم شاهى رضوان

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
پورشنبه

پورشنبه

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ديدا

ديدا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرحدى پوركريم

سرحدى پوركريم

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشايخى عليرضا

مشايخى عليرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همتى پور

همتى پور

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمديوسفى سرحدى

احمديوسفى سرحدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رسا على

رسا على

دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورسعيدى زريب زهرا

پورسعيدى زريب زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم-بومي استان كرمان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمديوسفى

احمديوسفى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پالاى

پالاى

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشيتى

كشيتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آزادپورخسروى على

آزادپورخسروى على

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خالصى

خالصى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پاسبان

پاسبان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهاجرى

مهاجرى

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه-محل تحصيل بندرعباس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميراحمدى پور

ميراحمدى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم-بومي استان كرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سنجرى فر

سنجرى فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دادالهى كرامت

دادالهى كرامت

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جهانشاهى امجزى

جهانشاهى امجزى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جهانشاهى امجزى

جهانشاهى امجزى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه-محل تحصيل ميبد

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اورنگى سامان

اورنگى سامان

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ساردوئى

ساردوئى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محسنى سحر

محسنى سحر

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل آزادشهر

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
قاعدى فرد

قاعدى فرد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اخگريان

اخگريان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:28:13 PM
Menu